Notulen OR vergadering- Vergadering 26 oktober 2021  
 
Opening door de voorzitter
Voor het eerst weer fysiek inclusief het team.
Besproken werden de volgende punten met het team:

Voorstellen Nieuw OR lid.
Lid is nu actief benaderd door de ouderraad zelf, dit heeft goed gewerkt.

Bedankje
Bedankje van teamlid voor de bloemen voor het 25 jarige jubileum.

Gezamenlijke activiteiten MR en OR
Door corona is een onnatuurlijke afstand ontstaan tussen het team en ouders. Esmoreit vindt het belangrijk om samen met de ouders in contact te zijn.

Gezamenlijke ouderavond:
Voorstel vanuit MR is om in januari de gezamenlijke ouderavond te organiseren. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn het werken in units, 4 keer wijzer, rots en water.
Nu wordt er gewerkt in 4 units, maar het werken met 3 units wordt verder uitgewerkt.
Goed om ouders mee te nemen in het proces en de keuzes uit te kunnen leggen. Ook ruimte voor vragen vanuit ouders.
Doelstelling is met MR, OR en team gezamenlijk de ouderavond te organiseren. Het zou mooi zijn om dit gezamenlijk voor te bereiden.
Vraag vanuit het team: komen met voorstel wie wil helpen voorbereiden vanuit OR.

Overleg OR- MR:
Voorheen was het gebruikelijk om 1 of 2 keer per jaar samen met MR een vergadering te
hebben. Dit doordat OR regelmatig op de stoel van de MR ging zitten, dit is niet meer.
Vanuit het ouder deel van de OR en MR is het misschien wel een keer prettig samen te
overleggen. Voorstel datum:

Kluswerkgroep
Klusjes blijven liggen op school en op het plein. Wanneer er een bedrijf moet komen om
de klussen uit te voeren kost dit geld. Geld wat dan niet aan de kwaliteit van het onderwijs besteed kan worden.
Voorheen was er een ouderklusgroep. 1 of 2 keer per jaar werd er dan een dag georganiseerd waarbij ouders en leerkrachten gezamenlijk de klussen oppakten.
Zou het iets zijn om dit als OR weer op te gaan zetten? Vader van leerling uit unit 1 wil graag mee helpen / initiëren.
Structurele Klussen zijn o.a.
- Helpen met thema’s: aankleding in school, ramen,
-Buiten onderhoud van groen, dit kost veel geld wanneer een bedrijf dit zou moeten doen.
-klassenindeling veranderen en kast verplaatsen etc.
-Fietsen, karren e.a. repareren
Wensen school
Verrijdbare timmertafel maken
Buitenkeuken realiseren
Dakpannen schuurtje
Ideeën die worden geopperd:
Is het ook een idee om er een NL doet project van te maken?
Opa en oma’s vutters benaderen?
Stage voor leerlingen van Carmel?
Wie wil de kluswerkgroep helpen opstarten?
Stukje in nieuwsbrief, app naar ouders uit doen etc.

Corona maatregelen
Zie extra nieuwsbrief van vandaag. Regels zijn vaag. Volgende week is er opnieuw een persconferentie.

Uitval van personeel. Inval poule is leeg. De hele week een andere invaller.
Goede onderwijsassistenten / leerkrachten zijn welkom.
Het kan gebeuren dat groepen naar huis gestuurd worden.

Kerstviering:
Het team heeft gekozen voor de kerstwandeling. Dit is buiten en gezellig omdat iedereen
(ouders, kinderen, team) kan meedoen. Hetzelfde als andere jaren proberen is het
voorstel. De schaapskooi kan wellicht ingezet worden voor de levende kerstgroep? De kerstwerkgroep vanuit OR is terughoudend, er moet veel geregeld worden en wat alsde regels weer aangescherpt worden?
Voorstel vanuit OR: kerstdiner voor de kinderen en kraampje voor ouders op het plein met versnaperingen.
Het team zal overleggen koppelt terug.

Kerstboom
Zaterdag gaan we een kerstboom met kluit uitzoeken en in de tuin planten.
Besproken werden de volgende onderwerpen met de ouders:
-Notulen dd 07-09-2021
Akkoord. Mag op de site geplaatst worden zonder actielijst.
-Mededelingen
-Stemmen op de Rabobank club actie. Tot 25 oktober konden alle leden van de Rabobank stemmen. Nu afwachten.
-Ledenadministratie stichting / oudervereniging KVK
App gedownload en blijkt dat het een verouderde versie is. Vanuit KVK heeft de penningmeester een brief ontvangen.
Voor ons van is het van belang dat we allemaal gegevens moeten aanleveren. KVK aanpassen en daarna alle UBO’s wijzigen.
Wat is er nodig voor KVK; naam en bsn nummer
Voor UBO: naam en bsn nummer en kopie legitimatiebewijs
Afgesproken werd dat:
Iedereen gaat zelf proberen om zichzelf toe te voegen op de website kvk
05075625. Is kvk nummer vereniging
05075623 Is kvk nummer stichting staan 3 ouders in. Voorstel de 3 nieuwe ouders gaan erin.
OR.esmoreit@gmail.com

-Lid worden van de oudervereniging
We zouden kunnen uitzoeken of we contributie kunnen vragen aan ouders.
Bijvoorbeeld 5 euro p jaar. Verdiepen hoe dit opgepakt zou kunnen worden. Welke informatie geven we aan
ouders? Een aansprekend verhaal schrijven voor ouders.
-Sinterklaas
22 november komt de strooipiet; We gebruiken ons eigen pak, zorgen zelf voor pepernoten. Schmink voor de piet is aanwezig.
2 december is het sinterklaasfeest op school. Fanfare is gevraagd. Aankomst nog regelen. Boodschappen worden besteld. Peuters hebben apart het feest.
Sinterklaas heeft een brief gestuurd naar de onderbouw en zij hebben 3 voorkeurscadeautjes aangekruist. Cadeautjes zijn in bestelling bij Blitz Spul in Lemelerveld.
1 November gaat de bovenbouw lootjes trekken. Het geld voor de bovenbouw is aangevraagd.
-Uitlenen
De kerk zou graag het Sinterklaaspak en de Pieten pakken lenen voor de
sinterklaasviering 5 december. Gaan we akkoord?
Antwoord: We gebruiken het bijna niet meer, kerk mag het eenmalig gebruiken.
Evt vervolg leenvragen tegen vergoeding of borg.
Feestavond
idee activiteit doen


volgende overlegdatum: 18 januari 2022
_____________________________________________________________________________________________

Notulen ouderraad 7 september 2021

1 e vergadering schooljaar 2021/2022 - Zonder afgevaardigden van het team
Besproken werden de volgende punten:

Opening door de voorzitter
Opmerkingen vanuit de notulen d.d. 2-7-2021

Laatste schooldag:
De bestelde ijsjes waren niet klaargelegd bij de Coöp. De bestelling was via mail gedaan. De volgende keer goed om een reminder te sturen of door te bellen op de dag van bestelling, het loopt wel vaker niet helemaal zoals gewenst.
De kinderen, met name van de bovenbouw, gingen om 12 uur naar huis. Veel wisten niet van een gezamenlijke start van de vakantie en het eten van een ijsje. Is dit duidelijk genoeg gecommuniceerd door de leerkracht?
Er was geen eind toespraak door de directeur en de cadeaus voor de leerkrachten werden niet overhandigd.
Laatste schooldag op de volgende vergadering met team bespreken en dit punt in het draaiboek aanpassen.

Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage van 2020/2021 is via betaalverzoek geïnd. De meeste ouders hebben betaald.
Hoe gaan we met de inningen verder? Er zijn twee opties met voor- en nadelen:
1. Op de oude manier via automatische incasso. Voordeel: Wanneer de machtiging
is afgegeven, is er akkoord om de komende 8 jaren te innen. Nadelen: Vooral bij
de nieuwe leerlingen is dit even een werkje voor de penningmeester. Het
boekhoudprogramma is een verouderd systeem, hoe lang draait het programma
nog op de huidige computersystemen.
2. Bij een tikkie/ betaalverzoek via de Rabobank is er meer vrijheid om wel of niet te
betalen. Hoe vervelend vinden wij het als we achter ouders aan moeten? Is deze
kans aanwezig? We kunnen vragen aan ouders om een vinkje in de app wanneer
degene betaald heeft (als check en ‘sociale’ controle). Het betalen via
betaalverzoek is meer van deze tijd denken we.
Besloten werd dat we de inningen via een betaalverzoek verder gaan uitproberen.
Komend jaar gaan we zien als pilot.
Om ouders op de hoogte te brengen over de ouderbijdrage willen we ouders van
nieuwe kinderen een brief meegeven of via app op de hoogte stellen.
De ouders van de kinderen die al op school zitten zullen we op de hoogte moeten
gaan brengen van de pilot aankomend jaar.

De regel is nu dat ouders van instromers (kinderen die vanaf januari naar school
gaan) eenmalig 25 euro betalen bij de laatste inning van het schooljaar. Alle andere
ouders betalen 2 x 20 euro per schooljaar.
Besloten werd: De ouders van instromende kinderen gaan vanaf nu 20 euro betalen.
Hiermee maken we het minder omslachtig voor de penningmeester.
In November zal de eerste inning plaatsvinden. In April zal de tweede inning plaatsvinden.

Taak klassenouder unit 1:
Groepsapp aanmaken
Update van nieuwe leerlingen vragen aan de leerkracht en nieuwe ouders
verwelkomen in de groepsapp
Nieuwe ouders op de hoogte stellen van je taak als OR lid en informatie delen over
bijvoorbeeld de ouderlijke bijdrage, verwijzen naar de website voor de notulen, de
open vergadering etc.

Werving nieuw OR lid:
We besloten om eerst zelf mensen te gaan benaderen.
Wanneer dit niet tot een nieuw lid leidt zullen we de vraag in de app gaan stellen ‘wie is er enthousiast voor ons leuke vrijwilligerswerk en heeft belangstelling om ons OR
team te versterken?’
Al pratende komen we tot de conclusie dat we in onze ‘vacature’ denken aan een persoon met affiniteit voor cijfers en boekhoudkundige kwaliteiten zodat deze persoon over 2 jaar de rol van penningmeester kan gaan overnemen.

Schoolreisje:
Groep 5,6,7 zijn samen naar het Avonturenpark geweest. Dit is erg goed bevallen,
iedereen heeft genoten. Optie ook voor aankomend jaar??

Mededelingen
- Kast opruimen op zolder is gedaan.
Besloten werd:
- In de notulen een actielijst opnemen met namen erbij alleen inzichtelijk voor de OR
leden. Actiepuntenlijst uit de notulen halen zodat er geen namen op de website
komen.
Verdeling werkgroepen komend schooljaar werd bekeken en opnieuw gemaakt.


-Sinterklaas: De juffen stuurden informatie over het idee om een
schatkamer te maken waar elk kind een eigen cadeau kan kiezen. Instromers kunnen dan niet kiezen. Ellen mailen om bij elkaar te komen op korte termijn. 
-Koningsdag Valt midden in de meivakantie. Doen we dit? Enquête onder de ouders?
Wordt er meegedaan aan de landelijke koningsspelen? Is het een idee om een kleedjesmarkt na schooltijd te doen. Samen met team bespreken.

To do:
Lief en leed
Bos bloemen voor OR lid team 50 jaar is gegeven.

Rondvraag en afsluiting
Voor ouders van groep 8 is een eigen mailadres aangemaakt:
esmoreit-groep8@outlook.com wachtwoord is:
Op de website staat een mailadres van de OR. Gerrold beheert deze. Er komt eigenlijk nooit een mail in.
Vereniging en stichting
De vereniging heeft nu minimale inkomsten. De kledinginzameling is weggevallen en
de oranjemarkt. Zouden ouders lid kunnen worden van de vereniging zodat we op die
manier inkomsten kunnen genereren? Volgende keer bespreken.
Oppakken plan om geld via de Rabobank in te zamelen. Evt ook nog voor flessenactie.


Volgende vergadering:  26 oktober
___________________________________________________________________________________________________________________
Notulen ouderraad 2 juli 2021
Data vergaderingen schooljaar 2021/2022
7 september (zonder team)
26 oktober
18 januari – open vergadering
8 maart
10 mei
1 juli (zonder team) laatste vergadering bij Spoolder
Musical; 6 juli rond 18.30 uur.
Vanaf 18.45 inloop. Muntverkoop, betalen met munten. Iedereen krijgt een muntje bij
binnenkomst. 19.15 uur begint de musical. Iedereen zit op 1 ½ meter afstand. Alleen de
ouders. Live stream voor de thuisblijvers.

Schoolreisjes
Unit 1 blekkershoek kinderen allemaal goed vermaakt. Alles corona proof, patat in aparte
bakjes, snoep verpakt. Fruit uitgedeeld vonden de kinderen ook lekker.
Unit 2 bij de Flierefluiter was ook goed alternatief. Ranja was onbeperkt en patat met snack
en ijsje werd omgeroepen en stond klaar. Ipv een keer snoep een appel uitgedeeld en dit
werd heerlijk opgegeten. Ondanks de hete dag konden we niet zwemmen. Vanuit de directie
werd besloten om dit niet te doen, omdat een aantal kinderen nog geen zwemdiploma
hadden.
Unit 3 en 4.7 naar het Avonturenpark in Hellendoorn. Een regen ochtend. Op de fiets iets
later vertrokken. Kinderen hebben het mooi gehad. Ranja vanuit de schenkkannen. 8 of 10
helpers (juffen en ouders) op 59 kinderen.
Groep 8 heeft een top kamp in Lochem scoutinggebouw. 3 nachten. Dinsdag tm vrijdag.
Holterberg over de heenweg. Geen valpartijen gehad onderweg. Zelf eten gekookt.
Spooktocht gehad. Zwemmen in openluchtbad, klimmen in klimbos, kanoën.

Laatste schooldag; cadeautjes zijn geregeld, 126 ijsjes zonder groep 8 (150), ranja, snelfilter
koffie 500 gram, koffiemelk, thee, koffiemelk, bekers worden geregeld. Vanaf 11.30 uur
klaarzetten van de koffie. Koffie moet een uur lopen.
Groep 8 vragen om te helpen.
Betalingen laatste inning:
Via de app een tikkie is goed bevallen. Namenlijst mag niet meer worden aangeleverd door
school. Elke klassenouder graag een namenlijst aanleveren aan onze penningmeester. De
penningmeester gaat bekijken of de betalingen door iedereen zijn gedaan.
Woensdag 12.15 uitzwaaien groep 8.
Afscheid leerkracht groep 5 regelt de klassenouder.
Afscheid leerkracht groep 4 invaller checken met de leerkracht.


____________________________________________________________________________________________________
Notulen online OR vergadering - Vergadering 18 mei 2021

Besproken werden de volgende onderwerpen:
Welkom aan iedereen.

 Update schoolactiviteiten
De sportdag is vrijdag 11 juni gepland. Human race, obstakel run. 4 jarigen worden
uitgenodigd. Er zal een leerkracht extra komen.

Schoolreisjes
Vervoer i.s.m. de coronamaatregelen
Er is contact geweest met de GGD. Ouders mogen kinderen vervoeren. Inzittenden
verzekering; navragen bij de chauffeurs. De leerkrachten van unit 1 gaan zelf rijden. De
leerkrachten van unit 2 worden gevraagd door het team. De kinderen uit unit 3 en 4 gaan op
de fiets.
Voor unit 1 is het schoolreisje op 10 juni gepland naar de Blekkershoek. 2 auto’s minder, de
leerkracht rijdt zelf. Denk aan de autozitjes.
Voor unit 2 is het schoolreisje op 16 juni gepland naar de Flierefluiter. Autozitjes moeten
mee. Vanuit het team wordt overlegd of de leerkrachten uit unit 2 zelf rijden. Boodschappen
etc regelen we kort voor de 16 e .
Voor unit 3 en groep 7 is het schoolreisje op 1 juli gepland naar het Avonturenpark. De
leerlingen gaan op de fiets. Nog een aantal dingen regelen.
Het kamp voor groep 8 gaat in principe door en is gepland; 15 t/m 18 juni. Er moet gecheckt
worden of de gemeente van de accommodatie toestemming geeft. De leerkracht neemt
hierover contact op met de gemeente.

Musical
De rollen voor de musical zijn verdeeld. 6 juli staat de musical gepland in Elckerlyck. Vorig
jaar is de musical in twee keer uitgevoerd en dit is toen goed verlopen. We wachten de
ontwikkelingen af mbt de corona maatregelen.

Laatste schooldag
9 Juli is de laatste schooldag. Groepsvertegenwoordiger van unit 1 regelt de bedankjes, ijsjes
en evt andere boodschappen. Navragen hoeveel vaste leerkrachten er zijn. De voorzitter is 9
Juli om de bedankjes op school te zetten of te overhandigen, afhankelijk van wat mag.
De 1 ½ meter regel zal blijven en of we iets mogen organiseren met ouders zal t.z.t. moeten
worden bekeken. Richtlijnen OMT zijn leidend. Contact met de directie kort voor de laatste
schooldag.

Uitzwaaien groep 8
Groep 8 uitzwaaien zal door team geregeld worden volgens richtlijnen OMT.
Verkeerscommissie
Een ouder is benaderd en de commissie is hiermee aangevuld.

Planten kerstboom
In kader van de duurzaamheid een kerstboom planten. Zal in het najaar gebeuren. Op
hetzelfde plekje als waar de boom normaal staat. Iets verder de tuin in.

Formatie volgend jaar
Het leerlingen aantal krimpt naar een formatie voor 7 groepen. De school krijgt geld per
leerling en het is niet mogelijk om formatie te betalen voor 8 groepen. De directie levert nu
blijvend uren in. De afgelopen 2 jaren heeft de directie al op deze manier gewerkt. Helaas
moeten er daarnaast FTE ingeleverd worden bij de leerkrachten.
Volgende week is er een teambijeenkomst en dan wordt uitgesproken hoe de formatie er
voor volgend schooljaar uit komt te zien. MR is al op de hoogte. Na de teambijeenkomst
zullen de ouders ook geïnformeerd worden. Volgend jaar is er wel weer een WPO stagiaire.
De krimp zorgt er dus ook voor dat de school van 8 groepen/ 4 units terug zal moeten gaan
naar 3 units. Aankomend schooljaar zal gebruikt worden om uit te zoeken hoe dit eruit moet
komen te zien. De verschillende opties zullen bekeken moeten worden (welke leeftijden
passen het best bij elkaar? Peuters?). Het zal lastig zijn om dit te moeten veranderen, maar
het zal toch moeten. Het voordeel van het unit onderwijs is dat 2 leerkrachten en evt een
onderwijsassistente voor een unit staan en niet zoals bij combinatieklassen, 1 leerkracht.
Onze kinderen zullen door meerdere leerkrachten worden gezien.
Leerkracht zal steeds meer de rol krijgen als begeleider van een kind en zorgt niet alleen
meer voor kennisoverdracht.
In een klein groepje uitleg geven is effectiever gebleken dan aan de hele klas uitleg geven.
De andere kinderen zijn zelfstandig aan het werk en /of worden geholpen door de andere
leerkracht die rondloopt.
In de meest mooie droomschool heb je grotere ruimtes, instructie plekken en stilteruimtes.
Hoe ons schoolgebouw geschikter gemaakt kan worden moet over nagedacht worden. Het
gebouw zal met zo weinig mogelijk middelen aangepast moeten worden.
Voor het team is het een zoektocht. Wat past bij Esmoreit? Het is niet meer zo dat het kind
automatisch naar groep 2 of 3 gaat. Dit zijn zaken die losgelaten moeten worden. Steeds
meer kijken per situatie wat een kind nodig heeft en dan in overleg met ouders.
Concluderend: Doelen voor volgend schooljaar zijn o.a.
- Geld besparen in FTE
- Onderzoeken wat het beste is en toewerken naar een school met 3 units, in verdeling
leerlingen, formatie en aanpassingen in schoolgebouw.
- Portfolio’s uitwerken om de ontwikkelingen van de kinderen te volgen (niet meer met
cijfers)
- 4 keer wijzer, samenwerking zoeken met andere scholen. Hoe kun je met minder
middelen hetzelfde effect hebben.
- Verder met de ontwikkelingen vanuit het schoolplan, ondanks corona op de goede weg.

