Op onze school is Ellen Woertman de IB-er.

Leerlingenzorg

De kinderen van onze school worden gevolgd in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken wij in unit 1 'mijn kleutergroe[' en in unit 2 t/m 4 het IEP-LVS.
 

De gegevens van de toetsen, aangevuld met de observaties van de leerkracht en de resultaten van het dagelijkse werk, worden besproken door de leerkracht en de intern begeleider. Daarbij worden ook de sociaal-emotionele aspecten niet vergeten. Soms is die bespreking aanleiding voor een nader onderzoek, voor een individuele of groepsgewijze aanpak of een aanpassing van de geboden leerstof. Voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op cognitief-, motorisch- of sociaal-emotioneel gebied wordt een handelingsplan opgesteld dat is afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerling.

Een handelingsplan wordt altijd met de ouders besproken.

Het geheel van maatregelen die getroffen worden en de activiteiten die ontwikkeld worden om leerlingen met sociaal-emotionele problemen, een leerachterstand en/of (hoog)begaafde leerlingen te helpen valt onder de noemer: leerlingenzorg. Het is belangrijk dat de leerlingenzorg zo goed mogelijk planmatig wordt ontwikkeld en uitgevoerd. 

Op onze school heeft de intern begeleider als taak  alle zaken rondom leerlingenzorg te coördineren. De werkzaamheden zijn o.a.:
- afname aanvullende toetsen
- interpreteren van toetsuitslagen
- contacten met ouders
- contacten met groepsleerkrachten
- contact met directie
- bespreken handelingsplannen/groepsplannen
- contacten met speciaal basisonderwijs en zorginstanties buiten de school
- deelname aan netwerk IB vanuit samenwerkingsverband van WSNS

Ellen Woertman is op maandag en donderdag aanwezig voor IB-zaken. Voor u als ouder zijn dat geschikte dagen voor het maken van een afspraak met één van beiden.

Als u als ouder vragen heeft m.b.t. de begeleiding van uw kind of wanneer u zorgen heeft over uw kind bespreekt u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de intern begeleider daarover aanspreken.