Corona maatregelen
Elke leerkracht heeft 25 zelftesten gekregen en wordt verzocht om zichzelf 2 x p week te
testen. De testuitslag is 48 uur geldig. Niemand wordt gecontroleerd. Eigen
verantwoordelijkheid.

Team lief & leed
- Leerkracht unit 2.3 is 25 jaar werkzaam binnen Esmoreit (5 juni).
Groepsvertegenwoordiger zorgt voor presentje.
- Eerder was al het jubileum voor de leerkracht van unit 1 en 2.
Het feestje voor haar wordt in gedachten gehouden.
- De onder directrice is aankomend jaar 25 jaar werkzaam. De datum horen we nog.
- Er zal een collega vertrekken. Hiervoor zal een presentje geregeld moeten worden.
- De begeleidster van de peuters stopt na 35 jaar werkzaam te zijn geweest. Doen we
hier vanuit de OR nog iets aan? Presentje?

Rondvraag
Doorgeven van nieuwe overleg data nieuwe schooljaar aan het team. Hopelijk kunnen we
weer fysiek bij elkaar zitten.
Iedereen wordt bedankt!

Groepsvertegenwoordigers
Ouderbijdrage innen of niet?
Schooljaar 2019 /2020: de eerste inning geïnd, tweede bijdrage niet geïnd.
Eerste bijdrage 2020/2021 niet geïnd.
Moeten we de ouderbijdragen nu gaan innen?
Nu lijken de activiteiten wel weer door te gaan, kamp en schoolreisjes. Het sinterklaasfeest is
wel doorgegaan, met Pasen hebben we bijgedragen, de leerkrachten hebben een presentje
gehad.
Besloten werd om nogmaals een open tikkie te doen. Het rekeningnummer van de stichting
eraan koppelen. Per klas een open tikkie sturen via de App. De penningmeester gaat een
bericht opstellen en stuurt dit rond.
Voor volgend jaar misschien goed om te bekijken wie gaat meekijken binnen de rol van
penningmeesterschap. Het automatische incasso systeem is al een oud systeem. Wellicht
goed om te bekijken of een ander systeem (tikkie ??) gemakkelijker is. Wie wil dit op zich
gaan nemen? Alvast over nadenken.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
Per 1 Juli komt er een nieuwe wet waar kleine stichtingen aan moeten voldoen. Het is
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels
opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil
met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking,
misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten.
Moeten wij hier iets mee? Bij ons gaat het niet om enorme geldstromen, we hebben geen
raad van toezicht e.a.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we aan de eisen voldoet van de wet. Doen we dit al? We
maken altijd inzichtelijk in notulen voor alle ouders wat is besproken, wat er wordt gedaan
door de ouderraad. We hebben het secretarieel jaarverslag inzichtelijk en deze wordt
akkoord bevonden door alle leden. Het financiële jaarverslag wordt gecontroleerd door 2
onafhankelijke ouders en wordt ondertekend en inzichtelijk gemaakt op de website. Er is
gelegenheid voor een open bijeenkomst. Of moet er nog meer geregeld worden? Die
informatie zouden we dan moeten uitzoeken.
Buurtwerk Luttenberg heeft meer informatie over de inhoud van de wet. Mail werd gestuurd
om informatie te krijgen. Andere OR werd gevraagd hoe zij dit aanpakken. OR Heeten gaat bij
mijn plein vragen of er een gezamenlijke actie kan komen zodat niet iedereen het wiel zelf
hoeft te gaan uitvinden.
We wachten nog even af..

Financieel jaarverslag
Het verslag van 2018/2019 staat nog op de site. De datum en de namen kloppen niet. Is niet
ondertekend met een handtekening van alle leden en ook niet door de kascommissie.
Ondertekenen van het jaarverslag 2019/2020 is nog niet door de kascommissie bekeken. De
penningmeester gaat dit nakijken, zodat we hierin transparant kunnen zijn.

Werving nieuw OR lid
Besloten werd een andere invulling te geven aan de werving. We gaan een bericht sturen in
de groepsapp met de vraag wie het leuk zou vinden om mee te helpen bij de OR. Ouders
vragen of ze een persoonlijk bericht terug willen sturen naar de OR. De voorzitter maakt een
stukje over inhoud OR voor op de website. Misschien goed om stukje in de eerste of tweede
nieuwsbrief te schrijven aankomend schooljaar.

Laatste vergadering
is 2 Juli; tijd nog te bepalen i.v.m. de corona maatregelen. De klassenvertegenwoordiger van
groep 7 regelt een cadeau voor de afzwaaiende klassenvertegenwoordiger.

Volgende vergadering is 2 juli 2021


_______________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering           - Online Vergadering 23 maart 2021 – groepsvertegenwoordigers en team

 
Besproken werden de volgende punten:
De groepsvertegenwoordigers hebben namens alle ouders het team bedankt voor hun inzet in deze corona periode. Het team bedankt de ouders voor deze waardering.  
Bedankje vanuit het team aan de ouders om Esmoreit corona vrij te houden (voor zover we dit zelf in de hand hebben) door aan de voorschriften te houden.
Update schoolactiviteiten Gekookt eitje met een bolletje mag. Chocolade eitjes worden per groep door de leerkracht verstopt.
De ouderraad zorgt voor de chocolade eitjes, bolletjes en gekookte eieren. Er zijn ongeveer 180 leerlingen, ongeveer 20 leerkrachten incl. stagiaires. Bij Schoenmaker wordt gevraagd of zij 200 gekookte eieren kunnen leveren. Bij de COOP worden de bolletjes en chocolade eitjes besteld.
Het team heeft een leuke actie bedacht voor het HomeRide team Luttenberg. Zij zullen in de zomer van 2021 voor het Ronald mc Donald Kinderfonds 500 km in 24 uur gaan fietsen. Het HomeRide team zal gevraagd worden om online aan alle leerlingen te vertellen over het doel waarvoor zij gaan fietsen. Alle leerlingen krijgen een envelop mee naar huis. Thuis mogen alle leerlingen een heitje voor een karweitje doen om zelf geld in te zamelen voor het Luttenbergse team. Communicatie
De verkeerscommissie zoekt versterking. Wat doet de verkeerscommissie precies? Een groepsvertegenwoordiger zorgt ervoor dat er vanuit de verkeerscommissie een stukje wordt geschreven voor in de groepsapp om ouders te benaderen. De meeste projecten staan in het draaiboek.
Het plan is om een ouder persoonlijk te benaderen. 
Punten aangedragen door het team Tot op heden gaat het goed. De situatie is wel heel erg kwetsbaar. In de invalpool zitten weinig tot geen vervangers.  
Team lief & leed Rondvraag

 

Ouderbijdrage
Ouderbijdrage in omliggende plaatsen is minder hoog, 15 en 20 euro per jaar. Wat betalen ze met deze bijdrage? Levert school zelf een financiële bijdrage? Goed om eens om ons heen te horen.
In Lemelerveld doet de school mee de Rabobank aan de clubactie om geld in te zamelen. De open tikkies zijn goed bevallen vorig schooljaar.
Ongeveer 5 jaar geleden werd gezegd dat 40 euro niet genoeg zou zijn voor de ouderbijdrage en dat de bijdrage omhoog zou moeten. We willen eerst de rekening laten inslinken. Nu nog niets veranderen aan de bijdrage. Misschien wel goed om beter geïnformeerd te worden door andere scholen.


Volgende vergadering is 18 mei


_____________________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering           - Vergadering 9 februari 2021

 
Besproken werden de volgende punten door groepsvertegenwoordigers en team
De vergadering vindt online plaats i.v.m. de nog geldende corona maatregelen. Het inbellen lukte niet voor iedereen. De volgende online vergadering zal middels de teams app opgestart worden. Een uitnodiging zal verstuurd worden door de penningmeester.
        Sinterklaas heeft een online bezoek gebracht in elke klas van de onderbouw. De jongste kinderen leken minder angstig doordat Sinterklaas op het scherm te zien was. Op deze manier durfden kinderen meer te laten zien aan de Sint. Het online bezoek in de klas was een mooi alternatief binnen de mogelijkheden. De kinderen waren blij met de cadeaus.
De bovenbouw heeft het gezellig gehad met surprises bekijken en uitpakken. De leerkrachten kregen allemaal een chocoladeletter.
Voor de ouderraad was het minder werk, wel misten ze de sfeer van de voorbereidingen. Hopelijk kan het sinterklaasfeest volgend jaar weer op de oude manier gevierd worden. De ouderraad heeft een prachtige kerstboom verzorgd en de dag na het sinterklaasfeest konden de lichtjes aan.
Door de lockdown ging de school dicht voordat het kerstfeest gevierd kon worden. Vanuit de ouderraad zijn kerstkransjes uitgedeeld. Vanuit het team lijkt het wel handig een datum te prikken en een activiteit vast te leggen. De groepsvertegenwoordiger zal contact zoeken met de leerkracht om kort te sluiten wat de bedoeling is. Alles valt en staat met wat er mag vanuit de overheid.
Het voorstel werd geopperd om met de leerlingen van de bovenbouw naar het Avonturenpark te gaan. Groep 5 gaat normaal gesproken. Groep 6 is vorig jaar niet geweest. Groep 7 vindt Avonturenpark ook super leuk. Het is dichtbij huis en vervoer is gemakkelijk te regelen. Het kan ook kosteloos geannuleerd worden. Dit lijkt een mooi alternatief. Er wordt nog verder over doorgesproken.
Unit 2 gaat normaal gesproken altijd naar de Krieghuusbelten. Vanwege de coronamaatregelen hebben veel leerlingen een stop op de zwemlessen gehad waardoor een aantal leerlingen uit groep 3 nog geen zwemdiploma hebben. Omdat zwemmen op het programma staat bij de Krieghuusbelten is het voor groep 3 wellicht geen goede optie om dit jaar naar de Krieghuusbelten te gaan. De groepsvertegenwoordiger zal inventariseren welke kinderen wel en niet een zwemdiploma hebben. Alternatieve activiteit zou de Flierfluiter kunnen zijn.
Unit 1 gaat normaal gesproken naar de Blekkershoek. De groepsvertegenwoordiger gaat informeren of een dag gereserveerd kan worden.   Terugblik op de schoolsluiting
-              Schakelen en wisselen zorgt voor onrust bij de kinderen.
-              Fysiek bezig zijn met de leerlingen is het allerfijnst voor de leerkrachten. Het schrijven van protocollen is niet waarvoor ze het beroep gekozen hebben.
-              Communicatie is goed verlopen in alle units. Contact met de leerkracht verliep goed.
-              Voor de kinderen was het duidelijk geregeld, weekplanning was goed voorbereid. De kinderen hadden de materialen thuis om te kunnen werken. De inbelmomenten waren goed. Het was goed zoals het was. De kinderen in groep 5 hadden een leuk tasje gekregen.
Alles liep gestroomlijnd en goed. De kinderen vonden het heel erg fijn om even op school te mogen komen en de juf te zien tijdens het ophalen van het huiswerk. Doordat de kinderen ook echt huiswerk kregen net als de andere units groeiden ze!  
Hoeveel chrome books zijn er op school? Het streven is om voor alle leerlingen een Chromebook op school te hebben. Nu hebben ongeveer 2 groepen nog geen Chrome Book. Elk jaar worden de Chrome Books op de begroting gezet. Corona geld is afgelopen jaar gebruikt om nieuwe Chrome Books aan te schaffen.
 
Heropening school
Er is verbazing over het feit dat de school al open is gegaan i.v.m. corona omdat het nog helemaal niet duidelijk is hoe het verder zal gaan. Hopelijk komt er niet nog weer opnieuw een sluiting.
Door de weersomstandigheden en code rood werd de school 1 dag later geopend dan de bedoeling was. Er moet snel geschakeld worden door de directie, het bestuur, de leerkrachten. Voor ouders die niet thuis werken is het lastig om opvang te regelen als een bericht rond 21.00 uur bij ouders komt. Had eerder gekund om de beslissing te nemen. Voor de kinderen was het ook moeilijk om s ochtends pas te horen dat de school niet open zou gaan. De kinderen hebben wel kunnen genieten van het spelen in de sneeuw. Kinderen wilden graag weer naar school.
Rondvraag
17 april is het vormsel. Angela regelt dit en die zal dit zelf regelen met het team. Groep 7 en 8 gaan dit jaar samen het vormsel doen.
Groepsvertegenwoordigers  
 
 

Op 23 maart is de volgende vergadering via Teams
___________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering - Vergadering 10 november 2020
Besproken werden de volgende punten met de Groepsvertegenwoordigers en het team via skype.
Agendapunten
ï‚· Veilig schoolklimaat: pestgedrag, welke signalen horen/zien we?
o Omgangsprotocol is gedeeld door het team. De groepsvertegenwoordigers hebben
niet voldoende tijd genomen om het te bekijken en te bespreken.
Het protocol is ook bij MR en bij het team neergelegd. Wanneer we punten ter
feedback hebben zal het team dit verwerken tot 1 document. Volgende keer
opnieuw op de agenda.
o Signaal van pestgedrag in groep 8. Team is op de hoogte en acties zijn ondernomen.
Goede reacties terug op de acties vanuit alle partijen.

ï‚· Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en
leren
o Kernwaarden/ belofte beeldend maken: Is het een idee om van de belofte een
mindmap te maken met steekwoorden en kleine tekeningen? Kinderen zouden zelf
tekeningen kunnen maken bij de steekwoorden. Zie de voorbeelden van andere
scholen hieronder.

ï‚· Update schoolactiviteiten
o Sint; 3 december wordt het sinterklaasfeest gevierd op school. De cadeaus voor de
onderbouw zijn besteld bij Blitz spul in Lemelerveld. Het geld is uitgedeeld in de
bovenbouw en de leerlingen zijn bezig met het maken van een surprise. I.v.m. de
corona regels komt Sinterklaas niet live op school, maar via het scherm in de
klassen/units. Het team heeft contact hierover met de scouting.
I.v.m. de huidige regels moeten lekkernijen voorverpakt worden voor de kinderen,
dit regelt de ouderraad. Kinderen krijgen geen ranja of een speculaasje zoals andere
jaren, ze hebben zelf drinken bij zich. De peuters vieren het feest niet gezamenlijk
met school.
o Kerst; i.v.m. de corona maatregelen kunnen bedachte activiteiten rondom kerst niet
doorgaan. Er mogen geen ouders in school of op het schoolplein bij elkaar komen.
Het idee is nu om overdag een kersstukje te maken met de kinderen en een kerstfilm
te kijken in de klas. Is het mogelijk om als ouderraad nog een kleinigheid te doen
voor de kinderen? Hierover zal nog overleg plaatsvinden.
Met kerst zal er geen kerstborrel zijn dit jaar. Informatie zal volgen over een evt.
alternatief.

ï‚· Communicatie
o Nieuw OR lid unit 1; Er is nog geen nieuw lid. Verschillende ouders zijn gevraagd,
zonder succes. Vanuit de lijst komt nog een ouder naar voren die nog niet is
gevraagd, de voorzitter zal deze ouder benaderen. Ouders zien het als een
belastende taak. Ligt het ook aan de benaming? Andere scholen noemen het
activiteitencommissie? Eigenlijk is dit hetzelfde. Wat we doen is zorgen voor de jus
bij de schoolse activiteiten voor de kinderen, meedenken met kerst, sinterklaas etc.
Beleidsmatige vraagstukken en het geven van advies is een MR taak. Voorbeeld: de
inhoud van het pestprotocol beoordelen is eigenlijk niet een OR taak. Het team vindt
het wel prettig om de openheid te geven aan de groepsvertegenwoordigers om erin
mee te denken. En punten die worden aangedragen worden meegenomen.
ï‚· Team lief & leed (ziek, zwanger, inval, nieuw, vertrekt, jubileum, pensioen)
o Vervanging juf van unit 2.4. Ivm de corona regels zal de juf al eerder stoppen met
haar directe werkzaamheden in de klas. De gesprekken met leerkrachten vanuit de
invalpoel zijn gaande. De leerkracht wordt betrokken bij de gesprekken omdat zij de
leerlingen kent.

ï‚· Punten aangedragen door het team
 Geen punten. Er zijn niet altijd nieuwe punten vanuit het team. De punten zijn
gericht op activiteiten.

ï‚· Rondvraag
Geen punten.

Besproken met de Groepsvertegenwoordigers

ï‚· Schoolcontributie; Vorig schooljaar is zoals gebruikelijk de eerste inning gedaan voor
de schoolcontributie tbv de stichting rond november gedaan. Omdat door de
maatregelen rondom het corona virus verschillende activiteiten niet door konden
gaan heeft de OR besloten om rond mei het tweede deel van de contributie niet te
incasseren. Voor nu is er opnieuw het voorstel om het eerste deel van de contributie
niet te innen. Alle leden gaan akkoord met het voorstel.
Het saldo van de vereniging is niet zo hoog. We zullen opnieuw inkomsten missen
aankomend half jaar doordat kerst niet gevierd mag worden. Ideeën om de kas van
de vereniging aan te vullen zijn: opnieuw een open tikkie later het jaar, de
flessenactie, een sponsorloop, kerstkaarten verkopen met daarop tekeningen van de
kinderen.
Hoe te communiceren? De penningmeester stelt een app op. Deze app zullen de
groepsvertegenwoordigers in de groepsapp versturen zodat we de ouders op de
hoogte brengen.
ï‚· Uitnodigen MR. Voor nu geen optie, wachten tot we weer live bij elkaar mogen
komen.

ï‚· Zorgen over pestgedrag vanuit rol OR. In hoeverre kan de leerkracht meekijken wat
er online op de telefoons gebeurt? De telefoons moeten bij binnenkomst in het
daarvoor bestemde bakje worden gelegd. Deze regel wordt niet goed nageleefd door
de leerlingen van groep 8. In de pauzes mogen de leerlingen de telefoon pakken.

Vernomen wordt dat er bijvoorbeeld foto’s van leerkrachten worden gemaakt, van
leerlingen, in de pauzes worden tiktok filmpjes opgenomen, pestgedrag kan hiermee
op de loer liggen. Misschien goed om dit punt met de MR te bespreken. Bij de BSO
mag de telefoon niet mee. In de klas hebben ze het over social media, informatief.
De voorzitter maakt een afspraak met de MR.
In groep 8 wordt de telefoon als agenda gebruikt en om dingen op te zoeken voor
bijvoorbeeld een werkstuk. Kan er verwacht worden van een kind van groep 8 dat ze
er geen andere dingen mee doen dan wordt gevraagd? Is het huidige beleid
voldoende of zal deze moeten worden veranderd?
ï‚· Een leerkracht van unit 1 en 2 is op 22 december 40 jaar in onderwijs. Vragen of de
groepsvertegenwoordiger een bos bloemen regelt de laatste vrijdag voor de
vakantie.
ï‚· Secretarieel en financieel jaarverslag; Financieel jaarverslag: kopie is nu niet mogelijk
om te delen, wordt via mail verspreid. Stichting waar de inningen binnenkomen,
positief saldo. Vereniging een aantal activiteiten misgelopen en alternatieven
moeten worden gezocht na de corona tijd. Flessenactie, pakketje samenstellen en
kopen. Overzicht is gemaakt en samengevat in jaarverslag. Dit moet nog
gecontroleerd worden door een kascommissie. Dit jaar is Sander aftredend en Anita
moet worden gevraagd. De getekende versie komt nog. Na ondertekening kan deze
op de website. Secretarieel jaarverslag werd goedgekeurd en kan op de website
geplaatst worden.
ï‚· De website is nog niet update gemaakt.
ï‚· Kim wil graag uit de KVK. Als een nieuw OR lid is aangemeld, zal dit geregeld worden.


______________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering - Vergadering 8 september 2020
Besproken met groepsvertegenwoordigers en team
* Corona: School is in augustus gestart en de maatregelen zijn hetzelfde als voor de
zomervakantie. Binnen mijn plein worden leerkrachten nu meer getest, omdat er meer
verkoudheidsklachten spelen. Binnen het team wordt dit zoveel mogelijk zelf opgelost of met
invalkrachten. Iedereen doet zijn best om zo goed mogelijk de regels te hanteren. Hopelijk
blijft iedereen zoveel mogelijk gespaard.
* Veilig schoolklimaat:
o Vorig jaar werd besproken dat er een omgangsprotocol is met daarbinnen aandacht
voor het onderdeel pesten. Gedacht werd om een aanpassing te maken met rots en
water en dit communiceren naar ouders. Het omgangsprotocol heeft nu geen
doorgang op de website, de doorklik link zal worden hersteld op de site. Het team en
ouders vinden het belangrijk om de kinderen bewust te maken van gewenst en
ongewenst gedrag en dit is in het protocol opgenomen. Vraag vanuit het team: graag
het protocol bekijken en voorzien van feedback waar nodig.
Communicatie over protocollen etc loopt via de website. Ouders worden niet apart
ingelicht, het de verantwoordelijk van ouders zelf om op de website te kijken en te
zoeken naar informatie. Nieuwe ouders worden op de hoogte gebracht van de site
en de informatie die erop te vinden is.
o Stagiaire groep 7/8. Pestgedrag van de kinderen naar de stagiaire toe in de gaten
houden.

* Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en
leren
o Zijn deze kernwaarden nog van toepassing? Het team heeft ipv de kernwaarden een
belofte gemaakt aan de leerlingen. Het is talig opgeschreven en team wil het
concreet maken voor de leerlingen zodat deze begrijpen wat de belofte betekend.
Hoe kunnen we de belofte zichtbaar maken voor kinderen? Vraag vanuit het team
aan de ouders om hier over na te denken. De belofte wordt rondgestuurd.
o Verbinding met kinderen en ouders wordt nu gemist in de kernwaarden. Komt het
stuk verbinding zoeken met elkaar terug in de belofte?
Het team hecht waarde aan de cultuur in het dorp, de communicatie onder de
ouders en kinderen is over het algemeen goed.

* Update schoolactiviteiten
o Verhuizing kleuters en peuters: In de zomervakantie is bekend geworden dat de
peuters toch aan het begin van schooljaar in het hoofdgebouw starten. Dit was aan
het einde van het vorige schooljaar nog niet bekend. Tijdens de 5 e vakantie week zijn
alle spullen verhuisd en klaargemaakt voor heel unit 1, inclusief peuters. Nieuwe
routines moeten ontwikkelt worden en dat kost even tijd en energie. Het is ook nog
zoeken hoe het onderwijs en praktische zaken (zoals pauzes) in te vullen. De
betrokken leerkrachten hebben na de herfstvakantie een evaluatie voor zichzelf
gepland.
Vanuit de directie en de andere units voelt het meer als dat je 1 school samen bent,
nu heel unit 1 in het hoofdgebouw aanwezig zijn. Het doet nog meer met de
dynamiek tussen de oudere en jonge leerlingen.

o De eigenaar van 4 keer wijzer was op school ter ondersteuning van het team. Het
team kreeg positieve feedback; zij en de kinderen zijn goed bezig met 4 keer wijzer.
Het werken met 4 keer wijzer past in het team. Het team blijft zich ontwikkelingen
en wordt positief gestimuleerd door de eigenaar. Als leerkracht en als kind krijg je de
ruimte om zelf doelen te stellen en dat werkt prettig.
Invalkrachten en nieuwe leerkrachten hebben wel moeite om eerst in te komen in
het werken met 4 keer wijzer en er wordt veel van ze gevraagd, maar ze merken al
snel dat de kinderen heel zelfstandig aan de slag kunnen gaan met 4 keer wijzer.
o Sinterklaas: Zwarte pieten? Vorig jaar werd er vanuit de vrijwilligers aangegeven dat
zij het niet zagen zitten om de huidskleur te veranderen, omdat ze dan wellicht
herkend zullen worden door kinderen.
Gaat sinterklaas door ivm corona? Sinterklaas valt zelf in de risicogroep en wellicht
gaat hij ivm corona niet komen vanuit Spanje. Veel intochten gaan niet door. Nog
niet duidelijk hoe het zal gaan. We wachten de informatie van het jeugdjournaal af.
Hardop denkend werd er bedacht dat Sinterklaas wellicht via google meet kan
inbellen vanuit Spanje? En de cadeautjes bezorgd kunnen worden door een
pakketdienst.
Kerst 2020: De geplande musical kan niet doorgaan ivm corona. Een kerstwandeling,
maar ook het kerstdiner is dit jaar geen optie zoals deze normaal gesproken bedacht
werd. De vraag vanuit het team om allemaal na te denken over alternatieven. De
ouders hebben een idee geopperd om een kerstontbijt te regelen? Kinderen in
pyama naar school? Zij willen wel helpen met bijvoorbeeld inpakken van een corona
ontbijtzakje per kind o.i.d. Daarna een kerstfilm in de klas bekijken? Of in de klas zelf
een kerstspel (na) spelen? Dit moet nog met het team besproken worden tijdens de
volgende vergadering.

* Communicatie
o Tijdige communicatie: Op tijd ouders meenemen in communicatie is opnieuw
aangehaald. Blijft voor alle partijen belangrijk.
o Bij slecht weer mogen leerlingen naar binnen. Tijdens de eerste week was deze
‘regel’ niet duidelijk voor met name nieuwe ouders. Goed om nieuwe ouders van
deze ‘regel’ op de hoogte te brengen. Er staat een juf van Unit 1 bij het hek om
kinderen op te vangen.
o Begintijd van school. Er is een afspraak gemaakt dat 8.25 uur de aankomsttijd is. In
groep 7 en 8 blijkt het moeilijk om de regel te handhaven. Doordat leerlingen geen
vaste plek hebben en graag op tijd naar school willen gaan om een plekje te
bemachtigen. Goed om dit in de groepen met de leerkrachten te bespreken.
o Ophalen van kinderen. Vooral voor de jonge kinderen is het goed om duidelijk af te
spreken waar je als ouder staat te wachten, dit voorkomt spanning/onzekerheid bij
het kind. Ouders staan toch dicht bij elkaar ivm de beperkte ruimte die er is. Op het
schoolplein wachten is geen optie. Advies om zelf als ouder de ruimte te zoeken
waar het kan.
o Informatieavond: Dit verloopt nu via mail of filmpje. Unit 1 gaat een filmpje laten
zien met daarin de dagactiviteiten. Elke unit doet dit op z’n eigen manier.
o Kennismakingsgesprekken: Deze gesprekken lopen via google meet. Als ouders
samen kun je inloggen, je hoeft fysiek niet bij elkaar te zijn. In heino zijn de
kenningsmakingsgesprekken wel face to face. Onze school wil wel graag een
voorbeeld functie zijn en wil daarom op een andere manier contact met elkaar. Is de
code op naam of op tijdstip?

Unit 1 heeft met de nieuwste kinderen die binnenkomen wel
kenningsmakingsgesprekken. Huisbezoeken mogen niet, optie om deze ook online te
laten plaatsvinden?
o Rapport moet worden aangepast: Terminologie zal passend gemaakt moeten
worden bij het onderwijs met werken in doelen. Is in ontwikkeling. Het blijft een
portfolio.
o De website is verouderd, graag updaten. De week voor dat school begint graag
gymrooster en vakantierooster updaten in de kalender. Ouders vinden het prettig
om de informatie er te kunnen vinden. .
o Schoolreisjes. Hoe gaat dit het komende jaar? Gaan we per klas of per unit?
Waarschijnlijk zal er per unit op schoolreisje gegaan worden. Unit 4 bekijken hoe dit
aan te pakken omdat het laatste jaar normaal gesproken op kamp gaat.
o Telefoon gebruik in groep 7 en 8. In groep 8 mogen de kinderen de telefoon mee en
dan mogen ze het in de bak leggen en gebruiken wanneer dit nodig is. In groep 7
hebben niet alle kinderen een telefoon. Tijdens de lessen worden de telefoons
gebruikt voor kahoot etc maar deze lessen kunnen ook op het Chromebook gedaan
worden. Regels zijn opgesteld door de leerkracht. De leerlingen hebben zich niet aan
alle regels gehouden en zijn aangesproken.
o Verkiezing voor nieuw OR lid. De brieven zijn bij de start van het schooljaar
rondgedeeld en zijn inmiddels teruggekomen. De stemmen zijn bekeken. Een nieuw
lid wordt gevraagd. Liefst een mannelijk lid, omdat een man ons komend jaar gaat
verlaten.
o Vanuit Unit 1 komen vragen van ouders over leeftijdgenoten: Welke kinderen zijn er
4 jaar, welke 5 jaar en welke 6 jaar. Er zijn 2 mentor groepen waar de kinderen in de
verschillende leeftijden samen komen aan het begin van de dag en afsluiten.
Hoe dit bijvoorbeeld te doen met een kinderfeestje? Alle jongens en alle meisjes
uitnodigen zoals dit tot nu de gewoonte was is niet voor alle kinderen en ouders
wenselijk, zeker niet naarmate de groepen groter worden het komende jaar.
Ouders moeten zelf keuzes maken voor de feestjes etc. Wellicht goed om dit als
ouders onderling te bespreken.
Ouders vinden het prettig om een lijst te ontvangen met namen van de
leeftijdgenoten. Onderling contact opbouwen/kennismaken zoals dit normaal
gesproken gestart werd tijdens de informatie avond worden hierin gemist.
o Open dagen en informatie avonden in het vervolgonderwijs: Wanneer er informatie
bekend is wordt dit in groep 8 gedeeld. Ouders van groep 7 vinden het ook prettig
om de informatie te krijgen. Hoe zullen de scholen dit jaar de open dagen gaan
invullen? Is per school verschillend.
o N.a.v. De vorige vergaderingen kwam de vraag om met de MR een gezamenlijke
vergadering te hebben. Omgangsprotocol en gezamenlijke ouderavond zouden
agendapunten kunnen zijn. Gevraagd werd of we samen met ouders of ook met
team erbij willen vergaderen? Er wordt een voorstel gedaan met eerst het
agendapunt kennismaking en verduidelijken van de rol van MR en OR naar elkaar.
Bespreken waar we elkaar kunnen opzoeken en versterken etc.

* Team lief & leed (ziek, zwanger, inval, nieuw, vertrekt, jubileum, pensioen) zodat we geen
dingen over het hoofd zien
o Een juf van unit 2 is zwanger. De groepsvertegenwoordiger zal tzt een cadeautje
regelen.
o De juf van muziek is zwanger. Vrouwelijke voorzitter zal een cadeautje regelen.
o De juf van gym is zwanger. Vrouwelijke voorzitter zal een cadeautje regelen.
o De vrouw van de meester van unit 3 is zwanger. De groepsvertegenwoordiger zal tzt
een cadeautje regelen.

o Een juf van unit 2 is 22 december 40 jaar in het onderwijs. Ze wil geen receptie of iets
dergelijks. Vanuit de ouders leuk om iets te regelen. De groepsvertegenwoordiger zal
t.z.t. een cadeautje regelen.
* Punten aangedragen door het team
o geen extra punten.
* Rondvraag
- Vergaderdata zijn afgestemd voor het komende jaar: 8 sept - 10 nov – 9 feb – 23 mrt – 18 mei
- De volgende vergadering is op 10 november, dan is ook de jaarvergadering. Normaal gesproken
is dit een open vergadering, vanwege corona kan dit niet doorgaan. Het secretarieel jaarverslag
en het financieel jaarverslag zullen worden besproken. Voor het financieel jaarverslag is het
gebruikelijk om 2 controleurs te regelen.
- MR is gevraagd om 10 november van 19.30 – 20.00 uur samen te vergaderen. Kennismaken en
rol duidelijk maken aan elkaar. Evt gezamenlijke punten voor vervolg zijn gezamenlijke informatie
avond, omgangsprotocol.
- Voorzitterschap. Nagedacht over de vorm tussen de twee voorzitters.
- Duikelrek: Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Moet het dit jaar? We
weten niet welke inkomsten en kosten we gaan maken door corona.. misschien goed om dit punt
in de ‘ijskast’ te bewaren.

______________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering - 25 augustus 2020

De start van het nieuwe schooljaar 2020/2021 met alleen de Groepsvertegenwoordigers. De
volgende vergadering is gezamenlijk met het team.
Besproken werden de volgende punten
* Veilig schoolklimaat:
Vragen aan team hoe dit punt te bespreken in toekomst. Het is een vast agendapunt, maar
tijdens de vergadering wordt niet besproken of er ook daadwerkelijk sprake van pestgedrag
is. Vanuit het team horen wij niet iets terug over pestgedrag.
Vorig schooljaar werd besproken dat het pestprotocol zou worden aangepast ivm nieuwe
aanvulling van rots en water. Op de site werkt de doorklik link niet naar een document
betreffende het onderwerp. Vraag aan het team om dit aan te passen en ouders te
informeren over protocol of de omgangswijze.
* Kernwaarden van de school:
In de voorgaande jaren stonden de volgende kernwaarden als vast punt op de agenda:
veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren.
Zijn deze kernwaarden nog aan de orde, het plan was om dit te veranderen? Afgesproken
werd om dit te bespreken met het team erbij. Dit agendapunt zal wellicht aangepast worden.
* Update schoolactiviteiten
o Terugblik musical/ afscheid groep 8: Beide zijn goed verlopen. Door het corona gebeuren
hebben de activiteiten op een alternatieve wijze plaatsgevonden. Geen kamp, wel 2
leuke dagen. De musical werd in 2 keer voor de ouders uitgevoerd, vanwege de aantallen
die aanwezig mochten zijn in een ruimte. Er waren niet veel leerkrachten aanwezig, dit
vonden kinderen jammer. Vanuit de ouders is een slaapparty georganiseerd bij de Cent.
Er is een leuk boekje en een leuke film door ouders gemaakt voor de kinderen. De
kinderen hebben een leuk afscheid gehad.
o De verhuizing van de kleuter- en de peuterspullen vanuit het nevengebouw naar het
hoofdgebouw heeft plaatsgevonden in de zomervakantie. Unit 1, incl peuters zijn na de
zomervakantie gestart in het hoofdgebouw. Aan het team vragen hoe de verhuizing is
verlopen en hoe het gaat.
o Door het initiatief van een team enthousiaste ouders, de gulle giften van ouders, de
sponsoren en subsidies heeft de pannakooi een heuse kunstgrasmat. Het team van
enthousiaste ouders heeft de pannakooi in de zomervakantie aangepast. Het is erg mooi
geworden, fijn dat het geregeld is.
Voor de oude tegels zijn gegadigden, nog niet alles is opgehaald. Uiteindelijk zullen er
reclameborden van de sponsoren opgehangen worden en dan is het geheel klaar.
o Laatste schooldag: het was opmerkelijk dat sommige leerkrachten al een cadeau uit de
doos gepakt hadden, terwijl nog niet alle cadeau’s waren binnengebracht of er iets over
gezegd was. Bescheidenheid hierin zou op z’n plaats zijn geweest.
Juffrouw Ellen bedankte de ouderraad voor het cadeau, dat was attent.
o Hoe gaan de schoolreisjes eruit zien aankomend jaar? O.a. Ivm units, corona en de
normale indeling en activiteiten. Hierover willen we graag overleggen met het team.

* Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie (EHC):

Afgelopen schooljaar heeft het Vormsel en de EHC niet plaatsgevonden ivm corona. A.s. 10
sept is een overkoepelend overleg vanuit het Heilig Kruis met de werkgroepen uit alle
dorpen.
Ouders/kinderen hebben een brief gekregen vanuit de Vormsel werkgroep.
De werkgroep EHC zal een informatie avond voor de ouders en kinderen van groep 5 houden
na 10 sept.
* Communicatie:
- Vraag vanuit de ouders aan het team: ouders willen graag eerder meegenomen worden
bij komende veranderingen/ belangrijke informatie. Veel informatie komt niet of laat bij
ouders terecht. Ouders vinden het fijn om betrokken te worden en mee te denken in
beslissingen, niet wanneer een beslissing al gemaakt is de informatie pas horen. Dan kan
er vaak niets meer veranderd worden aan de beslissing.
- Vraag vanuit Unit 1: bij slecht weer staat er geen juf, kinderen mogen/ gaan naar binnen.
Er is geen juf op het plein om kinderen op te vangen en naar de klas te brengen. Ouders
mogen niet op het schoolplein komen. Voor nieuwe ouders en kinderen onduidelijk hoe
het dan loopt. Graag nieuwe ouders informeren hierover.
- Vraag vanuit Unit 4: Groep 7 en 8 krijgen hetzelfde huiswerk op bij topgrafie. Blijft dit zo?
Voor groep 8 is dit herhaling van groep 7? Is er genoeg uitdaging? In de gaten houden of
er in groep 8 nog nieuwe dingen worden aangeboden.
- Vraag over de begintijd van school: De afspraak is om rond 8.25 uur op school te komen
en dan naar binnen te gaan. Kinderen komen vroeger op school en met name in unit 4
blijkt dit lastig te zijn voor sommige kinderen. In groep 7 en 8 hebben de kinderen geen
vaste zitplekken en om nog zelf een goede plek te vinden in de klas komen kinderen toch
vroeger. Is het tijdstip van komen goed gecommuniceerd, of moet dit nogmaals? En
wanneer kinderen toch eerder komen, leerkrachten de kinderen hierop aan laten
spreken? Of toch vaste plekken in de klas?
- Vraag over de Informatie avonden: Hoe worden de avonden ingevuld voor groep 1, 3 en
8. Ouders vinden de avonden belangrijk. Op andere scholen binnen ‘Mijn Plein’ zijn de
avonden in aangepaste vorm gepland vanwege de corona maatregelen.
- Hoe gaan de ouder kind gesprekken/ 10 minuten gesprekken? Liefst willen ouders face-
to-face contact, dat werkt fijner en kan ook wanneer het in aangepaste vorm geregeld
wordt. Dit gebeurd ook op andere scholen binnen ‘Mijn Plein’.
- Opmerking over de gesprekken van groep 8 vorig schooljaar. Vanwege corona werden de
gesprekken met ouders en kinderen in het fietsenhok gehouden. Vanwege privacy is dit
niet handig op een tijdstip als andere ouders kinderen komen halen.
- Afsluitend rapport: afgelopen schooljaar werd het rapport op de laatste schooldag
meegegeven. Er kan dan niet meer over gecommuniceerd worden en dat is in sommige
gevallen wel gewenst. Niet alle rapporten zijn met veel zorg gemaakt, stukjes zijn geknipt
en geplakt en niet gelezen door de leerkracht waardoor er fouten in staan.
- Website updaten: Er staat veel oude informatie op de site en informatie is moeilijk terug
te vinden. Het zou fijn zijn als de site wordt bijgehouden, de kalender ingevuld wordt
voor het hele jaar met bijvoorbeeld de vakanties, gesprekken, activiteiten. De roosters
van de gym zijn moeilijk terug te vinden/verouderd.
* Team lief & leed
De nieuwe leerkracht voor Unit 3 heeft zich voorgesteld in de nieuwsbrief, Meester Wout. Hij
wordt door de kinderen enthousiast ontvangen.
* De werkgroepen zijn opnieuw ingedeeld:

o Sinterklaascommissie: Jurrie, Lisette, Linda en groepsvertegenwoordiger van groep 1.
Cadeaus met Esther Veltman regelen. Wie zitten er vanuit team in de commissie dit
jaar? Contact zoeken hierover.
o Kerstcommissie: Marieke, Sharon, Jurrie, Paulien, Gerrold.
Dit jaar wordt de musical door de leerkrachten uitgevoerd
o Pasen: Gerrold
o Oranjemarkt: Alfons, Paulien, Marieke, Jurrie, Linda, Sharon, Gerrold en Lisette.
Ideeën om het anders te gaan doen werden nog weer teruggehaald: rommelmarkt,
sponsorloop, veiling.
Koningsdag valt dit jaar midden in de vakantie. Dit lijkt ons geen handige dag om de
oranjemarkt te houden, omdat veel mensen weg zullen zijn of iets anders zullen gaan
doen. In verhouding veel tijd kwijt voor weinig opbrengsten.
Doel: Hoe kunnen we zorgen voor een mooie opkomst en de opbrengsten
vermeerderen?
De Koningsspelen zijn eerder gepland, wellicht is het een idee om 23 april in de
avond iets te organiseren, koningsnacht. Het is de avond voor de vakantie.
Ideeën: een kleedjesmarkt, een veiling (activiteiten door kinderen laten uitvoeren,
oude attributen van school, ondernemers langs of ze iets willen schenken om te
kunnen veilen. Reclame maken voor de ondernemers. Ondernemersvereniging
benaderen hierover.) een enthousiaste presentator vragen, de Burgemeester vragen
om te openen. Denken aan goede PR in samenwerking met fanfare!
o Verkeerscommissie: kan uit het handboek. OR heeft hierin geen rol meer.
o Kledingactie: kan uit het handboek.
o Materiaalbeheer: kan uit het handboek. Spullen worden niet uitgeleend aan derden.
o Contact met MR: Marieke en Jurrie.
Nadenken over onderwerpen voor gezamenlijk overleg. Lisette heeft MR gevraagd
wanneer samen te komen.
o Laatste schooldag: Linda
o Verkiezing nieuw lid: Linda
Linda mailt met de leerkracht over de namen van de nieuwe ouders.
o Jaarvergadering: Marieke, Lisette en Gerrold
o Musical: Alfons
o Eindvergadering: Marieke en Sharon
Bij Schoenmaker
o Pestprotocol: Marieke
o Voorzitters: Marieke en Jurrie
o Penningmeester: Gerrold
o Secretaris: Lisette
o De werkgroep van het kindje wiegen heeft gevraagd of we wellicht in de toekomst
samen iets kunnen doen wanneer aantallen van kinderen teruglopen. Voor nu nog
niet aan de orde.

* Planning van de komende vergaderingen incl team:
o 8 sept.
o 10 Nov
o 9 Feb
o 23 Maart
o 18 Mei
o 2 Juli bij Schoenmaker
De data moeten nog met het team worden afgestemd en er moet (natuurlijk) nog
afgesproken worden wie de versnaperingen verzorgd!

o Er zal een vergadering samen met MR gepland worden, hoevaak wil MR? 1 of 2 keer?
* KvK registratie
Handtekeningen regelen nadat nieuwe ouder is gevraagd. Excel bestand updaten en
afdrukken en handtekeningen verzamelen zodat het naar KVK kan.
* Website:
kledinginzameling mag van de site.
* Rondvraag
o Hoe wordt het voorzitterschap opgepakt? We hebben de keuze gemaakt om 2
voorzitters te benoemen. Dit zullen we ook uitdragen naar het team en de
uitwerking zal praktisch van aard zijn.__________________________________________________________Notulen OR vergadering 16-6-2020
 
Besproken werden de volgende punten met de groepsvertegenwoordigers en het team:
 
Het schooljaar verloopt anders door het corona gebeuren. In maart werd besloten dat de kinderen niet meer naar school mochten, later werd dit versoepeld en konden de kinderen deels naar school opbouwend tot dat ze weer volledig naar school mochten. De zomervakantie is in zicht. Het is afwachten hoe de schoolactiviteiten na de zomervakantie weer opgepakt gaan worden.
 
Een eerdere vergadering werd geannuleerd. Deze vergadering werd ingelast om het jaar gezamenlijk te kunnen afsluiten.
 

 
Welke punten kunnen meegenomen worden voor een evt nieuwe thuiswerk periode:
 
 Welke punten kunnen blijvend toegepast worden:
 
 
(Voor de duidelijkheid J) Onder unit 1 vallen de peuters en kleuters. Unit 2 bestaat uit groep 3 en 4. Unit 3 bestaat uit groep 5 en 6 en unit 4 bestaat uit groep 7 en 8.
Het is de bedoeling dat (bijna) 2 leerkrachten samen twee klassen draaien.
De ene leerkracht geeft instructie in een klein groepje, de andere leerkracht loopt rond voor vragen (als voorbeeld). Leerkrachten kunnen elkaar scherp houden, talenten van de leerkrachten kunnen goed benut worden en ze kunnen elkaar versterken.
Leerkrachten bereiden samen de taken en kunnen zo op elkaar inspelen. Thema’s/projecten worden over 2 jaar uitgezet. Kinderen behouden een eigen groep waar ze pauze mee hebben, waar de verjaardag mee gevierd wordt. De gedachte is om kinderen op het eigen niveau te laten leren en het unit onderwijs zal dit mede vergemakkelijken.  
Het is de bedoeling dat er vaker na schooltijd een individueel gesprek is met de kinderen (en ouders) over het proces en de doelen. Waarbij het kind uiteindelijk de gespreksleider kan worden.
Het leerlingvolgsysteem Iep past goed binnen de ontwikkelingen.  
Taal en rekenen blijft belangrijk om goed te volgen en geeft houvast en inzicht.
Kind krijgt zelf inzicht in hoe verder, wat er voor nodig is.
De 5 jarigen gaan 5 dagen naar school, waaronder de vrijdag ochtend. Doordat juist de leerkracht van groep 2 weg moet kwamen veel ouders in opspraak, er was roering in het dorp. De leerkracht staat 35 jaar aan de school en veel ouders hebben haar als juf meegemaakt. Een kracht met veel kwaliteiten gaat onze school verlaten. Ouders zijn hier bezorgd over.
De directie had graag gewild dat mensen naar hem toe waren gekomen, zodat hij vragen had kunnen beantwoorden. Een ouder heeft een mail gestuurd.
Het is een compliment voor de school dat leerkrachten willen blijven. Dat maakt het extra lastig om iemand weg te moeten sturen, vanwege krimp.
    De adjunct-directrice zal aanwezig zijn de laatste schooldag. Ouders mogen niet komen. Ouderraad staat niet met koffie en thee. Er moet nog gekeken worden naar een leuke manier om iedereen gedag te zeggen. De ouderraad zou wel voor ijsjes kunnen zorgen.
 
De indeling is gemaild naar de ouders. S’morgens generale repetitie.
Er zal een live stream zijn zodat anderen kunnen meekijken.
De disco naderhand mag niet doorgaan.
De beheerder van Elcerlyck regelt de catering zelf. Ouderraad hoeft niet te helpen.
  Er is 1092 euro aan vrije giften gegeven door 60 gezinnen.
De OR wil ouders graag bedanken voor deze gulle giften en zal een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief.
De directie wil graag betrokken worden bij het proces van aanschaffen.
 
Mededelingen:

 
Afsluiting:
De voorzitter wordt door het team bedankt voor het vervullen van haar taak de afgelopen jaren. De betrokkenheid van de voorzitter is groot geweest. Ze durfde de vragen te  stellen en dit werd gewaardeerd. Ze nam haar rol als voorzitter. Vasthoudendheid. Ze zal gemist worden.
De voorzitter vond het mooi om extra betrokken te zijn bij school.
Oproep vanuit het team aan ouders: Blijf vragen stellen!
 
We hebben twee opvolgers die de rol van het voorzitterschap op zich gaan nemen. 


 _____________________________________________________________

 Notulen OR vergadering           - Vergadering 12 mei 2020

Besproken met groepsvertegenwoordigers
Vanwege de verspreiding van het corona virus is een eerder geplande vergadering geannuleerd. Omdat er een aantal punten spelen is besloten een online vergadering in te lassen zonder afgevaardigden van het team. Eventueel ter voorbereiding op een vergadering met het team. De groepsvertegenwoordiger van groep 8 heeft contact met de leerkrachten van groep 8 en de beheerder van Elcerlyck om te bekijken of de musical toch kan door gaan. De Corona maatregelen zullen per 1 juli (als alles goed blijft gaan) versoepeld worden, wat betekent dat 100 mensen bij elkaar mogen komen. De musical kan dan wellicht doorgaan. Besloten werd dat het feest nadien wordt geannuleerd. We zullen het nieuws/ de persconferenties blijven volgen en de groepsvertegenwoordigers houden contact met de leerkrachten.
  Vanwege de corona maatregelen is door mijn plein besloten dat het kamp van groep 8 niet door mag gaan. Alternatief voorstel: is het mogelijk om groep 8 een nacht op school te laten logeren? De groepsvertegenwoordiger houdt hierover contact met de leerkrachten.
Er is nog geen besluit gekomen vanuit mijn plein betreffende de schoolreisjes van de andere groepen. Wel kregen we bericht vanuit het Avonturenpark Hellendoorn dat dit schooljaar de schoolreisjes worden geannuleerd.
Besloten werd om alle schoolreisjes dit jaar annuleren.
  Vanwege het Corona virus zijn allerlei schoolactiviteiten afgelast. We hebben gezamenlijk besloten de tweede inning van de ouderbijdrage te annuleren. Dit betekend dat de ouders per kind 20 euro besparen, voor de kinderen die instromen betekend het dat ouders 25 euro besparen. Er zal een brief/app opgesteld worden die alle groepsvertegenwoordigers zullen verspreiden in de groepsapp.
  In de app waarin we aangeven dat de ouderbijdrage wordt geannuleerd willen we vragen of ouders wellicht wel een vrijwillige bijdrage willen geven voor speel attributen op het schoolplein. Kunstgras tbv het pannaveldje en een duikelrek.
 
Actieve ouders hebben dmv verschillende subsidies en sponsoren al een behoorlijk bedrag bij elkaar gekregen voor het kunstgras. Op dit moment is er een tekort van zo’n 600 euro.
De kosten voor het duikelrek zijn nog zo’n 700 euro.
 
Met de vrijwillige bijdrage hopen we een deel van de speelattributen te kunnen bekostigen. Middels een open tikkie willen we het gemakkelijk maken voor de ouders om een vrijwillige bijdrage te geven. De bijdrage wordt niet vanuit de vereniging gevraagd maar vanuit de stichting, zodat de bedragen losgekoppeld worden van de schoolse activiteiten.
 
Daarnaast zal met de eigenaar van de supermarkt overlegd worden wanneer de flessenactie van start kan gaan. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we een brief/filmpje maken waarin de kinderen de ouders en andere Luttenbergs enthousiast maken.
We merken dat er vanuit de directie minder betrokkenheid is bij de wensen voor de speelattributen. Voorstellen komen niet van de grond of worden afgeslagen.
  Middels de nieuwsbrief kregen we te horen dat we na dit schooljaar afscheid moeten nemen van juf Ineke. Vanwege het krimpende aantal leerlingen is er een teveel aan formatie en moest de keuze noodgedwongen gemaakt worden. Door de directie is een procedure gevolgd waardoor uiteindelijk Ineke naar voren kwam. Helaas kunnen we niets aan het besluit veranderen. De MR heeft de taak om te bekijken of de procdure goed gevolgd is, maar kan ook niets veranderen aan het besluit.
Ouders en andere betrokkenen in het dorp zijn erg teleurgesteld over dit besluit. Mensen zijn het niet eens dat juist deze juf weg moet, ze is kwalitatief een zeer goede leerkracht, ze is betrokken bij het dorp, werkt al 35 jaar op onze school, ze kent velen uit het dorp en velen kennen haar. We willen haar heel graag houden als leerkracht op onze school.
 
We zijn teleurgesteldin het feit dat we niet zijn meegenomen in het proces, wat ons wel beloofd was door het team. Wanneer het weer mogelijk is om gezamenlijk af te spreken en te vergaderen willen we met een afvaardiging van de OR bovenstaande bespreken met de directie.
 
Ineke zou graag de mogelijkheid krijgen, om van iedereen die dit wil, afscheid te nemen. Vanuit het team is een juf betrokken bij het organiseren van het afscheid.
De groepsvertegenwoodiger van groep 2 zal het initiatief nemen om met de betrokken juf het afscheid van juf Ineke te bespreken. Vanwege het corona virus is het afwachten wat mogelijkheden zijn. Wellicht kunnen we creatief meedenken over de mogelijkheden hoe we ouders en overige mensen uit het dorp afscheid kunnen laten nemen. Voorstel kwam om PR voor de afscheidsdag te maken in de alleman en de app, zodat mensen buiten gaan staan en iets kunnen zeggen of kunnen doen voor de juf. Juf komt dan langs in een bakfiets of ander vervoermiddel (klomp/gekke fiets??)en haar een fietsende afscheidsreceptie door het hele dorp te geven.
  We zullen allereerst afwachten welke afspraken er vanuit de regering worden gemaakt over het samenkomen van groepen. Het idee werd geopperd om evt ipv de schoolreisjes op de laatste schooldag iets extra’s te doen voor de kinderen.
De groepsvertegenwoordiger van groep 1 denkt na over een cadeau voor de leerkrachten ( 15 euro p.p. )
   

 

______________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering - Vergadering 4 februari
Besproken met groepsvertegenwoordigers en team

Geen signalen van pestgedrag.

- De gezamenlijke ouderavond van OR, MR en team heeft dit jaar het thema 4x Wijzer
en is op 20 april 2020.
- Vraag van de groepsvertegenwoordigers aan het team om de uitnodiging
hiervoor op tijd uit te doen naar alle ouders. Misschien is het goed om te
bekijken naar de manier van uitnodigen zodat het ouders prikkelt om te
komen. Het idee wordt geopperd om een filmpje te plaatsen op klasbord..
- De groepsvertegenwoordigers zullen in de groeps-app een ‘save the date’
bericht sturen.
- Vanuit het team de vraag of de groepsvertegenwoordigers input willen
leveren voor de invulling van de ouderavond. Aangegeven wordt dat het fijn
is als er in ieder geval uitleg gegeven wordt over de meervoudige
Intelligenties en dat het vooral belangrijk is om de ouders te laten ervaren
hoe de kinderen met 4x wijzer werken. Het team wil zelf graag laten zien
waar zij staan in het werken met 4 x wijzer.

 

- Sinterklaas – evaluatie;
Het sinterklaasfeest was geslaagd. Sinterklaas kwam met de boot aan. De fanfare
zorgde voor de muzikale sfeer op het plein en betrok een leerling van school. De
cadeaus werden goed ontvangen door de kinderen.
- Kerstactiviteit – evaluatie
Het kerstdiner in de klas was geslaagd, verliep rustig in de klassen. Voor de kinderen
is het heel erg speciaal om in het donker naar school te gaan en dan samen te eten in
de klas. De combinatie van diner voor de kinderen in de klas en het eten verzorgd
door de groepsvertegenwoordigers op het plein voor de ouders was goed. Het weer
was goed. De duur was prima, 1 uur, waardoor ouders bleven om te eten. Voor de
ouderraad een goede opbrengst van de hamburgers en broodjes knakworst.
Tip voor volgend jaar: bouwlamp bij de bbq en de buren uitnodigen.
De keuze van de activiteit is al gemaakt voor volgend jaar: Een kerstmusical door de
leerkrachten.
- Pasen
Graag voor de bovenbouw eitjes verstoppen in het bos. Dit was vorig jaar een succes.
Voor groep 1 en 2 de eitjes verstoppen op het gedeelte bij de waterpomp en voor
groep 3 en 4 de eitjes op de andere delen van het plein verstoppen.
Graag een bolletje met een gekookt ei regelen voor alle leerlingen. Het plan voor
pasen zal nog verder besproken moeten worden binnen de
groepsvertegenwoordigers.
- Koningsspelen
Dit jaar zijn de Koningsspelen op 17 april. Het idee is om een vossenjacht te doen.
Over de verdere uitwerking hiervan zal het team nog een terugkoppeling doen.
- Het School brede 4 x wijzer thema is dit jaar ‘beestenboel’. Dinsdag 17 maart is de
opening. Vrijdag 3 april is de afsluiting. We worden op de hoogte gehouden hierover.
- Sportdag
Op 17 juni staat de sportdag gepland. Er is gecommuniceerd met de wandel3daagse
over de datum. In de week na Pinksteren is dit jaar de wandel3daagse.
- Schoolhandbal en – voetbal.
Groep 8 zal mee doen aan de schoolhandbal en – voetbal. Riky Kroeze gaat mee als
coach bij de handbal.
- Schoolreisje; verzoek om data door te geven en te overleggen met de leerkracht.
Rekening houden met de sportdag en andere activiteiten.

 

- Tijdstip oudergesprekken groep 8:
In groep 8 is gecommuniceerd dat de verwijsgesprekken op de middag zouden
plaatsvinden. Ruilen mocht maar in de beschikbare tijden die waren aangegeven. Er
is onvrede ontstaan onder de ouders vanwege het feit dat dit kort voor de
gesprekken werd aangegeven. Voor sommige ouders is het moeilijk om vrij te
kunnen regelen. Ouders vinden de gesprekken belangrijk en willen hier graag aan
deel nemen. De groepsvertegenwoordigers vragen uitleg hierover.
De leerkrachten ervaren werkdruk en in het team is gekeken naar wat verlichting zou
kunnen geven. Het team heeft bekeken welke avond activiteiten verplaatst konden
worden naar overdag.
Er werd besloten dat de verwijsgesprekken voor groep 8 naar de middag zouden
worden geschoven. Dit zijn gesprekken van een half uur.
De leerkrachten hebben in de brief aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om te
overleggen wanneer het voor ouders echt niet haalbaar zou zijn.
De 15 minuten gesprekken in alle klassen blijven ingepland vanaf 16 uur.
De vraag werd gesteld hoe de indeling van de gesprekken tot stand komt. Eerst
worden de ouders ingevuld met kinderen in meerdere groepen. En daarna wordt
willekeurig de planning ingevuld. Overleg is altijd mogelijk.
- Voeding
Er is geen schoolafspraak over voeding. Groepsvertegenwoordigers horen dat er
donuts en ander ongezond eten wordt meegegeven door ouders. Wat kunnen we
hieraan doen? Idee wordt geopperd om in een nieuwsbrief te laten zien wat
mogelijkheden zijn om mee te geven in de broodtrommel.
Het schoolfruit wordt dit jaar uitgedeeld van woensdag tm vrijdag. Niet alle kinderen
kennen de verschillende soorten fruit die worden uitgedeeld. Wat gebeurd er als een
kind het fruit niet lust? Hoever wordt er gegaan in het leren proeven.
Op klasbord wordt in een aantal klassen aangegeven welk fruit er gegeten gaat
worden, met de opmerking erbij dat als een kind het fruit echt niet lust ouders iets
anders mogen meegeven wat gezond is.

 

Geen bijzonderheden.

Geen punten.

In de nieuwsbrief stond een punt over het vernieuwde rapport. Het team is bezig met het
ontwikkelen van het rapport meer passend bij IEP. Het zal een veranderproces zijn. Het
rapport zal in de vorm van een portfolio blijven bestaan. Uiteindelijk is het idee geen cijfers

meer te geven. Een cijfer zegt niet zoveel over de ontwikkeling. De leerlingen werken met
ontwikkelingsdoelen. Vanaf groep 5 gaat het verder met referentieniveaus en vanaf groep 6
ook over bijvoorbeeld over hoe sociaal wenselijke antwoorden een leerling geeft. Je krijgt
een beter inzicht in wat bij een kind zou gaan passen voor het vervolgonderwijs. Alle
vakgebieden, alle domeinen zullen worden vermeld en analyses kunnen worden gemaakt.
De uitleg van IEP is gegeven in vorige nieuwsbrief.
Bij het komende oudergesprek van groep 3 tm 8 zullen de ouders kunnen meekijken naar het
volgsysteem. Het team hoort graag van de ouders terug hoe dit ervaren is.
Unit onderwijs is passend bij IEP. Een aantal leerlingen vanuit groep 3 gaan nu in groep 4
lessen meedraaien. Elly Marwitz van SlimFit begeleidt het team hoe hier mee om te gaan.
Leerlingen zullen op eigen niveau de uitleg van een vak gaan krijgen. In groep 8 ook. In het
systeem wordt gelegenheid geven voor de leerlingen die wat meer aankunnen en voor
leerlingen die onder gemiddelde niveau zitten. Er zal wel een basisgroep blijven.
Alle leerlingen zullen uiteindelijk wel een bepaald niveau moeten halen. Eind niveau groep 6
1F, 2F moet elk kind na groep 8 behalen om door te kunnen stromen naar niveau 2 in het
voortgezet onderwijs. Het streefniveau zal hoger zijn.
Besproken door de groepsvertegenwoordigers

ï‚· Financiën: kascommissie afgelopen jaar: Sander Blom en Christy Hegeman. Alles is
ondertekend. Het financieel jaarverslag is opgemaakt. Officieel moeten alle leden van de
ouderraad een handtekening zetten en dan kan het ingescand worden en op de website
geplaatst worden. Handtekeningen werden gezet.
ï‚· Duikelrekken- Acties Rabobank; vanuit team en Pleinpraat wordt initiatief genomen om
bij elkaar te komen voor uitleg plan van aanpak.
ï‚· Flessenactie via de Coop; Vorig jaar hadden we ongeveer rond de 700 euro aan
verdiensten van ReShare en de oranjemarkt. Goed om verder te kijken naar hoe we geld
kunnen inzamelen. Bij de Coop kunnen we meedoen aan een flessenactie, het statiegeld
van de flessen die bij de Coop worden ingeleverd kan worden gedoneerd aan ouderraad
Esmoreit. De Coop verdubbelt het bedrag. Wanneer de flessenactie van start gaat
promoten bij de kinderen en ouders dat ze flessen gaan inleveren. Het moet ten goede
komen aan de kinderen voor de basisschool.
ï‚· Vanuit school is geen budget beschikbaar voor kunstgras op het panna veldje. We
hebben nog 1000 euro nodig. Er loopt een aanvraag bij de gemeente en een foundation,
afwachten. En andere ideeën zijn welkom.
ï‚· Oranjemarkt; De werkgroep zal de invulling samen moeten bespreken. Willen we nog
door zoals het nu is? Wie neemt initiatief om samen te komen?
ï‚· Punt voor volgende vergadering: Is er al meer duidelijkheid in het team over welke
leerkracht er weg zal/moet gaan naar een andere locatie binnen mijn plein?

 
Besproken door Teamvertegenwoordigers (team) en Klassenouder vertegenwoordigers (KOV):       Het team had het idee geopperd om met de gehele school naar de dierentuin te gaan ivm een school breed thema dit schooljaar. De KOV hadden een aantal vragen voorbereid en deze werden besproken:  
Conclusie: De praktische en financiële invulling lijken beide niet haalbaar. Besloten werd het gezamenlijke schoolreisje naar de dierentuin niet door te laten gaan.
De planning en invulling van de schoolreisjes per groep kunnen door KOV besproken gaan worden met de leerkrachten.
    (Uitdragen van goede voorbeeld in duurzaamheid, welke voeding neem je mee en scheiden we afval.)
 
Vraag vanuit OR over de gezamenlijke ouderavond: Tijdens de vorige ouder informatie avond was de opkomst matig, terwijl het ging over de toekomst van het onderwijs. Zal er voldoende animo zijn vanuit de ouders bij een onderwerp over duurzaamheid?  
Andere onderwerpen voor een ouder informatieavond zijn welkom!
De volgende ideeën werden geopperd:    
Besproken door KOV

 
De volgende vergadering is gepland op 12 November 2019. Dit is een open vergadering waarin het financieel en secretarieel jaarverslag worden besproken. Alle ouders zijn welkom!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OR vergadering Dinsdag 10 september 2019
  
Besproken werden de volgende punten:
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering - Vergadering 5 juli 2019

Besproken werden de volgende punten:
- Evaluatie Schoolreisjes
o De kinderen van groep 1 en 2 zijn 4 juli naar de Blekkershoek in Raalte geweest.
Het reisje is goed verlopen, goed weer, lekker samen gespeeld, eten en drinken
voldoende. Dyane heeft zelf een jerrycan gekocht zodat de kinderen zelf ranja
konden tappen, dit ging goed.
o Het reisje voor groep 3, 4 vond plaats op 19 juli. De kinderen zijn naar camping de
Krieghuusbelten geweest. Het verliep goed, iedereen heeft zich goed vermaakt.
Alleen moesten de kinderen vanwege het opkomende onweer even uit het
zwembad, dit werd goed begeleid vanuit de Krieghuusbelten. Daarna weer lekker
verder gespeeld.
o De kinderen van groep 5 zijn 3 juli naar het Avonturenpark in Hellendoorn geweest.
De kinderen zouden 26 juni op schoolreisje gaan, maar vanwege het warme weer
die dag werd het reisje een week uitgesteld. Het is was een hele mooie dag, de
kinderen wilden graag volgend jaar weer. Twee begeleiders zitten bij een
verzamelpunt met alle spullen en de rest van de begeleiders gaan mee de attracties
in. De afspraak is dat niemand alleen mag lopen en alle kinderen liepen mooi door
elkaar.
o Het reisje voor groep 6, 7 vond plaats op 26 juni naar Amsterdam. De kinderen zijn
met de bus rond 8 uur vertrokken naar Amsterdam. De kinderen vonden het leuk
in de bus. De juf had alle kinderen van te voren gevraagd welke liedjes ze zouden
willen horen en dit had ze in een lijstje gezet. Was gezellig in de bus.
Allereerst stond er een museumbezoek bij Nemo gepland, rond 10.30 uur waren ze
daar. De tijd was vrij kort. Een volgende keer zou er meer tijd bij Nemo ingepland
mogen worden en wellicht is het dan ook leuk om het lab af te huren.
Na het museumbezoek konden de kinderen even snel iets kopen in de winkelstraat
om rond 13.15 uur een rondvaart door de grachten te hebben.
Goed genoten allemaal.
o Groep 8 is op kamp geweest naar Lochem, er hebben een paar kinderen ongelukjes
gehad met de fiets. Op de nieuwe fietsen is het nog een beetje wennen. De
kinderen hebben het heel leuk gehad, was wel geslaagd.
- Schoolreisje volgend jaar met de hele school naar een dierentuin?
Vanuit het team is de vraag gesteld of we er over zouden willen nadenken of het mogelijk
zou kunnen zijn om volgend jaar met alle leerlingen naar de dierentuin te gaan. Ergens in
maart/april, tegelijk met het school brede thema over dieren.
Kosten? Intree, vervoer?Praktisch?Hesjes?Sponsor?
Aan het begin van het volgende schooljaar wordt dit punt nogmaals op de agenda gezet.
- Bezetting klassen volgend schooljaar
Groep 2 is tevreden.
Groep 3 heeft volgend jaar 3 juffen. De ouders gaan volgende week een gesprek aan met
de directie hierover om te horen hoe het tot stand is gekomen, wat de gedachten erbij zijn,
of het verantwoord is, of er alternatieven zijn.

Groep 4 is tevreden met de formatie. De samenwerking met groep 3 en het op sommige
dagen een gezamenlijke juf hebben zal wel wennen zijn voor de kinderen.
Groep 7 is tevreden met de bezetting.
Groep 8 niet tevreden met de bezetting. Ivm het bevallingsverlof van de juf zal er de eerste
maanden een invaller zijn. De andere leerkracht zal 2 dagen voor de klas staan en de
andere dagen extra taken hebben. Vorig jaar werd aangegeven dat dagen in de week voor
de klas staan te weinig is om de verwijsgesprekken in te gaan en goed advies te kunnen
geven. Wanneer juf terugkomst van haar verlof is er wellicht nog weinig tijd om een goed
beeld te hebben.
- Afscheid juf – cadeau
De klassenvertegenwoordigers hebben een paraplu geregeld met daarin hangende
druppeltjes met daarop een tekst van de kinderen. Ze krijgt een high tea door de kinderen
verzorgd. Ze wordt opgehaald van huis. De kinderen gaan de klas versieren.
Alle klassen hebben iets ingestudeerd en gaan in het amfitheater afscheid vieren. We
zullen de juf gaan missen in Luttenberg!
- Organisatie laatste schooldag en cadeau leerkrachten
Alfons en Lisette helpen bij het organiseren van de laatste schooldag. De ijsjes zijn besteld,
de meiden van groep 8 zijn gevraagd en helpen mee. Ze komen vanaf 11 uur. Rond 10 uur
de koffie aanzetten.
Vanaf 11.30 uur zijn de ouders en evt broertjes/zusjes welkom, dit staat ook in de
nieuwsbrief.
Kim heeft een bladcadeau geregeld voor de juffen en meesters.
- Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 9 juli is de afscheidsavond van groep 8 met de eindmusical. De werkgroepen
lopen. Ouders zijn uitgenodigd vanaf 18.45 uur. Afgesproken werd dat alle OR leden van af
18.15 uur aanwezig zullen zijn om mee te helpen met de catering. De begintijd is 19.15 uur.
De kinderen geven een twee persoons zitzak met de tekst ‘het zit erop’ aan het team.
Kosten waren hiervoor 90 euro.
Voor het afscheidscadeau van school aan de kinderen is dit jaar gekozen voor een etuitje
met pen en vulpotlood en een setje markeerstiften met een tekst ingegraveerd.
Lars de Ruiter is de dj.
De werkgroep catering heeft de taarten dit jaar gekocht, dit is niet geheel vanuit het OR
budget betaald. Het is gebruikelijk dat iedereen zelf taarten bakt om de kosten laag te
houden.
Alle schoolkinderen gaan overdag naar de musical kijken. De kinderen die van school af zijn
mogen s’avonds komen. Dit was nu onduidelijk. Tip voor volgend jaar om dit vooraf
duidelijk te maken aan de ouders. De kinderen maken zelf een uitnodiging voor de ouders
en de informatie kan hierin opgenomen worden.
- OR-lid bij de verkeerscommissie?
Jesse zat als vertegenwoordiger vanuit de OR bij de verkeerscommissie. Vervanging
hiervoor lijkt niet nodig. Er was niet veel interactie tussen verkeerscommissie. Dyane zit
ook in beide commissies, zij kan informatie doorgeven als dit nodig is. We besluiten een
aanspreekpunt aan te wijzen.
Vanuit Irene was de vraag gesteld of er vanuit de Borgwijk nieuwe aanwas zou kunnen
komen om de verkeersveiligheid bij het oversteken te handhaven. Er zal waarschijnlijk
weinig respons op komen vanuit de Borgwijk, de kinderen zijn nog te jong om alleen te
laten.

- Een taak van Jesse was het handboek bijhouden. Lisette zal deze taak op zich nemen. Plan
om Google drive aan te maken met Sharon.
- Alternatief voor kledinginzameling.
o Wanneer de kledinginzameling stopt zullen we een jaarlijks verschil van ongeveer
500 euro gaan zien, we willen graag een alternatief voor de kledinginzameling.
o Tijdens de vorige vergadering zijn een aantal ideeën aangedragen die zouden
kunnen zorgen voor extra inkomsten.
 Meehelpen met organisatie wandel3daagse Luttenberg. Risico dat er niet
iets aan verdiend wordt is ook groot. Het is veel werk. Hier gaan we niet
voor kiezen.
 Een ludieke veiling waarin kinderen bijvoorbeeld een activiteit kunnen
laten veilen. (auto wassen, afwassen, schminken, sponsoren e.a.) Zo
kunnen we de kinderen van de bovenbouw ook meer betrekken bij de
koningsdag en wellicht een breder publiek trekken. Deze activiteit zouden
we ook kunnen verplaatsen naar een ander moment waar veel mensen bij
elkaar komen, zoals het Luttenbergsfeest of rond de laatste schooldag. Een
plan voor in de toekomst..
 Geld vragen voor de koffie/thee tijdens de kerstactiviteit en/of de laatste
schooldag. Dit vinden ouders waarschijnlijk geen probleem en het is voor
ons de gemakkelijkste manier om extra inkomsten te genereren. We zullen
het volgend jaar gaan uitproberen.

- Duikelrek
Zoals eerder besproken was de offerte te duur. (600 euro voor de duikelrekken bij
speelmaatje). Aan de prijs valt niet iets te doen. Ons budget is 350 euro.
Optie sponsoring/subsidie, geen optie. Samen met school kosten delen?
Vanuit het schoolplein project is nog geld gereserveerd voor het herplanten van planten
die het niet overleefd hebben. Het herplanten lijkt mee te vallen tot. Zou het potje een
aanvulling op ons budget kunnen zijn? Gerold gaat in gesprek hierover met de directie.
- Datum eerste vergadering nieuwe schooljaar.
10 september 2019 zal de eerste vergadering zijn in nieuwe schooljaar.
Aandachtspunt nieuw OR lid. Met kennismakingsavond voor de ouders van groep 1 door
juf informatie laten vertellen over de OR. Wanneer we in de eerste schoolweek de brief
meegeven voor de verkiezing van een nieuw OR lid kunnen we misschien tijdens de eerste
vergadering al een nieuw lid kiezen.
- Afscheid Jesse
Jesse was destijds verrast door de vraag om lid te worden van de OR. Hij geeft aan dat hij
blij is dat hij het heeft gedaan en dat hij er veel van geleerd heeft.
Super bedankt Jesse voor alle jaren inzet bij de ouderraad!


______________________________________________________________________________________________________________

Notulen OR vergadering - Vergadering 28 mei 2019

Besproken met groepsvertegenwoordigers en team
ï‚· Veilig schoolklimaat
Geen signalen om te bespreken.
ï‚· Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en
leren.
De jaarlijkse ouderavond met als onderwerp Slim fit is gepland op 13 juni. Elly
Marwits zal de avond gaan verzorgen. Het onderwerp is aantrekkelijk, het gaat over
de volgende stap in het onderwijs en wat de school onze kinderen kan gaan bieden
in de nabije toekomst. De avond is er ook om elkaar te ontmoeten en een hapje en
drankje te nuttigen.
Vanuit het team komt de vraag of we samen met het team en MR de catering
zouden willen verzorgen. Waarschijnlijk zal de avond plaatsvinden in Elcerlyck. Vanaf
19.15 uur is de inloop en 19.30 uur start de avond. Er werd afgesproken dat we 18.45
uur aanwezig zullen zijn voor de voorbereidingen.
Het team zal een stukje tekst voor in de groepsapp verzorgen welke de
groepsvertegenwoordigers vervolgens kunnen verspreiden. De officiële uitnodiging
zal nog volgen vanuit het team.
De avond valt tegelijk met de flessenactie van de handbal- en
voetbalvereniging, welke 18.00 uur begint. Dit is vanuit de vereniging niet goed
afgestemd.
Vraag aan de penningmeester vanuit het team is er ruimte voor financiële
bijdrage voor een hapje en drankje. Als het een probleem is laten weten aan de
directie.
ï‚· Update schoolactiviteiten:
o Schoolreisjes,
 Reisje voor groep 5 is geregeld voor 26 juni. Er zijn nog geen aanmeldingen
van hulpouders die mee wil fietsen naar het Avonturenpark.
 Reisje voor groep 3, 4 is geregeld voor 19 juli naar camping Krieghuusbelten.
 Reisje voor groep 6, 7 is geregeld voor 26 juni naar Amsterdam. De volgende
activiteiten zijn gepland: museumbezoek Nemo en een rondvaart door de
grachten.
 Reisje groep 1, 2 is geregeld voor 4 juli naar Blekkershoek in Raalte.
o Laatste schooldag is op 12 juli.
OR zal koffie en ranja verzorgen voor de ouders en leerlingen vanaf 11.30 uur en de
leerlingen krijgen uit school een ijsje. Alfons en Lisette kunnen 12 juli helpen.
Leerlingen van groep 8 vragen om te helpen. School zorgt voor muziek. Lisette zal
boodschappen regelen. Kim zal een bedankcadeau voor de leerkrachten verzorgen.
o Evaluatie Koningsspelen
Het was een leuke dag. Alle kinderen deden gezellig mee. Ouders, leerkrachten en
stagiaires hielpen. Ouders verkleed voor de vossenjacht. Er werden oud Hollandse
spelletjes gedaan.

o Evaluatie witte donderdag / Fancy Fair

Eieren zoeken: de chocolade eitjes voor de bovenbouw werden rond het
amfitheater verstopt en de chocolade eitjes voor de onderbouw op het schoolplein.
De opzet was geslaagd, de kinderen vonden het leuk om de eitjes te zoeken. De
bovenbouw had meer uitdaging en de onderbouw meer rust om zelf eitjes te vinden.
Het verstoppen duurde langer.
Fancy fair: In elke klas waren leuke activiteiten te doen.
Allereerst was er het plan om de opbrengst te schenken aan Zaïra, zij en haar ouders
hielden een inzamelingsactie zodat Zaïra een bacteriofagen behandeling in Georgië
zou kunnen ondergaan. Uiteindelijk is er gekozen om de opbrengst aan het
overkoepelende fonds te geven. Er is contact geweest met het overkoepelende fonds
en geld zal binnenkort worden overhandigd.

ï‚· Verkeerscommissie:
Jesse is vanuit de ouderraad vertegenwoordiger voor deze verkeerscommissie. Jesse stopt na
dit schooljaar als lid van de OR. Er zal nagedacht moeten worden of het nodig is of we weer
een vertegenwoordiger vanuit de ouderraad willen in de verkeerscommissie.
B. v/d Weeg is de contactpersoon vanuit de gemeente. In de commissie zitten ouders en 2
teamleden.
ï‚· Communicatie
Geen bijzonderheden.
ï‚· Team lief & leed
o De leerkracht van groep 8 gaat 12 juli met zwangerschapsverlof.
o Vanwege de aankomende krimp in het aantal leerlingen zal er helaas afscheid
genomen moeten worden van een leerkracht. In de nieuwsbrief van school zal uitleg
gegeven worden.
Namens de OR zullen we een afscheidscadeau verzorgen, de
klassenvertegenwoordiger zal dit verzorgen. Het team zal een gelegenheid verzorgen
voor leerlingen en ouders voor het afscheid.

ï‚· Vanuit het team komt de vraag betreffende het afscheid van groep 8:
o De groepsvertegenwoordiger neemt contact op met de leerkracht over het cadeau
voor de leerlingen. Vanuit het team en de OR wordt een financiële bijdrage geleverd.

ï‚· Uitkomsten oudervragenlijsten:
Onlangs kregen ouders de gelegenheid om oudervragenlijsten in te vullen. Het gaat middels
een verplichte afnamecyclus.
Er was een respons van 113 ingevulde lijsten. De uitkomst van dit aantal ingevulde lijsten
wordt betrouwbaar geacht. De uitkomsten werden eerder al in MR en team besproken.
Gemiddeld wordt er een 8 gegeven voor het team. Over het algemeen zijn de ouders heel
erg tevreden. De samenvatting hiervan komt in de nieuwsbrief.
Aandachtspunten zijn o.a. mening leerlingen concreter vragen, aandacht voor verschillende
culturen.
Bij een vragenlijst werd de volgende opmerking gemaakt: school beschikt niet over een
pestprotocol; Er is een omgangsprotocol. Het team neemt de opmerking mee, omdat dit
omgangsprotocol dan wellicht niet goed gecommuniceerd wordt aan ouders. Het team zal op
een manier uitleg hierover gaan geven met daarin de koppeling naar rots en water. Er zal een
duidelijk stappenplan en/of een protocol moeten komen. Met daarin antwoord op de vraag
wat ga je doen als het omgangsprotocol niet werkt e.a.
Volgend jaar komt de implementatie van rots en water.

Er is ook een vragenlijsten voor de leerlingen van groep 5, 6, 7. De leerlingen geven het team
gemiddeld een 9.1. De leerlingen geven veel positieve feedback, wel vinden ze dat er meer
aandacht moet zijn voor o.a. vragen wat leerlingen zelf leuk vinden om te leren, tekenen en
handvaardigheid, voor andere culturen.
Besproken met Groepsvertegenwoordigers
o Evaluatie oranjemarkt
Het weer was slecht, maar ondanks dat is het mooi verlopen. De pleinindeling was goed.
Versierde fiets optocht met ongeveer 35 kinderen was groot genoeg om volgend jaar
weer in te plannen. De presentatie was leuk. De fanfare zorgde samen met de dansers
voor een leuk muziek gedeelte. De catering was goed geregeld. Tip om chocolademelk te
schenken bij kouder weer.
Voor volgend jaar meenemen:
- Goede PR in samenspraak met fanfare.
- Vanwege het stoppen van de kledingactie extra activiteiten inplannen tijdens de
oranjemarkt voor extra inkomsten bijvoorbeeld:
o Een ludieke veiling waarin kinderen bijvoorbeeld een activiteit kunnen laten
veilen. (auto wassen, afwassen, schminken e.a.) Zo kunnen we de kinderen
van de bovenbouw ook meer betrekken bij de dag en wellicht een breder
publiek trekken. Deze activiteit zouden we tijdens de oranjemarkt kunnen
doen, maar als het leuk lijkt zouden we het ook kunnen verplaatsen naar een
ander moment waar veel mensen bij elkaar komen, zoals het
Luttenbergsfeest(?).
o Kinderspelletjes tegen kleine vergoeding.
o workshops (kookworkshop, pizza workshop, drone vliegen, workskhop
acrogym/dansen).
o oranje bingo tegen kleine vergoeding.

o Andere manieren om extra inkomsten te kunnen genereren:

o Geld vragen voor de koffie/thee tijdens de kerstactiviteit en/of de laatste
schooldag.
o Speurtocht met daarna hapjes en drankjes tegen kleine vergoeding
o Thema activiteiten organiseren bv herfst, lente of met een ander onderwerp.
Een middag een activiteit organiseren (uilenbal pluizen, herfstbakje maken,
insectensafari, met een vrijwilliger het bos in of langs de sloot lopen op zoek
naar.. etc)
o Door het Luttenbergse bos een wolfspad organiseren of kabouterwandeling
in samenwerking met de mensen van de wandelroute waarin kinderen tasjes
met een handleiding etc kunnen kopen/lenen tegen een kleine vergoeding in
bijvoorbeeld Elcerlyck/supermarkt/cafe oid.
o Verhuren van spullen voor kinderfeestjes.
o Fietspuzzeltocht voor hele gezin tegen kleine vergoeding en daarna
hapje/drankje.

Andere ideeën zijn welkom. Op een later moment dit onderwerp terug laten komen op
de agenda en stemmen over de ideeën en deze verder uitwerken.
o Duikelrekken
Niet besproken. Dit punt graag opnieuw op de agenda.

________________________________________________________________________________________________________

Notulen OR vergadering - Vergadering 26 maart 2019

Besproken met groepsvertegenwoordigers en team
ï‚· Veilig schoolklimaat: pestgedrag, welke signalen horen/zien we?
Geen signalen.
ï‚· Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en
leren.
In de schoolgids staan de schoolplannen tot aan 2020, hoe wordt daar aan gewerkt en
worden deze plannen geëvalueerd? Ter evaluatie vinden o.a. kind gesprekken plaats en
schoolvragenlijsten worden ingevuld.
Er is gesproken met het bestuur, de kinderen en ouders en uit deze gesprekken is een
strategische agenda gekomen. Hoe gaat het nu en wat is de volgende stap? Wat is het
fundament van de school? Welke pijlers kun je daaruit opbouwen? Hoe kunnen we de
eigenheid van een kind naar voren halen?
Het is een zoektocht om de juiste kernwaarden voor onze school te benoemen en deze
concreter en beter passend te maken.
Besproken wordt dat de kernwaarde o.a. positiviteit en transparantie een aanvulling zouden
kunnen zijn. De ouders worden gevraagd om mee te denken en aanvullingen te geven.
ï‚· Update schoolactiviteiten:
o Schoolreisjes;
Tip voor alle groepsvertegenwoordigers: zet de datum voor de schoolreisjes op de
app voor de ouders.
Groep 1 / 2: 4 Juli
Groep 3 /4: 19 juni
Groep 5: 26 juni
Nog geen plan en datum voor groep 6/7, leerkrachten zou hier nog terugkoppeling
geven
o Schoolhandbal; heeft plaatsgevonden in de voorjaarsvakantie. Bij de meiden van
groep 8 was er een welkome aanvulling van de meiden van groep 7. Ze hebben de 6 e
plek gehaald. De jongens zijn in de halve finale uitgeschakeld. Ze waren allemaal
enthousiast!
o Schoolvoetbal; Voorrondes zijn in Luttenberg. De leerlingen regelen hiervoor zelf de
sporters, de leiding en het vervoer. Bewaking en sturing vanuit de leerkracht zou
hierbij prettig zijn.
o Koningsspelen; Groepsvertegenwoordigers graag de namen van hulpouders
doormailen naar de leerkracht. Verdere informatie volgt nog.
o Sportdag; Hulp zal worden gevraagd aan ouders.
o Witte donderdag / Fancy Fair; Ouderraad (Sharon en Paulien) verstoppen eieren voor
de leerlingen van de onderbouw op het schoolplein en voor de leerlingen van de
bovenbouw in het pastoorsbos. De Ouderraad verzorgd eieren en bolletjes voor eitje
tik en een ontbijt in de klas. ‘s Middags is de fancy fair en de opbrengst is dit jaar
voor het goede doel van eigen leerling Zaïra Bendijk en Lydia Bakhuis (bemiddelaar
voor kinderen die een bacteriofagen behandeling in het buitenland willen ondergaan
bij blaas- en darmproblemen).
De penningmeester regelt de eieren en het koken ervan. Paulien regelt witte
bolletjes, paaseitjes en surprise eieren.

o Groente-/fruit plantjes; Bij Coöp kunnen zegels gespaard worden voor
groenteplantjes voor in de bakken op het schoolplein. Richard zal worden benaderd.
o Thema Gevaarlijk (school breed); het thema wordt 23 april afgesloten. Het
ochtendprogramma is voor de leerlingen. Aan het einde van de dag kunnen de
ouders de school bekijken.
o Open huis en informatie ochtend; Het team gaat team nadenken over hoe dit voor
de volgende keer in te vullen.

ï‚· Communicatie
o Klasbord – hoe verloopt het nu bij de ouders?
Prettig manier voor ouders om op de hoogte gehouden te worden. Ouders krijgen
geen push berichten. Het team zal dit punt oppakken.
o Communicatie vanuit de leerkrachten over de groepsuitjes: Vraag aan de
leerkrachten; graag in het bericht over het groepsuitje aangeven als het om een
combi uitje gaat met verschillende klassen i.v.m. regelen van vervoer.

ï‚· Team lief & leed (ziek, zwanger, inval, nieuw, vertrekt, jubileum, pensioen) zodat we geen
dingen over het hoofd zien.
o Twee inval leerkrachten nemen afscheid op 24 april en 26 april. Vanuit de ouderraad
verzorgen we een cadeau van 30 euro.
o De leerkracht van groep 8 gaat met zwangerschapsverlof aan het einde van het
schooljaar. Vervanging wordt geregeld. Het heeft de voorkeur om dezelfde invaller
aan het einde van het jaar en aan het begin van volgend jaar te mogen ontvangen.

ï‚· Punten aangedragen door het team
o Het organiseren van een gezamenlijke ouderavond:
Wellicht is het een leuk idee om samen met het team en MR meer informatie te geven
over SlimFit Onderwijs.
Het onderwerp sluit aan bij de ouderklankbord avond over toekomst ideeën die is
geweest. Inhoud en uitkomsten vanuit de gemengde oudergroep van de ouderklankbord
avond werden getoond a.d.h.v. de volgende vragen:
Onthouden, terug naar de eigen lestijd
Begrijpen, welke verschillen zijn er tussen het onderwijs van jou en van nu?
Toepassen, wat doet je kind nu anders dan jij op die leeftijd?
Analyseren, wat is nog steeds hetzelfde en wat moet zo blijven?
Evalueren, je bent minister van onderwijs wat moet er anders?
Creëren, ontwerp een nieuwe basisschool

Wat doet je kind over 15 a 20 jaar voor werk? En wat heeft hij/zij dan nu en in de
komende jaren nodig? De schoolse taken veranderen. Lezen, schrijven en rekenen zijn
belangrijk, maar er zijn ook andere vaardigheden belangrijk (bijvoorbeeld jezelf kunnen
presenteren, kunnen plannen en werken volgens een eigen structuur)
De schoolresultaten van leerlingen worden nu middels de cito toetsen bekeken en
vergeleken met de Landelijke richtlijnen.
Het team wil er naar toe dat de leerling zichtbaar krijgt wat hij/zij wil gaan ontwikkelen,
doelen gaat vormen en gaat kijken naar zijn/haar eigen leerlijn en groei. Dat de leerling

leert kijken naar zijn/haar kwaliteiten en verbeter/leerpunten. Werken met doelen en
een portfolio? Hoe gaan de units binnen school vorm krijgen?

De inspectie keek eerder vooral naar het cognitieve leerstuk. Zij kijken nu ook meer naar
het totale kind. De tijd lijkt dus rijp voor een nieuwe stap.. de volgende stap.
Het plan is om tijdens de ouderavond de ouders over bovenstaande te vertellen. De
kosten voor de spreker zal door de school worden betaald. De ouderraad zal zorgen voor
hulp tijdens de avond en de kosten voor koffie en een drankje. De ouderavond zal in juni
gepland gaan worden.
Plan om de peuterleidsters ook te betrekken bij de avond.
De penningmeester koppelt de financiën terug aan de directie.
o Notulen in relatie met AVG:
Nadenken over of we namen in de notulen willen noemen. Geen verslag met namen,
mail met bcc en de eerste naam bekijken.
ï‚· Overige punten
o Wat is de status van de duikelrekken?
Er is contact gezocht met speelmaatje voor het aanschaffen van een duikelrek, de
offerte is geleverd. De plek voor het duikelrek is bedacht, ruimte erom heen en
valgrond zijn goed. Transportkosten zijn prijzig. Plaatsen zelf doen, ook ivm kosten.
De penningmeester gaat de offerte bekijken en de ouderraad zal erover beslissen.
o Er is nog budget voor herstel van planten.

Besproken met Groepsvertegenwoordigers
ï‚· Oranjemarkt
Commissie is bij elkaar geweest. Koningsdag is 27 april, op een zaterdag. Afgesproken dat
we om 8 uur aanwezig zullen zijn.
Taken zijn verdeeld.
De Penningmeester regelt klein geld en geld voor fanfare regelen.
Grabbeljurken: Lotte en Sietske willen met de grabbeljurken rondlopen.
Poffertjesbakkers: Ludo, Roelof, Remco, Patrick (wil het liefst niet de hele ochtend).
Gastheer/presentator van de dag: Hennie wilde liever niet. Raymond heeft vorig jaar
gedaan. Jurrie vraagt Stefan.
Schminkers; Emmy, Judith, anderen worden nog gevraagd.
Hijsen van de vlag: vlaggenmast is stuk.
Spullen naar beneden halen: 26 april 8.30 uur.
Indeling schoolplein: 26 april 9.00 uur afspreken. Erik, Yvonne en Stefan vragen ook te
komen.

Volgende vergadering staat voor 4 juni gepland. De wandel 3 daagse is dan ook gepland. De
vergadering wordt verplaatst naar 28 mei.

_________________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering           - Vergadering 5 februari 2019

  Het team heeft een tweede scholing dag betreffende de kernwaarden.
Kan het resultaat ook een kernwaarde zijn? Ellen geeft aan dat het resultaat in allerlei vakken terug komt en tevens valt onder de kernwaarde kennis en leren.
De onderwijsinspectie beoordeeld het resultaat ieder jaar opnieuw. Vierjaarlijks is er een bezoek van de inspectie.
De kernwaarden van onze school zijn veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren. Mis je hier als ouder een kernwaarde? Het team staat open voor opmerkingen of aanvullingen.
  De kledingstukken voor de verschillende rollen waren geleendvan de werkgroep Middeleeuws Festijn (Luttenberg 700 jaar) en mogen op school blijven. Er wordt nog overlegd wat er gaat gebeuren met de andere kledingstukken die tijdens het Middeleeuws Festijn gebruikt zijn, deze zouden mogelijk ook op school gehangen kunnen worden. De kleding is voor openbare doeleinden.
  De groepen 1 en 2 gaan 4 juli naar de Blekkershoek.
De vertegenwoordigers van de groepen 3 en 4 zullen met de leerkrachten gaan overleggen over de datum, ze gaan naar de Krieghuusbelten.
Groep 5 gaat naar het Avonturenpark Hellendoorn. De vertegenwoordigers gaan overleggen met de leerkracht over de datum ivm vroegboekkorting.
De vertegenwoordigers van de groepen 6 en 7 zullen bekijken waar dit jaar het schoolreisje naar toe gaat. De kinderen hebben overlegd dat kinderen van groep 7 meespelen tijdens de handbalwedstrijden. Groep 5 heeft de volleybalwedstrijden gehad. Zij hebben de Fairplaybeker gewonnen. Een prijs om trots op te zijn!!    De volleybalvereniging heeft oude shirts en broekjes beschikbaar gesteld voor de schoolsporttoernooien.
 
   
Voor op de kalender!:   Krijgen de ouders van de kinderen in groep 0/1 informatie? Nieuwe ouders krijgen allemaal van Dyane een mail met de inhoud het klasbord. Tijdens de informatieavond verteld Dyane over de website en de nieuwbrief. Ouders zullen zelf actief moeten zijn in het verkrijgen van informatie via deze kanalen.
  Aandachtspunt voor de volgende keer: van te voren duidelijker communiceren wat het doel is en voor wie het is bestemd.
      De Fietsenstalling van groep 5 biedt te weinig ruimte vanwege de containers die er staan. Tevens zitten er gaten in het dak en liggen dakplaten niet goed. Eerst zal er weer gespaard moeten worden. Vergadering verder met Groepsvertegenwoordigers De Fanfare vroeg of we een datum wilden overleggen om plannen door te spreken. Erik Veldkamp benaderen voor datum om te horen wat zij graag willen.
Alfons koopt een partytent t.z.t.
Alvast een keer met de werkgroep een datum inplannen om te overleggen. Vanuit Edwin kwam de vraag of we onze gegevens wilden invullen op een vragenformulier. 
Lisette stuurt het formulier naar Gerrold voor het invullen van o.a. het doel statuten en hij stuurt het daarna door naar bestuurssecretariaat@mijnplein.nl. Actielijst
Wie To do
Alle groepsvertegenwoordigers Mis je als ouder een kernwaarde? Het team staat open voor opmerkingen of aanvullingen.
Groepsvertegenwoordigers groep 3, 4, 5, 6, 7 Schoolreisje bestemming datum regelen
Kim/Gerrold Nazoeken in de statuten of we Marc en Bea een cadeau geven bij het weggaan.
Ellen Status duikelrekken navragen bij Edwin
Lisette Manon Booijink voorstellen een groepsapp aan te maken voor de luizenouders en vragen of deze groep ervoor wil zorgen dat er in groep 1 een nieuwe luizenouder komt.
Werkgroep oranjemarkt Datum voor vergadering plannen
Lisette Met Erik Veldkamp van de fanfare de plannen bespreken voor de oranjemarkt.
Lisette/Gerrold Vragenlijst oudervereniging mijn plein doorsturen Gerrold. Gerrold vult de lijst verder in en stuurt deze door.

 
De volgende vergadering staat gepland op 26 maart 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering           - Vergadering 20 november 2018

 
Besproken
Welkom
·         Jaarvergadering.
Voor vanavond staat de jaarvergadering gepland. De opkomst is gelijk aan andere jaren. Ouders worden niet actief benaderd en er werd besloten dit beleid niet te veranderen. De secretariële- en financiële jaarverslagen zullen via de mail worden verstuurd en na goedkeuring van de OR leden op de website worden geplaatst.
 
·         Notulen.
De notulen van de vorige vergadering zijn definitief verklaard.
 
·         Verdeling taken kerst wandeling.
Kim wordt gevraagd voor het regelen van 8 balen stro.

Iedereen vraagt in de groepsapp glazen potjes aan de ouders.
De wandeling begint om 18 uur. Om 15.00 uur beginnen met de voorbereidingen. Om 17.00 uur beginnen met de koffie, thee en chocolademelk.
Iedereen denkt na over een oplossing voor het warm houden van chocolademelk.
Benodigde spullen zullen worden aangeschaft. 
De kerstcommissie komt voor de kerst nog bij elkaar.
 
·         Kerstklusje.
Alfons en Gerrold zullen na het Sinterklaasfeest de kerstkrans ophangen en de kerstboom neerzetten.
 
·         Vormsel.
Vormselkosten: Het is de bedoeling dat de bedankjes betaald worden uit de OR pot. Ouders van de groep hebben onderling al van alles betaald. Angela Dijkman bespreekt de kosten met Gerrold.
 
Vergadering gaat verder met vertegenwoordigers team
·         Veilig schoolklimaat.

Er zijn geen signalen van pestgedrag binnen de groepen. Het blijft op de agenda staan als terugkerend punt. De opleiding Rots en water wordt verder door Ineke en Ellen geïmplementeerd. Er zijn materialen aangeschaft, er is een rooster gemaakt wie er wanneer in de spelzaal kan werken. De oefeningen / spelletjes zullen een inzichtgevend werken bij kinderen en kinderen worden zich bijvoorbeeld bewust van de eigen ademhaling. We zullen er als ouders wellicht meer van gaan merken bij de kinderen in de thuissituatie. Het team hoort graag terug wat ervaringen zijn van de ouders.  
 
·         Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren.
o   Het team is constant bezig met de kernwaarden. Voorbeelden worden genoemd; Topografie en Engels zijn gekoppeld aan 4 x wijzer.
o   Het nieuw geïntroduceerde klasbord helpt om thuis te communiceren over wat er op school is gebeurd, vooral bij de jongere leerlingen.
o   Ellen vraagt Niek of het systeem beveiligd kan worden waar werkstukken in gemaakt worden door de leerlingen. Nu is er de mogelijkheid om in het werkstuk van een ander te werken.  ·Update schoolactiviteiten:
o   Sinterklaas.
Paulien, Kim en Lisette helpen 4 December bij de aankomst van Sint op school met o.a. het schenken van ranja en verwelkomen van de gasten
        . Het verhaal rondom de aankomst wordt nog nader uitgewerkt. De Sint komt aan met paard en wagen. Lisette regelt een bedankje voor de koetsier. Tijdstip aankomst Sint zal rond 8.40 uur zijn.
De fanfare komt met een klein groepje sfeer brengen op het plein. Gerrold kijkt na of de fanfare een geldbedrag krijgt.  
Patricia Veldhuis zal foto’s maken gedurende de dag. De foto’s zullen via we transfer verstuurd worden naar de klassenouders voor verdere verspreiding naar de ouders in de eigen groep.
De cadeaus voor de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn geleverd door Esther Veldman. We hebben de cadeaus zelf ingepakt. De cadeaus voor de kinderen van groep 1 staan op de zolder van de kleuterschool. De cadeaus voor de kinderen van groep 2 t/m 4 staan op de zolder van het hoofdgebouw.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben geld gekregen voor het kopen van een cadeautje en maken surprise. Aandachtspunten hierbij: het geld eerder laten regelen, het is lastig om briefjes van 5 euro te krijgen. Geld in envelopje zodat de jongere kinderen dit niet zien.
Contact gegevens Jolyse Kogelman van de fanfare wordt uitgewisseld om contact te  
zoeken met haar.

 
o   Kerst – wandelroute.
De werkgroep is bij elkaar geweest. De briefjes waarop ouders konden aangeven of ze wilden helpen zijn binnengekomen. Er staan nog een aantal vacatures open. De rollen worden verdeeld door de leerkrachten. Er hebben zich geen ouders uit groep 8 opgegeven, een aantal uit groep 7. Dyane vraagt aan de leerkrachten van deze groepen of ze nogmaals willen vragen om hulp bij de wandeling.
 
·         Communicatie.
Inzetbaarheid ouders- jaarplanning; Ellen heeft nog geen overleg met Edwin gehad over dit punt, ze zal dit nog oppakken. In het verleden is een brief meegegeven voor inschrijving van vervoer en schoonmaak, is dit opnieuw een optie?
Punt opnieuw laten staan voor de volgende vergadering.  Ellen vraagt bij andere scholen hoe zij met dit probleem omgaan. Kunnen we ouders verplicht stellen?


·         Verkeerscommissie: Verkeersbrigadiers.
Er zijn voldoende vrijwilligers en onderling wordt er geruild, het loopt goed. Het punt kan voorlopig van de agenda. De kinderen van groep 7 en 8 zijn uiteindelijk niet geschoold vorig jaar, dit was niet meer nodig.
De kinderen uit Luttenberg zijn goed vertegenwoordigd in het dragen van hesjes. Compliment voor de ouder van de verkeerscommissie voor de campagne!
 
·         Team lief & leed
Ellen Neppelenbroek is bevallen van een dochter Linde. Het gaat goed met haar en haar gezin. Gerrold regelt een cadeautje namens de groep.
 
·         Punten aangedragen door het team.
Geen punten.
 
·         Verkiezing nieuw OR lid groep 1.
De stemmen zijn bekeken en een kandidaat wordt gevraagd.
Idee van Dyane: Aan het begin van het schooljaar tijdens de kennismaking de brief van de verkiezing meegeven aan de ouders.
 
 

 
 
·         Pannakooi.
Een aantal leerlingen zijn naar gevallen tijdens het voetballen in de pannakooi. De ondergrond wordt glad door het zand dat op de tegels komt. Vanuit een ouder is de vraag gekomen of het mogelijk is om kunstgras te regelen. Dit is met Edwin besproken. Er is geen geld over vanuit het schoolfonds. Een offerte is aangevraagd en het zou neerkomen op een bedrag van €3000,-
Ellen vraagt Edwin over de stand van zaken.
 

Actielijst
Wie To do
Gerrold en Lisette Mailen financiële jaarverslag en secretariële jaarverslag schooljaar 2017/2018
Gerrold Kosten vormsel met Angela Dijkman bespreken
Paulien, Kim en Lisette Helpen 4 December bij de aankomst van Sint
Gerrold €25,- voor de fanfare aan Lisette geven ivm bijdrage sinterklaasfeest
Lisette Bedankjes regelen voor het sinterklaasfeest
Dyane Aan de leerkrachten van de groepen 7 en 8 vragen of ze nogmaals willen vragen om hulp van ouders bij de kerstwandeling.
Alfons en Gerrold Na het Sinterklaasfeest de kerstkrans ophangen en de kerstboom neerzetten.
 
Allen In de groepsapp glazen potjes aan de ouders vragen, schoon en zonder etiket/deksel
Allen Helpen bij de kerstwandeling, liefst vanaf 15 uur.
Allen Nadenken over een oplossing over het warm houden van chocolademelk
Ellen Niek vragen of het systeem beveiligd kan worden waar werkstukken in gemaakt worden door de leerlingen.
Ellen Bij andere scholen navragen hoe zij met het probleem van de ouder inzet bij schoolse activiteiten omgaan.
Gerrold Regelen kraamcadeautje voor Ellen Neppelenbroek en dochter Linde namens de groep.
Alfons Benaderen kandidaat nieuw OR lid groep 1
Ellen Edwin vragen over de stand van zaken betreffende de pannakooi

 
 
De volgende vergadering staat gepland op 5 Februari 2019.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering           - Vergadering 27 september 2018

 
Besproken           Kerst (Donderdag 20 december)
          Dit jaar wordt er een kerstwandeling georganiseerd. Jesse geeft namen van de werkgroep  
          door aan Dyane.
 
          Openingsviering schooljaar
Dit jaar was de openingsviering op de dinsdag. Eerder werd besloten om de dag te laten rouleren, zo probeert het team rekening te houden met alle ouders. De directie werd gemist bij de openingsevenementen. Niek en het verdere team hebben het goed opgepakt.  
  Tijdens de laatste vergadering van het afgelopen schooljaar kwam aan de orde, dat het steeds lastiger wordt om hulp van ouders te krijgen voor alle activiteiten.
Edwin is bezig met het maken van een overzicht van activiteiten die al bekend zijn, het zal niet lukken om alle activiteiten vooraf te plannen. Het onderwerp zal nog terug komen op de agenda van een volgend overleg.   
  Klasbord is een nieuw geïntroduceerd communicatiemiddel. Er wordt actief gebruik van gemaakt door de leerkrachten, positief! Irene v/d Vegte heeft de verkeersbrigadiers onder haar hoede, dit loopt goed. De scholing is gevolgd. Er zijn genoeg vrijwilligers om het draaiende te kunnen houden, meer mensen blijven welkom.
De hesjesactie zal als onderwerp in de commissie worden besproken en worden ingepland. 
     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 10-09-2018 

 
Besproken
Taken nieuwe schooljaar verdeeld en deze zijn opgenomen in het handboek.
Handboek versie 22-7-2018 doorgenomen en deze wordt gewijzigd door Jesse.
Aanpassingen handboek aanleveren aan Jesse Onderwerpen volgende vergadering: Actielijst vanuit vorige notulen: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 3-4-2018

 
Besproken
 
Rots en Water Hulp van ouders
Bij de volgende activiteiten is de hulp van ouders gewenst: Schoolplein  
Witte donderdag Schoolreisjes  
Communicatie Verkeersbrigadiers Cultuur Oranjemarkt  
Kascontrole ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen OR vergadering d.d. 6-2-2018

 
Besproken
 
Rots en water  
Huiswerk  
Schoolactiviteiten                     De kerstviering is prima en sfeervol verlopen.                     Herma regelt 230 eieren, 230 bolletjes, 460 paaseitjes, een doosje kindersurprise en servetjes.  
Schoolplein  
Communicatie  
Verkeerscommissie  
 
Inval bij zieke leerkrachten  
Lief en leed Schoolbezoek Oranjemarkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 28-11-2017
 
Besproken
 
Welkom Jaarverslagen 12 december staking Sinterklaas Veilig schoolklimaat Kerst Vormsel Schoolplein Communicatie Verkeerscommissie Lief en leed Esmoreitdagen De reus en de kleine berg Oranjemarkt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 10-10-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat  
Rots en water  
Schoolactiviteiten                    Groep 2: 17 8 meisjes 9 jongens
                   Groep 3: 24 10 jongens 14 meisjes
                   Groep 4: 19 13 meisjes 6 jongens  
Schoolplein  
Openingsviering Verkeerscommissie  
Lief en Leed  
Ouderavond start schooljaar  
Gezamenlijke ouderavond  
Gereedschapskistjes  
Nieuw lid  
Nieuwe vergaderdata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 19-09-2017

 
Besproken
 
Speelplaats
Ontwikkelingen over de speelplaats zijn besproken. 7 en 14 oktober wordt er verder gewerkt. Voor de groene aankleding wordt een plan gemaakt.  Er wordt nagedacht over de verdere invulling: fietsen van de kleuters, belijning, moestuin, et cetera.
 
Commissies  
Nieuw OR lid
De brieven worden klaar gemaakt. De volgende vergadering maken we een keuze. Voor de derde vergadering wordt het nieuwe lid uitgenodigd.
 
Verkeerscommissie
De verkeerscommissie heeft nieuwe activiteiten gepland, zoals de fietsverlichting controle en het dragen van de hesjes.
 
Vergaderdata
Kim stuurt een voorstel. De dinsdagavond wordt in eerste instantie de vergaderavond. 10 oktober is de volgende vergadering.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 07-07-2017


 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
De signalen rondom pestgedrag worden besproken. Deze signalen zijn bekend bij de leerkrachten. Ook wordt er gesproken over zitgroepen. In de huidige groep 7 is dit opgepakt en besproken met de ouders. Er worden geen zitgroepen samengesteld, om te voorkomen dat er kinderen buiten gesloten worden.
 
Musical
De voorbereidingen gaan goed. We zijn vanaf 18.30 aanwezig in Elckerlyc.

Afscheid leerkrachten
Er nemen drie leerkrachten afscheid van Esmoreit, Daniëlle, Sharina en Margriet. 19 juli staat in het teken van dit afscheid. Kim regelt de cadeautjes.
 
Laatste schooldag
We zorgen voor de ijsjes, koffie, thee, ranja en koekjes. De kinderen van groep 8 worden gevraagd om te helpen.

 
Schoolplein
Het nieuwe schoolplein wordt prachtig en de aanleg gaat volgens schema.
 
Website OR
Paulien gaat de website beheren. Ze krijgt informatie hierover van Reinart.
 
Kraamcadeau juf Kim
Herma zorgt na de vakantie voor een cadeautje voor juf Kim. Zij is bevallen van een prachtige dochter, Liv.
 
Draaiboeken
Iedereen denkt aan het updaten van het draaiboek en mailt dit naar Jesse.

 
Laatste vergadering
Deze laatste vergadering nemen we afscheid van Reinart als OR lid. Hij wordt in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn grote inzet. Dankjewel Reinart!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 31-05-2017

 
Besproken
 
Verkeersbrigadiers
Mensen die zich op hebben gegeven en de cursus hebben gevolgd worden nog niet ingezet. Ze hebben zich al in september aangemeld. Dit was op schoolniveau even blijven liggen. 
 
Gezamenlijke ouderavond
Marco Bastiaans, vier keer wijzer, heeft op korte termijn geen ruimte. Er wordt gezocht naar een andere spreker. Dit wordt niet op korte termijn opgepakt vanwege de tijdsinvestering voor het nieuwe schoolplein.
Er is een klankbordavond geweest met ouders uit alle groepen. Er is gesproken over verschillende thema’s, geclusterd middels ‘verdwijnen, verzwakken, vasthouden en versterken’. Deze avond wordt zowel door de school als de ouders als positief ervaren.
 
Veilig schoolklimaat
Bij de ouderraad zijn er signalen van pestgedrag binnen gekomen in één van de groepen. Hier wordt aandacht aan besteed. 1 juni is er een teamvoorlichting Rots en Water. N.a.v. deze voorlichting wordt er besloten of het team deze cursus gaat volgen.  Mogelijk dat dit ook een thema kan zijn voor de gezamenlijke ouderavond. Rots en Water is een psychofysieke training. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. 
 
Sportdag
De sportdag voor de bovenbouw was heel leuk opgezet. Er kwamen opmerkingen van ouders over het duiken. Was het daarvoor niet te koud? De kinderen werden wel goed in de gaten gehouden en begeleid. Mogelijk kan de sportdag wat later in het jaar gepland worden.
De activiteiten van de sportdag van de onderbouw zijn leuk. De dag zelf is door een aantal ouders als rommelig ervaren. Van 9.00 uur tot 12.00 uur was vrij lang. Het was moeilijk om voldoende ouders te vinden voor deze sportdag. Mogelijk kan er opnieuw nagedacht worden over de invulling.
 
Afscheid groep 8
De verschillende activiteiten lopen. De groepen zijn verdeeld. De musical wordt geoefend.   
 
Leerkrachten die afscheid nemen
Margriet, Sharina en Samantha nemen dit jaar afscheid. Danielle komt terug als vervanger van Kim Prins die met zwangerschapsverlof gaat.
 
Schoolreisjes
Groep 6 en 7: Geslaagd schoolreisje. De voorbereiding door middel van het vier keer wijzer thema sloot er heel mooi op aan. Burgers Zoo is een wat onoverzichtelijk park. Voor volgend jaar de kinderen telefoonnummers meegeven voor als er iets is.
De voorbereiding voor groep 1, 2, 3, 4 en 5 loopt. 3, 4 en 5 gaan 5 juli, 1 en 2 gaan 22 juni.
 
Laatste schooldag
De invulling zal grotendeels gelijk zijn aan andere jaren. Kim neemt contact op met Edwin voor de cadeautjes, Jesse regelt de benodigdheden voor de laatste schooldag. In de nieuwsbrief wordt een stukje geplaatst over dat het niet de bedoeling is dat ouders ‘grote’ afscheidscadeautjes geven. Eigen gemaakte knutselwerkjes, bloemetjes uit eigen tuin, et cetera zijn prima.
 
Oranjemarkt
(inclusief de aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de oranjemarkt)
 
Tops:
- Grote deelname aan de versierde fietsenoptocht
- De optocht door het dorp met fanfare voorop
- Henny Tijs als spreker
- Opkomst van ouders/bezoekers (mede door de optocht was het al vroeg, lekker druk)
- Aantal plaatsen op de rommelmarkt
- Aantal vrijwilligers
 
Tips:
- Checklist /draaiboek tijdig aanpassen en delen onder de commissie leden
- Koffie prijs verhogen naar €1,50? (i.v.m. omzet en wisselgeld)
- Poffertjes kraam bij de koffie kraam in de buurt. 
- Poffertjes, of (ook) wat anders verkopen?
- Open podium, blijven promoten of andere invulling?
- Route optocht lang genoeg?
- Thermoskannen voor thee
- Vrolijke slinger voor OR leden, zodat ze herkenbaar zijn
- Versiering kraam
- Minder ijs (dit jaar zijn er 10 dozen raketjes á 9 stuks retour gegaan)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 23-03-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
Kernwaarden van de school
Update schoolactiviteiten  
Schoolplein
Communicatie Verkeerscommissie  
Lief & leed  
Oranjemarkt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 25-01-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
Ellen Woertman en Ellen Rippe hebben de Rots en Water training gevolgd. Er wordt onderzocht hoe dit een plek kan krijgen binnen Esmoreit.
Rots en Water is een psychofysieke training voor PO, VO, MBO, speciaal onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.  
 
Gezamenlijke ouderavond
Door de directie en de voorzitters van de MR en OR wordt een overleg gepland.  Medio maart wordt de ouderavond georganiseerd. De vorige vergadering hebben we mogelijke onderwerpen besproken.
 
Topografie
Wat is de doelstelling van het leren van de topografie? Het leren leren of het beheersen van de plaatsen? Nu worden veel kleine, onbekende plaatsen geleerd. Na de toets worden ze niet herhaald, hierdoor beklijft het niet op de lange termijn.
 
Sportshirts
Is er een oplossing voor de grote shirts? Nieuwe shirts zijn afhankelijk van de schoolontwikkeling. Het is nog niet duidelijk op welke termijn er veranderingen plaats gaan vinden. Mogelijk is het innemen van de shirts door ouders die vaardig zijn met de naaimachine een tussenoplossing. Misschien zijn er nog shirts over bij SDOL. Mogelijk kan de Coop iets voor ons betekenen.
 
Schoolreisjes
Groep 5 gaat op 28 juni op schoolreisje. De andere groepen overleggen nog over een datum. Om rekening mee te houden: 21 juni is de meester- en juffendag en de wandeldriedaagse is op 6, 7 en 8 juni.
 
Evaluatie Sint
Het was een zeer geslaagd feest. Voor de komende jaren vragen we de scouting. Doordat Gerard Holtslag op 5 december bezet is vragen we ze voor 4 december.  De kinderen waren blij met de cadeautjes. Elk jaar even herhalen dat er niet alleen snoep in de surprise mag en dat er geen geld in mag.
 
Kerstviering
Ook de kerstviering was zeer geslaagd. Het was sfeervol en het kerstspel was prachtig. De plek van het kraampje was goed. De chocolademelk en slagroom waren snel op. Chocolademelk volgend jaar niet meer in de koffiekan opwarmen. Dit is bijna niet schoon te krijgen.
 
Schoolplein
1 februari komt er een kankbordgroep bij elkaar. N.a.v. deze bijeenkomst worden de volgende stappen gezet.

Verkeerscommissie
Er hebben zich vier ouders gemeld om te brigadieren. Zij gaan de bijbehorende cursus volgen.  
 
Team lief & leed
Kim is zwanger, 10 juli is de uitgerekende datum.
 
Krimp
Het leerlingaantal loopt terug.  Dit betekent dat er helaas een leerkracht moet stoppen op Esmoreit en op een andere school binnen Mijn Plein gaat werken.
 
Oranjemarkt
De oranjemarkt op koningsdag krijgt gedeeltelijk een andere invulling:
De werkgroep (Kim, Sharon, Alfons en Herma) overlegt maandag 27 februari bij Kim om 20.00 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 23-11-2016
 
Besproken
 
Welkom
Welkom Paulien, als groepsvertegenwoordiger voor groep 1 en welkom Sharon, als groepsvertegenwoordiger voor groep 3.
 
Jaarvergadering
Het secretarieel en financieel jaarverslag staan op de website. Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen. Ook de kascommissie heeft geen opmerkingen. De boekhoudingen zijn goedgekeurd.
 
Veilig schoolklimaat
Er zijn geen signalen bekend over pestgedrag.
 
Schoolactiviteiten  
Schoolplein
Budget en plan komen dichter bij elkaar. Er wordt een commissie samengesteld om het plan kritisch te bekijken en projectmatig te kijken wat er nodig is, mede om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Met als doel een duidelijk projectplan, zodat er over gegaan kan worden naar de fase van uitvoering.
Het is de bedoeling om komende zomervakantie te starten met het veranderen van het schoolplein.
 
Communicatie
Er wordt de laatste tijd een groot beroep gedaan op de groepsouders om veel zaken die niet met school te maken hebben door te sturen naar ouders. We sturen alleen de zaken door die met school te maken hebben of gerelateerd zijn aan school. Bij twijfel stemmen we met elkaar af.
 
Verkeerscommissie
Er zijn twee aanmeldingen om te brigadieren. Er wordt contact gezocht.
 
Lief en leed  
Vergaderdata
Iedereen reageert deze week op de voorsteldata.
 
Draaiboek
Na elke activiteit wordt het draaiboek bijgewerkt. Bijgewerkte stukken worden gemaild naar Jesse.
 
Oranjemarkt
Er wordt verder nagedacht over de invulling. Het voorstel is om de rommelmarkt in stand te houden, aangevuld met een versierde fiets tocht, een heel Luttenberg bakt wedstrijd en een open podium. De volgende vergadering beslissen we wat we gaan doen.
 
Zolder
De kleding van Sinterklaas en de Pieten is uitgewassen en gestoomd.
 
In overleg met de MR
 
Gezamenlijke ouderavond
Vanuit het team:
Vanuit OR:
De samenwerking met andere scholen en Koos kan zinvol zijn om een duurdere spreker uit te kunnen nodigen. De lezing moet geschikt zijn voor alle leeftijden. Voor de kerstvakantie moet het thema duidelijk zijn.
 
Nieuwe samenstelling MR – afstemming OR/MR
Op dit moment zitten er drie teamleden en vier ouders in de MR. Voor de ouders zitten Natasja Luttenberg, Esther Veldman, Ilse Reimink en Mathilde Elshof in de MR. Vanuit het team zitten NiÑa Venneman, Kirsten de Jonge en Niek Nikamp  in de MR. Er wordt gesproken over het belang van de MR en OR. De samenwerking wordt gezocht en verder vorm gegeven. Twee keer per jaar heeft een delegatie van de OR en de MR overleg. Data moeten nog afgesproken worden. De vergaderagenda’s en notulen worden naar elkaar gestuurd.  
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt vastgesteld met toestemming van de MR.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 20-09-2016 en 11-10-2016
 
Besproken
 
Start schooljaar  
Veilig schoolklimaat  
Wensenlijst  
Werkgroepen  
Gerrold draait mee met Reinart dit jaar om het penningmeesterschap volgend jaar over te kunnen nemen.
 
Sinterklaas
Henk Nijbijvank is gestopt als Sinterklaas. Daarom vragen we dit jaar de scouting. Het past binnen het budget. De kleding wordt naar de stomerij gebracht. Er wordt een bedankje geregeld voor de pieten en Ciska. Er is nog één pietenpak zoek. Er is kort gesproken over de kleur van de pieten. We volgen de ontwikkelingen. Binnenkort wordt met Diana contact opgenomen over de sinterklaascadeautjes.
 
Financieel resultaat 2015/2016 en contributie vaststellen voor schooljaar 2016/2017
Financieel staan we er goed voor. Er is veel reserve. Dit wordt iets minder. Dit verloopt volgens plan. De contributie blijft daarom gelijk: 40 euro.  Zie overzicht van Reinart. De definitieve stukken komen nog, evenals de kascontrole.
 
Nieuw OR lid
Dit gaat door middel van een verkiezing onder de ouders van de kinderen van groep 1. Elk kind krijgt een formulier waarop ouders de keuze aan kunnen geven. Van daaruit wordt het nieuwe OR lid gekozen. Voor de herfstvakantie worden de brieven meegegeven aan ouders. Na de herfstvakantie wordt het nieuwe lid benaderd. Vanaf de vergadering in november draait hij of zij mee.  
 
Gezamenlijke ouderavond OR/MR/school
We zoeken de afstemming met de MR en school. Pesten, via social media, wordt genoemd als mogelijk onderwerp. Ook worden Marco Bastenmeijer en Mark Mieras genoemd. Peuterzaal wil er wel graag bij aansluiten. In de gaten houden of het binnen het budget past. Periode begin van het schooljaar (februari/maart) heeft de voorkeur.  Mogelijk kan op deze avond ook het nieuwe schoolplein toegelicht worden. We denken na over mogelijke onderwerpen.
 
Status schoolplein
Het plan dat er nu ligt is te duur. Er wordt gekeken hoe het plan en het budget bij elkaar gebracht kunnen worden. Er wordt op verschillende manieren geld bij elkaar gezocht. Eén ervan is de Jantje Beton actie. Er worden vier stuurgroepen gevormd: ontwerp, financiën, uitvoering en communicatie. Er is de wens om meer mensen te betrekken in de verschillende groepen, mensen die verstand hebben van het betreffende onderwerp, zodat er interactie ontstaat en van daaruit het meest ideale en haalbare idee uitgevoerd kan worden. Wordt vervolgd.
 
Verkeerscommissie
Ze stoppen met het regelen van verkeersbrigadiers, omdat het niet lukt om er genoeg ouders voor te vinden. School heeft en voorbeeldfunctie bij bijvoorbeeld het dragen van de hesjes aan van en naar de gym (voorste en achterste en leerkracht) en het stoppen voor het oranje stoplicht bij het oversteken.
 
Sporttoernooien
Groep 5 en 6 hebben een volleybaltoernooi in de herfstvakantie.
 
Vormsel
Zaterdag 5 november is het vormsel. 21 van de 29 kinderen doen mee.
 
Handboek
Dit jaar werken we allemaal het handboek bij na de verschillende activiteiten. Aan het eind van het jaar is het handboek dan weer up to date. Bij bijvoorbeeld boodschappenlijstjes aangeven voor hoeveel kinderen het is geweest.
 
Schoolreisje
Binnenkort even contact opnemen met de leerkrachten over het schoolreisje van groep 6 en 7. Naturalis lijkt minder geschikt, omdat kinderen dan minder actief kunnen zijn.
 
Zolder, spullen en afspraken   
We lenen geen spullen uit, omdat de ervaring leert dat spullen niet altijd of niet correct terugkomen.
 
Beheer website OR
Inlogcodes zijn bij Reinart. Reinart zet er met regelmaat iets op.  Reinart draagt dit in de loop van dit jaar over aan een ander OR lid. Er wordt nagedacht over de invulling.
 
KvK registratie
Reinart schrijft Marlies uit en Gerrold in.
 
Vergaderkalender 2016/2017
De vergaderingen worden op verschillende dagen gepland. De volgende vergadering is de jaarvergadering. Kim maakt een voorstel.
 
Extra vrije dagen voor de kinderen
Deze mogelijkheid is niet bij alle ouders bekend. Reinart pakt het op met Edwin. Dit is in de tussenliggende periode tussen deze twee vergaderingen gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Deze ‘Esmoreitdagen’ zijn een pilot. In maart volgt de eerste evaluatie.
 
Afspraken
Er is bij de ouders de behoefte om aan het eind van het schooljaar te weten wat er in het volgende schooljaar nodig is: bijvoorbeeld handdoek mee voor het douchen, agenda voor groep 6, etc. Kan hier een document van gemaakt geworden? Het team is geen voorstander van een document, wel een voorstander van duidelijkheid. Tijdens de eerste ouderavond wordt er besproken wat er per groep nodig is.  
 
Communicatie
Dubbele mail: Nieuwsbrieven gaan centraal. De verdere mail gaat via de leerkrachten. Urgente mail gaat ook via de leerkrachten. Edwin is geen voorstander van het organiseren van deze mail in verband met de hoeveelheid werk in relatie tot hoe vaak het voorkomt dat de mail dubbel verstuurd wordt.
 
Lief en leed
Invulling oranjemarkt
Ideeën: rommelmarkt, sport en spel, versierde fietsentocht, bakwedstrijd, sporttoernooi, talentenjacht, optreden, sumovoetbal, attracties huren (Augie attractieverhuur).  We blijven nadenken over ideeën. Op tijd beginnen met de PR. Volgende vergadering nemen we een beslissing.

Rondvraag

Notulen OR vergadering d.d. 19-05-2016
 
Besproken:
 
Veilig schoolklimaat:  
Effectieve leertijd:  
Kernwaarden:  
Continurooster:
Schoolfeesten:  
Sportactiviteiten:  
Leesvirus:  
Schoolplein:  
Communicatie:  
Verkeerscommissie:  
Lief en leed:  
Wensenlijst:  
Laatste schooldag:  
Schoolreisjes:  
Draaiboek:  
Oranjemarkt:  
Zolder:   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notulen OR vergadering d.d. 17-03-2016

Besproken:
Op dit moment zijn er geen signalen bekend bij de OR rondom pestgedrag.
School is op dit moment bezig met een verandertraject rondom begrijpend lezen. Dit doen ze in samenwerking met de Dolfijn uit Heino, de Horizon uit Raalte en de Cyriacus uit Hoonhorst. 
 
Inspectiebezoek
Het bezoek is op maandag 21 maart. Naast de klassenbezoeken hebben de inspecteurs een gesprek met de verschillende geledingen (ouders, kinderen, leerkrachten, intern begeleiders, directie). De reden voor het bezoek zijn de eindopbrengsten. De tussenopbrengsten zijn positief. De eindopbrengsten zijn minder positief. Dit is niet logisch. De school probeert hiervoor een verklaring te vinden. De inspectie gaat hier in mee kijken op verzoek van de school. Ze bekijken de hele school en de onderwijsprocessen.
 
Ouderavond Pedagogisch Tact
Het team heeft het als positief ervaren. De opkomst was boven verwachting. Veel ouders hebben het eveneens als positief ervaren. 
 
Continurooster
We bespreken de argumenten voor en tegen en de verschillende varianten. Binnen de OR zijn de geluiden merendeel positief. Variant A heeft de voorkeur. Belangrijk om goed naar de argumenten van ouders te luisteren en indien nodig de plannen daar op aan te passen.
Kerstfeest
Het kerstfeest is sfeervol en goed verlopen. Kleine verbeterpunten zijn opgenomen in het draaiboek.

Baard Sinterklaas en kleding 5 december
De kleding wordt voor het volgende sinterklaasfeest naar de stomerij gebracht. De baard gaan we proberen zelf te wassen.

Witte donderdag
Om 9.30 uur krijgen de kinderen een bolletje met een ei en ranja. Daarna worden er eieren gezocht. Chocolade eitjes en de drie gouden eieren. Vanuit de OR zijn Alfons, Marlies en Kim aanwezig. De kinderen zijn om 14.30 uur vrij i.v.m. Passion Luttenberg. Er is een continurooster om toch voldoende uren te draaien. De fancy fair is van 12.45 tot 14.00 uur. De opbrengst van de fancy fair is voor onderzoek naar spierziekten. De koffiekannen worden ’s middags gebruikt.  ’s Middags is er vanuit de OR niemand aanwezig. De boodschappen worden door de OR gehaald.   
 
Oranjemarkt
Er wordt een afspraak gepland voor het eerste overleg. Nadenken over de opzet voor de komende jaren.


Sportactiviteiten
Groep 8 jongens waren kampioen bij de handbal. Ze gaan door naar de regionale kampioenschappen. De sfeer was prima. Het voetbaltoernooi voor groep 8 is binnenkort.
De speelplaats van Koos komt op een andere plek, omdat de huidige speelplaats om grond van de gemeente is. Dit gebeurt op korte termijn.
Er wordt gewerkt aan het projectplan realisatie natuurlijk speel- en leerplein.
Niek en Josefien zijn aan het onderzoeken of het mailverkeer voor alle leerlingen beperkt kan worden tot de oudste kinderen binnen het gezin. Als dit niet mogelijk is dan pakt de OR dit verder op. Er wordt gewerkt aan een richtlijn voor het sturen van de mail naar ouders.
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er zijn dringend meer ouders nodig. Er is één nieuwe aanmelding.  Een belangrijk aandachtspunt is dat kinderen ook zelf uit blijven kijken. 
Ellen is weer terug in groep 3. Willem heeft afscheid genomen van groep 3 en is werkzaam op een andere school binnen Mijn Plein.
Groep 1/2    16 juni   Blekkerhoek
Groep 3/4    15 juni   Krieghuusbelten
Groep 5        15 juni   Avonturenpark
Groep 6/7    15 juni  Nemo, rondvaart, speeltuin Uchelen
Groep 8        kamp, week 27 juniAfscheidsavond, 12 juli
De kast is leeg. Er is een stang in geplaatst, zodat de kleding weer opgehangen kan worden. Er worden plannen gemaakt voor het verder aftimmeren en indelen van de zolder.
Met MR afstemmen dat de brief meegaat bij het informatiepakketje dat ouders bij de start krijgen.
Er zijn geen punten vanuit het team, naast de punten die al besproken zijn.
Er zijn schaakborden aangeschaft. Op het verlanglijstje staan nog:Gereedschapskisten, 8 stuks met inhoud. Een starterspakket. Voor elke groep één. Technisch lego.
Op dit moment zijn er geen punten die  samen besproken moeten worden. De lijn met de MR is  kort. Bij dringende zaken weten we elkaar snel te vinden
Draaiboek up to date houden.
Er is een voorstel voor een verdeling van de kosten voor de komende Jaren. We gaan akkoord met het voorstel. Jaarlijks wijzen we 200 euro budget toe aan de organisatie van een ouderavond.

Notulen OR vergadering d.d. 10-12-2015

Besproken:
 
 
 
 
 

Notulen OR vergadering d.d. 5-11-2015

Besproken:

Veilig schoolklimaat

Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren

Update schoolactiviteiten

Schoolplein

Communicatie

Bibliotheek

Verkeerscommissie

Lief & leed

Schoolreisjes

Zolder

Verkiezing nieuw OR lid

Nieuwe ouders informatie OR/MR

Punten vanuit het team

Draaiboek OR

Wensenlijst

Stukje nieuwsbrief over inspectiebezoek

Jaarvergadering 10 december

Oranjemarkt

Vergadering met MR

Notulen OR vergadering d.d. 10-09-2015
 
Actielijst:
Het lijkt van belang om meerdere commissies te maken: een commissie fondsenwerving en een commissie inrichting.
Herma neemt hierover contact op met José.
 
Afspraken:

Notulen OR vergadering d.d. 21-05-2015
 
Actielijst:
-Er zijn signalen dat kinderen veel boeken al gelezen hebben, dat de collectie beperkt is.
-Er is nog wel wat onduidelijkheid over hoe lang kinderen de boeken thuis mogen hebben.
-Er worden nog ouders gezocht om te helpen.
-Er wordt gewerkt aan een collectie voor de voorschoolse leeftijd.
-Het uitleensysteem werkt nog niet goed.  
-De zwerfbieb in het kleutergebouw werkt goed.
Er is nog veel onduidelijkheid over de bibliotheek.  Tijdens een volgende vergadering met het team de bieb op de agenda zetten.
 
Verder besproken:
-Groep 6 en 7. In Naturalis werd de groep in twee groepen verdeeld. Er zat een verschil in aanbod voor beide groepen. De rondleiding over fossielen was heel interessant. De rondleiding over superzintuigen was minder interessant. Bij een volgend bezoek aan Naturalis dit vooraf bespreken. Strand en Apeldoorn waren prima. Schoolreisje is goed verlopen.
-Groep 5. Avonturenpark Hellendoorn. De voorbereiding loopt. Navragen welke kinderen een abonnement hebben en bankpasje meenemen.
-Groep 3 en 4. Krieghuusbelten. Alles is geregeld. Ouderhulp is niet nodig.
-Groep 1 en 2. Blekkerhoek. Alles is geregeld.  
-Paasontbijt is goed verlopen.
-Fancy Fair/Witte Donderdag is ook goed verlopen.
-Koningsspelen: er zat schimmel in de jerrycans. Er op letten dat ze droog en open weggezet worden en checken of ze schoon zijn voor gebruik! Koningsspelen waren geslaagd.
-Oranjemarkt: Het is druk bij de koffie. Ervoor zorgen dat er altijd twee personen bij de koffie staan. Zorgen voor doorloop van de koffie, dat er genoeg koffie is. Dit is in het draaiboek aangepast. Als het door weersomstandigheden niet plaats kan vinden op het schoolplein, dan gaat de Oranjemarkt niet door. We wijken niet uit naar een andere locatie. De fanfare zorgt voor sfeer. Voor komende jaren in de gaten houden of we door kunnen gaan met deze invulling van de oranjemarkt of dat we het aan moeten passen. Dit is afhankelijk van of er genoeg kinderen zijn die iets willen verkopen en of er genoeg publiek is.  
 
Volgende vergadering:
Er wordt nog gezocht naar een geschikte datum via de Whatsapp of de mail. Vooralsnog staat het op de 19e juni. Jesse kan de 19e niet. Zijn er meer mensen die niet kunnen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 26-03-2015
 
Actielijst:
School werkt met pedagogisch tact om het schoolklimaat te verbeteren. Preventie van pestgedrag is een belangrijk speerpunt. Als er signalen zijn van pestgedrag is het belangrijk dat ouders dit komen melden. Het team heeft het idee dat het te weinig gemeld wordt. Genoemde redenen kunnen zijn: ouders herkennen signalen niet gelijk bij hun kind, ouders durven het niet te melden uit angst voor negatieve consequenties voor het kind. Ouders hebben het idee dat ze weinig gehoor krijgen bij enkele leerkrachten of dat ze niet op de hoogte gehouden worden van incidenten die plaats vinden. Als het niet lukt bij de eigen leerkracht dan is Ceciel aanspreekpunt binnen het team. Ook kunnen ouders bij de schoolverpleegkundige terecht voor advies. Belangrijk is om zo helder mogelijk te  communiceren over pestgedrag, niet via via, maar met naam. Alle partijen zijn daarin belangrijk: ouders, leerkrachten, kinderen en TSO.
Groep 1 en 2: Blekkerhoek – 11 juni
Groep 3 en 4: Krieghuusbelten  – 10 juni
Groep 5: Avonturenpark Hellendoorn – 10 juni
Groep 6 en 7: Naturalis en Katwijk – 28 april
Groep 8: Musical en afscheid - 30 juni
Koningsspelen 24 april: ontbijt en een activiteit. Over de activiteit wordt nog nagedacht door de werkgroep (leerkrachten). Er wordt ouderhulp gevraagd.
Fancy fair 2 april: Marlies en Herma helpen ’s morgens. ’s Middags kunnen we niet helpen.
Sportdag 3 juni:  Er wordt hulp gevraagd bij het halen en brengen van een soort van springkussen/klimtoestel vanuit Almelo. Kim werkt in Almelo. Ze vraagt na of dat te regelen is. Kim sluit het kort met Ellen.
Meest recente versie wordt rondgemaild. Aktie Jesse.
Wijzigen via dropbox. Aktie allen. 
 
Besluitenlijst:
 
Verder besproken:
Kerstviering: Verliep goed. Er zijn al elektrische kaarsjes, bruikbaar bij alle weersomstandigheden. Iedereen kijkt er positief op terug. Volgend jaar duidelijk in uitnodiging vermelden dat er voor alle ouders een borrel na afloop is op het plein. Er waren nu niet zo heel veel ouders.  Op tijd beginnen met alles klaarzetten.
Positief opvoeden: Er waren niet zo heel veel ouders. Het is niet helemaal duidelijk waar dat door komt. Het thema kwam uit de enquête naar voren.  Wel was er ook een avond op het Carmel. De avond is minder positief ontvangen:  De interactie werd wat gemist. Presentatie kon wat professioneler. Presentatie was wat onzeker. Ingaan op concrete voorbeelden had meer gekund. Te weinig dynamiek.  Presentatoren hebben zich niet voorgesteld. Geen gesprekken in gemengde groepen, ouders en team.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 11-12-2014

Marieke welkom!
 
Actielijst:
 
Besluitenlijst:
 
Verder besproken:
Sloop oude gymzaal: Het wachten is op het vertrek van de vleermuizen.
Vernieuwen speelplaats: Er wordt aangesloten bij het concept vier keer wijzer. De commissie gaat kijken bij verschillende scholen. Wordt vervolgd.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen OR vergadering 23-10-2014
 
Actielijst:
 
Verder besproken:
 
Agendapunten volgende vergaderingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering 27-08-2014

 
Besluitenlijst:
         23 oktober
         11 december
         5 februari
         26 maart
         21 mei
         19 juni
         Start vergadering 19.30 uur, 20.00 uur met team.
         Sinterklaas: Herma, Marlies, Alfons
         Kerst: Francis, Reinart, Jesse, nieuw OR lid
         Oranjemarkt: Francis, Marlies, Herma, Alfons, nieuw OR lid
         Verkeerscommissie: Jesse
         Kledingaktie: Herma
         Contact MR: Kim
         Laatste schooldag: Kim
         Cadeautjes meesters en juffen laatste schooldag: Marlies
         Jaarvergadering: Reinart, Herma, Kim
         Ouderpanel: Jesse
         Pestprotocol: Kim
         Pasen: Marlies en Alfons
         Organisatie laatste OR vergadering: OR lid groep 7
Actielijst:
Agendapunten volgende vergaderingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering 04 februari 2014
 
Besluitenlijst:
Wensenlijst opbrengst kledingactie:
 
Actielijst:
Luizencontrole:
Er blijken verschillen te zijn tussen de manier van controleren. Ellen neemt contact op met Edwin om de controlerende ouders te informeren.
 
Koningsspelen:
Esmoreit doet mee met de koningsspelen. Martijn Veldkamp denkt mee over de invulling. De koningsspelen zijn op vrijdag 25 april. De kinderen krijgen een gratis schoolontbijt. OR helpt mee met de organisatie. Ellen neemt contact op met Kim.  
 
Schoolreisjes:
Schoolreisje groep 1, 2, er wordt nog overlegd over een datum.
Schoolreisje groep 3, 4, 5 is op woensdag 14 mei, reservedatum is woensdag 21 mei.
Schoolreisje groep 6, 7, er wordt nog overlegd over een datum.
Schoolreisjes regelen – actie allen.
 
Oranjemarkt:
Op tijd beginnen met de PR voor de oranjemarkt – actie werkgroep oranjemarkt (Francis, Ronny, Marlies, Alfons, Herma)
 
Geboorte Bas:
Kirsten is bevallen van een zoon, Bas. Vader, moeder en Bas maken het goed. Marlies zorgt voor een cadeautje.
 
Volleybal:
Ellen vraagt aan Jacqueline wanneer de volgende wedstrijden zijn en informeert Marlies.
 
Resultaten Rekentoets Carmel:
Vrij veel kinderen uit Luttenberg hebben de rekentoets op het Carmel niet gehaald. Het is niet duidelijk of dat er in verhouding meer zijn dan uit de andere dorpen. Ellen overlegt met Edwin of het nodig is om contact op te nemen met het Carmel.
 
Ouderavond met gastspreker:
Er wordt in ieder geval één keer per jaar een ouderavond georganiseerd. Als er interessante onderwerpen zijn dan eventueel twee keer per jaar. Positief opvoeden heeft de voorkeur. Daarnaast zijn er door ouders andere interessante onderwerpen genoemd. Kim overlegt met de MR.
  
Draaiboeken:
Aangepaste draaiboeken mailen naar Jesse – actie allen.
 
Nog te bespreken:
Blijven staan:
D.d. 4 februari 2014 - geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
Opmerkingen:
School is bezig met het SOP. In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven ze als school wat de mogelijkheden op school zijn om leerlingen te ondersteunen. 
 
Klaar-overs: Op dit moment zijn er genoeg ouders. Mochten er nog ouders zijn, dan kunnen die zich aanmelden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda en notulen OR vergadering 29 oktober 2013
 
Aanvang 19.30 uur – groepsvertegenwoordigers
                20.00 uur – met team Esmoreit

Te bespreken punten:

Agenda groepsvertegenwoordigers
         
 
Agenda team Esmoreit
 
Besluitenlijst:
 
Actielijst:
 
Nog te bespreken:
Blijven staan:
 
Opmerkingen:
De organisatie rond de sporttoernooien is goed verlopen. Marlies was aanwezig bij het volleybal. Alles was prima geregeld en de kinderen hebben het heel goed gedaan.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda en notulen OR vergadering 10 september 2013
 
Aanvang 19.30 uur – groepsvertegenwoordigers
                20.00 uur – met team Esmoreit

Te bespreken punten:

Besluitenlijst:
Actielijst:
Nog te bespreken: