Notulen OR vergadering - Vergadering 5 juli 2019

Besproken werden de volgende punten:
- Evaluatie Schoolreisjes
o De kinderen van groep 1 en 2 zijn 4 juli naar de Blekkershoek in Raalte geweest.
Het reisje is goed verlopen, goed weer, lekker samen gespeeld, eten en drinken
voldoende. Dyane heeft zelf een jerrycan gekocht zodat de kinderen zelf ranja
konden tappen, dit ging goed.
o Het reisje voor groep 3, 4 vond plaats op 19 juli. De kinderen zijn naar camping de
Krieghuusbelten geweest. Het verliep goed, iedereen heeft zich goed vermaakt.
Alleen moesten de kinderen vanwege het opkomende onweer even uit het
zwembad, dit werd goed begeleid vanuit de Krieghuusbelten. Daarna weer lekker
verder gespeeld.
o De kinderen van groep 5 zijn 3 juli naar het Avonturenpark in Hellendoorn geweest.
De kinderen zouden 26 juni op schoolreisje gaan, maar vanwege het warme weer
die dag werd het reisje een week uitgesteld. Het is was een hele mooie dag, de
kinderen wilden graag volgend jaar weer. Twee begeleiders zitten bij een
verzamelpunt met alle spullen en de rest van de begeleiders gaan mee de attracties
in. De afspraak is dat niemand alleen mag lopen en alle kinderen liepen mooi door
elkaar.
o Het reisje voor groep 6, 7 vond plaats op 26 juni naar Amsterdam. De kinderen zijn
met de bus rond 8 uur vertrokken naar Amsterdam. De kinderen vonden het leuk
in de bus. De juf had alle kinderen van te voren gevraagd welke liedjes ze zouden
willen horen en dit had ze in een lijstje gezet. Was gezellig in de bus.
Allereerst stond er een museumbezoek bij Nemo gepland, rond 10.30 uur waren ze
daar. De tijd was vrij kort. Een volgende keer zou er meer tijd bij Nemo ingepland
mogen worden en wellicht is het dan ook leuk om het lab af te huren.
Na het museumbezoek konden de kinderen even snel iets kopen in de winkelstraat
om rond 13.15 uur een rondvaart door de grachten te hebben.
Goed genoten allemaal.
o Groep 8 is op kamp geweest naar Lochem, er hebben een paar kinderen ongelukjes
gehad met de fiets. Op de nieuwe fietsen is het nog een beetje wennen. De
kinderen hebben het heel leuk gehad, was wel geslaagd.
- Schoolreisje volgend jaar met de hele school naar een dierentuin?
Vanuit het team is de vraag gesteld of we er over zouden willen nadenken of het mogelijk
zou kunnen zijn om volgend jaar met alle leerlingen naar de dierentuin te gaan. Ergens in
maart/april, tegelijk met het school brede thema over dieren.
Kosten? Intree, vervoer?Praktisch?Hesjes?Sponsor?
Aan het begin van het volgende schooljaar wordt dit punt nogmaals op de agenda gezet.
- Bezetting klassen volgend schooljaar
Groep 2 is tevreden.
Groep 3 heeft volgend jaar 3 juffen. De ouders gaan volgende week een gesprek aan met
de directie hierover om te horen hoe het tot stand is gekomen, wat de gedachten erbij zijn,
of het verantwoord is, of er alternatieven zijn.

Groep 4 is tevreden met de formatie. De samenwerking met groep 3 en het op sommige
dagen een gezamenlijke juf hebben zal wel wennen zijn voor de kinderen.
Groep 7 is tevreden met de bezetting.
Groep 8 niet tevreden met de bezetting. Ivm het bevallingsverlof van de juf zal er de eerste
maanden een invaller zijn. De andere leerkracht zal 2 dagen voor de klas staan en de
andere dagen extra taken hebben. Vorig jaar werd aangegeven dat dagen in de week voor
de klas staan te weinig is om de verwijsgesprekken in te gaan en goed advies te kunnen
geven. Wanneer juf terugkomst van haar verlof is er wellicht nog weinig tijd om een goed
beeld te hebben.
- Afscheid juf – cadeau
De klassenvertegenwoordigers hebben een paraplu geregeld met daarin hangende
druppeltjes met daarop een tekst van de kinderen. Ze krijgt een high tea door de kinderen
verzorgd. Ze wordt opgehaald van huis. De kinderen gaan de klas versieren.
Alle klassen hebben iets ingestudeerd en gaan in het amfitheater afscheid vieren. We
zullen de juf gaan missen in Luttenberg!
- Organisatie laatste schooldag en cadeau leerkrachten
Alfons en Lisette helpen bij het organiseren van de laatste schooldag. De ijsjes zijn besteld,
de meiden van groep 8 zijn gevraagd en helpen mee. Ze komen vanaf 11 uur. Rond 10 uur
de koffie aanzetten.
Vanaf 11.30 uur zijn de ouders en evt broertjes/zusjes welkom, dit staat ook in de
nieuwsbrief.
Kim heeft een bladcadeau geregeld voor de juffen en meesters.
- Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 9 juli is de afscheidsavond van groep 8 met de eindmusical. De werkgroepen
lopen. Ouders zijn uitgenodigd vanaf 18.45 uur. Afgesproken werd dat alle OR leden van af
18.15 uur aanwezig zullen zijn om mee te helpen met de catering. De begintijd is 19.15 uur.
De kinderen geven een twee persoons zitzak met de tekst ‘het zit erop’ aan het team.
Kosten waren hiervoor 90 euro.
Voor het afscheidscadeau van school aan de kinderen is dit jaar gekozen voor een etuitje
met pen en vulpotlood en een setje markeerstiften met een tekst ingegraveerd.
Lars de Ruiter is de dj.
De werkgroep catering heeft de taarten dit jaar gekocht, dit is niet geheel vanuit het OR
budget betaald. Het is gebruikelijk dat iedereen zelf taarten bakt om de kosten laag te
houden.
Alle schoolkinderen gaan overdag naar de musical kijken. De kinderen die van school af zijn
mogen s’avonds komen. Dit was nu onduidelijk. Tip voor volgend jaar om dit vooraf
duidelijk te maken aan de ouders. De kinderen maken zelf een uitnodiging voor de ouders
en de informatie kan hierin opgenomen worden.
- OR-lid bij de verkeerscommissie?
Jesse zat als vertegenwoordiger vanuit de OR bij de verkeerscommissie. Vervanging
hiervoor lijkt niet nodig. Er was niet veel interactie tussen verkeerscommissie. Dyane zit
ook in beide commissies, zij kan informatie doorgeven als dit nodig is. We besluiten een
aanspreekpunt aan te wijzen.
Vanuit Irene was de vraag gesteld of er vanuit de Borgwijk nieuwe aanwas zou kunnen
komen om de verkeersveiligheid bij het oversteken te handhaven. Er zal waarschijnlijk
weinig respons op komen vanuit de Borgwijk, de kinderen zijn nog te jong om alleen te
laten.

- Een taak van Jesse was het handboek bijhouden. Lisette zal deze taak op zich nemen. Plan
om Google drive aan te maken met Sharon.
- Alternatief voor kledinginzameling.
o Wanneer de kledinginzameling stopt zullen we een jaarlijks verschil van ongeveer
500 euro gaan zien, we willen graag een alternatief voor de kledinginzameling.
o Tijdens de vorige vergadering zijn een aantal ideeën aangedragen die zouden
kunnen zorgen voor extra inkomsten.
 Meehelpen met organisatie wandel3daagse Luttenberg. Risico dat er niet
iets aan verdiend wordt is ook groot. Het is veel werk. Hier gaan we niet
voor kiezen.
 Een ludieke veiling waarin kinderen bijvoorbeeld een activiteit kunnen
laten veilen. (auto wassen, afwassen, schminken, sponsoren e.a.) Zo
kunnen we de kinderen van de bovenbouw ook meer betrekken bij de
koningsdag en wellicht een breder publiek trekken. Deze activiteit zouden
we ook kunnen verplaatsen naar een ander moment waar veel mensen bij
elkaar komen, zoals het Luttenbergsfeest of rond de laatste schooldag. Een
plan voor in de toekomst..
 Geld vragen voor de koffie/thee tijdens de kerstactiviteit en/of de laatste
schooldag. Dit vinden ouders waarschijnlijk geen probleem en het is voor
ons de gemakkelijkste manier om extra inkomsten te genereren. We zullen
het volgend jaar gaan uitproberen.

- Duikelrek
Zoals eerder besproken was de offerte te duur. (600 euro voor de duikelrekken bij
speelmaatje). Aan de prijs valt niet iets te doen. Ons budget is 350 euro.
Optie sponsoring/subsidie, geen optie. Samen met school kosten delen?
Vanuit het schoolplein project is nog geld gereserveerd voor het herplanten van planten
die het niet overleefd hebben. Het herplanten lijkt mee te vallen tot. Zou het potje een
aanvulling op ons budget kunnen zijn? Gerold gaat in gesprek hierover met de directie.
- Datum eerste vergadering nieuwe schooljaar.
10 september 2019 zal de eerste vergadering zijn in nieuwe schooljaar.
Aandachtspunt nieuw OR lid. Met kennismakingsavond voor de ouders van groep 1 door
juf informatie laten vertellen over de OR. Wanneer we in de eerste schoolweek de brief
meegeven voor de verkiezing van een nieuw OR lid kunnen we misschien tijdens de eerste
vergadering al een nieuw lid kiezen.
- Afscheid Jesse
Jesse was destijds verrast door de vraag om lid te worden van de OR. Hij geeft aan dat hij
blij is dat hij het heeft gedaan en dat hij er veel van geleerd heeft.
Super bedankt Jesse voor alle jaren inzet bij de ouderraad!


______________________________________________________________________________________________________________

Notulen OR vergadering - Vergadering 28 mei 2019

Besproken met groepsvertegenwoordigers en team
 Veilig schoolklimaat
Geen signalen om te bespreken.
 Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en
leren.
De jaarlijkse ouderavond met als onderwerp Slim fit is gepland op 13 juni. Elly
Marwits zal de avond gaan verzorgen. Het onderwerp is aantrekkelijk, het gaat over
de volgende stap in het onderwijs en wat de school onze kinderen kan gaan bieden
in de nabije toekomst. De avond is er ook om elkaar te ontmoeten en een hapje en
drankje te nuttigen.
Vanuit het team komt de vraag of we samen met het team en MR de catering
zouden willen verzorgen. Waarschijnlijk zal de avond plaatsvinden in Elcerlyck. Vanaf
19.15 uur is de inloop en 19.30 uur start de avond. Er werd afgesproken dat we 18.45
uur aanwezig zullen zijn voor de voorbereidingen.
Het team zal een stukje tekst voor in de groepsapp verzorgen welke de
groepsvertegenwoordigers vervolgens kunnen verspreiden. De officiële uitnodiging
zal nog volgen vanuit het team.
De avond valt tegelijk met de flessenactie van de handbal- en
voetbalvereniging, welke 18.00 uur begint. Dit is vanuit de vereniging niet goed
afgestemd.
Vraag aan de penningmeester vanuit het team is er ruimte voor financiële
bijdrage voor een hapje en drankje. Als het een probleem is laten weten aan de
directie.
 Update schoolactiviteiten:
o Schoolreisjes,
 Reisje voor groep 5 is geregeld voor 26 juni. Er zijn nog geen aanmeldingen
van hulpouders die mee wil fietsen naar het Avonturenpark.
 Reisje voor groep 3, 4 is geregeld voor 19 juli naar camping Krieghuusbelten.
 Reisje voor groep 6, 7 is geregeld voor 26 juni naar Amsterdam. De volgende
activiteiten zijn gepland: museumbezoek Nemo en een rondvaart door de
grachten.
 Reisje groep 1, 2 is geregeld voor 4 juli naar Blekkershoek in Raalte.
o Laatste schooldag is op 12 juli.
OR zal koffie en ranja verzorgen voor de ouders en leerlingen vanaf 11.30 uur en de
leerlingen krijgen uit school een ijsje. Alfons en Lisette kunnen 12 juli helpen.
Leerlingen van groep 8 vragen om te helpen. School zorgt voor muziek. Lisette zal
boodschappen regelen. Kim zal een bedankcadeau voor de leerkrachten verzorgen.
o Evaluatie Koningsspelen
Het was een leuke dag. Alle kinderen deden gezellig mee. Ouders, leerkrachten en
stagiaires hielpen. Ouders verkleed voor de vossenjacht. Er werden oud Hollandse
spelletjes gedaan.

o Evaluatie witte donderdag / Fancy Fair

Eieren zoeken: de chocolade eitjes voor de bovenbouw werden rond het
amfitheater verstopt en de chocolade eitjes voor de onderbouw op het schoolplein.
De opzet was geslaagd, de kinderen vonden het leuk om de eitjes te zoeken. De
bovenbouw had meer uitdaging en de onderbouw meer rust om zelf eitjes te vinden.
Het verstoppen duurde langer.
Fancy fair: In elke klas waren leuke activiteiten te doen.
Allereerst was er het plan om de opbrengst te schenken aan Zaïra, zij en haar ouders
hielden een inzamelingsactie zodat Zaïra een bacteriofagen behandeling in Georgië
zou kunnen ondergaan. Uiteindelijk is er gekozen om de opbrengst aan het
overkoepelende fonds te geven. Er is contact geweest met het overkoepelende fonds
en geld zal binnenkort worden overhandigd.

 Verkeerscommissie:
Jesse is vanuit de ouderraad vertegenwoordiger voor deze verkeerscommissie. Jesse stopt na
dit schooljaar als lid van de OR. Er zal nagedacht moeten worden of het nodig is of we weer
een vertegenwoordiger vanuit de ouderraad willen in de verkeerscommissie.
B. v/d Weeg is de contactpersoon vanuit de gemeente. In de commissie zitten ouders en 2
teamleden.
 Communicatie
Geen bijzonderheden.
 Team lief & leed
o De leerkracht van groep 8 gaat 12 juli met zwangerschapsverlof.
o Vanwege de aankomende krimp in het aantal leerlingen zal er helaas afscheid
genomen moeten worden van een leerkracht. In de nieuwsbrief van school zal uitleg
gegeven worden.
Namens de OR zullen we een afscheidscadeau verzorgen, de
klassenvertegenwoordiger zal dit verzorgen. Het team zal een gelegenheid verzorgen
voor leerlingen en ouders voor het afscheid.

 Vanuit het team komt de vraag betreffende het afscheid van groep 8:
o De groepsvertegenwoordiger neemt contact op met de leerkracht over het cadeau
voor de leerlingen. Vanuit het team en de OR wordt een financiële bijdrage geleverd.

 Uitkomsten oudervragenlijsten:
Onlangs kregen ouders de gelegenheid om oudervragenlijsten in te vullen. Het gaat middels
een verplichte afnamecyclus.
Er was een respons van 113 ingevulde lijsten. De uitkomst van dit aantal ingevulde lijsten
wordt betrouwbaar geacht. De uitkomsten werden eerder al in MR en team besproken.
Gemiddeld wordt er een 8 gegeven voor het team. Over het algemeen zijn de ouders heel
erg tevreden. De samenvatting hiervan komt in de nieuwsbrief.
Aandachtspunten zijn o.a. mening leerlingen concreter vragen, aandacht voor verschillende
culturen.
Bij een vragenlijst werd de volgende opmerking gemaakt: school beschikt niet over een
pestprotocol; Er is een omgangsprotocol. Het team neemt de opmerking mee, omdat dit
omgangsprotocol dan wellicht niet goed gecommuniceerd wordt aan ouders. Het team zal op
een manier uitleg hierover gaan geven met daarin de koppeling naar rots en water. Er zal een
duidelijk stappenplan en/of een protocol moeten komen. Met daarin antwoord op de vraag
wat ga je doen als het omgangsprotocol niet werkt e.a.
Volgend jaar komt de implementatie van rots en water.

Er is ook een vragenlijsten voor de leerlingen van groep 5, 6, 7. De leerlingen geven het team
gemiddeld een 9.1. De leerlingen geven veel positieve feedback, wel vinden ze dat er meer
aandacht moet zijn voor o.a. vragen wat leerlingen zelf leuk vinden om te leren, tekenen en
handvaardigheid, voor andere culturen.
Besproken met Groepsvertegenwoordigers
o Evaluatie oranjemarkt
Het weer was slecht, maar ondanks dat is het mooi verlopen. De pleinindeling was goed.
Versierde fiets optocht met ongeveer 35 kinderen was groot genoeg om volgend jaar
weer in te plannen. De presentatie was leuk. De fanfare zorgde samen met de dansers
voor een leuk muziek gedeelte. De catering was goed geregeld. Tip om chocolademelk te
schenken bij kouder weer.
Voor volgend jaar meenemen:
- Goede PR in samenspraak met fanfare.
- Vanwege het stoppen van de kledingactie extra activiteiten inplannen tijdens de
oranjemarkt voor extra inkomsten bijvoorbeeld:
o Een ludieke veiling waarin kinderen bijvoorbeeld een activiteit kunnen laten
veilen. (auto wassen, afwassen, schminken e.a.) Zo kunnen we de kinderen
van de bovenbouw ook meer betrekken bij de dag en wellicht een breder
publiek trekken. Deze activiteit zouden we tijdens de oranjemarkt kunnen
doen, maar als het leuk lijkt zouden we het ook kunnen verplaatsen naar een
ander moment waar veel mensen bij elkaar komen, zoals het
Luttenbergsfeest(?).
o Kinderspelletjes tegen kleine vergoeding.
o workshops (kookworkshop, pizza workshop, drone vliegen, workskhop
acrogym/dansen).
o oranje bingo tegen kleine vergoeding.

o Andere manieren om extra inkomsten te kunnen genereren:

o Geld vragen voor de koffie/thee tijdens de kerstactiviteit en/of de laatste
schooldag.
o Speurtocht met daarna hapjes en drankjes tegen kleine vergoeding
o Thema activiteiten organiseren bv herfst, lente of met een ander onderwerp.
Een middag een activiteit organiseren (uilenbal pluizen, herfstbakje maken,
insectensafari, met een vrijwilliger het bos in of langs de sloot lopen op zoek
naar.. etc)
o Door het Luttenbergse bos een wolfspad organiseren of kabouterwandeling
in samenwerking met de mensen van de wandelroute waarin kinderen tasjes
met een handleiding etc kunnen kopen/lenen tegen een kleine vergoeding in
bijvoorbeeld Elcerlyck/supermarkt/cafe oid.
o Verhuren van spullen voor kinderfeestjes.
o Fietspuzzeltocht voor hele gezin tegen kleine vergoeding en daarna
hapje/drankje.

Andere ideeën zijn welkom. Op een later moment dit onderwerp terug laten komen op
de agenda en stemmen over de ideeën en deze verder uitwerken.
o Duikelrekken
Niet besproken. Dit punt graag opnieuw op de agenda.

________________________________________________________________________________________________________

Notulen OR vergadering - Vergadering 26 maart 2019

Besproken met groepsvertegenwoordigers en team
 Veilig schoolklimaat: pestgedrag, welke signalen horen/zien we?
Geen signalen.
 Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en
leren.
In de schoolgids staan de schoolplannen tot aan 2020, hoe wordt daar aan gewerkt en
worden deze plannen geëvalueerd? Ter evaluatie vinden o.a. kind gesprekken plaats en
schoolvragenlijsten worden ingevuld.
Er is gesproken met het bestuur, de kinderen en ouders en uit deze gesprekken is een
strategische agenda gekomen. Hoe gaat het nu en wat is de volgende stap? Wat is het
fundament van de school? Welke pijlers kun je daaruit opbouwen? Hoe kunnen we de
eigenheid van een kind naar voren halen?
Het is een zoektocht om de juiste kernwaarden voor onze school te benoemen en deze
concreter en beter passend te maken.
Besproken wordt dat de kernwaarde o.a. positiviteit en transparantie een aanvulling zouden
kunnen zijn. De ouders worden gevraagd om mee te denken en aanvullingen te geven.
 Update schoolactiviteiten:
o Schoolreisjes;
Tip voor alle groepsvertegenwoordigers: zet de datum voor de schoolreisjes op de
app voor de ouders.
Groep 1 / 2: 4 Juli
Groep 3 /4: 19 juni
Groep 5: 26 juni
Nog geen plan en datum voor groep 6/7, leerkrachten zou hier nog terugkoppeling
geven
o Schoolhandbal; heeft plaatsgevonden in de voorjaarsvakantie. Bij de meiden van
groep 8 was er een welkome aanvulling van de meiden van groep 7. Ze hebben de 6 e
plek gehaald. De jongens zijn in de halve finale uitgeschakeld. Ze waren allemaal
enthousiast!
o Schoolvoetbal; Voorrondes zijn in Luttenberg. De leerlingen regelen hiervoor zelf de
sporters, de leiding en het vervoer. Bewaking en sturing vanuit de leerkracht zou
hierbij prettig zijn.
o Koningsspelen; Groepsvertegenwoordigers graag de namen van hulpouders
doormailen naar de leerkracht. Verdere informatie volgt nog.
o Sportdag; Hulp zal worden gevraagd aan ouders.
o Witte donderdag / Fancy Fair; Ouderraad (Sharon en Paulien) verstoppen eieren voor
de leerlingen van de onderbouw op het schoolplein en voor de leerlingen van de
bovenbouw in het pastoorsbos. De Ouderraad verzorgd eieren en bolletjes voor eitje
tik en een ontbijt in de klas. ‘s Middags is de fancy fair en de opbrengst is dit jaar
voor het goede doel van eigen leerling Zaïra Bendijk en Lydia Bakhuis (bemiddelaar
voor kinderen die een bacteriofagen behandeling in het buitenland willen ondergaan
bij blaas- en darmproblemen).
De penningmeester regelt de eieren en het koken ervan. Paulien regelt witte
bolletjes, paaseitjes en surprise eieren.

o Groente-/fruit plantjes; Bij Coöp kunnen zegels gespaard worden voor
groenteplantjes voor in de bakken op het schoolplein. Richard zal worden benaderd.
o Thema Gevaarlijk (school breed); het thema wordt 23 april afgesloten. Het
ochtendprogramma is voor de leerlingen. Aan het einde van de dag kunnen de
ouders de school bekijken.
o Open huis en informatie ochtend; Het team gaat team nadenken over hoe dit voor
de volgende keer in te vullen.

 Communicatie
o Klasbord – hoe verloopt het nu bij de ouders?
Prettig manier voor ouders om op de hoogte gehouden te worden. Ouders krijgen
geen push berichten. Het team zal dit punt oppakken.
o Communicatie vanuit de leerkrachten over de groepsuitjes: Vraag aan de
leerkrachten; graag in het bericht over het groepsuitje aangeven als het om een
combi uitje gaat met verschillende klassen i.v.m. regelen van vervoer.

 Team lief & leed (ziek, zwanger, inval, nieuw, vertrekt, jubileum, pensioen) zodat we geen
dingen over het hoofd zien.
o Twee inval leerkrachten nemen afscheid op 24 april en 26 april. Vanuit de ouderraad
verzorgen we een cadeau van 30 euro.
o De leerkracht van groep 8 gaat met zwangerschapsverlof aan het einde van het
schooljaar. Vervanging wordt geregeld. Het heeft de voorkeur om dezelfde invaller
aan het einde van het jaar en aan het begin van volgend jaar te mogen ontvangen.

 Punten aangedragen door het team
o Het organiseren van een gezamenlijke ouderavond:
Wellicht is het een leuk idee om samen met het team en MR meer informatie te geven
over SlimFit Onderwijs.
Het onderwerp sluit aan bij de ouderklankbord avond over toekomst ideeën die is
geweest. Inhoud en uitkomsten vanuit de gemengde oudergroep van de ouderklankbord
avond werden getoond a.d.h.v. de volgende vragen:
Onthouden, terug naar de eigen lestijd
Begrijpen, welke verschillen zijn er tussen het onderwijs van jou en van nu?
Toepassen, wat doet je kind nu anders dan jij op die leeftijd?
Analyseren, wat is nog steeds hetzelfde en wat moet zo blijven?
Evalueren, je bent minister van onderwijs wat moet er anders?
Creëren, ontwerp een nieuwe basisschool

Wat doet je kind over 15 a 20 jaar voor werk? En wat heeft hij/zij dan nu en in de
komende jaren nodig? De schoolse taken veranderen. Lezen, schrijven en rekenen zijn
belangrijk, maar er zijn ook andere vaardigheden belangrijk (bijvoorbeeld jezelf kunnen
presenteren, kunnen plannen en werken volgens een eigen structuur)
De schoolresultaten van leerlingen worden nu middels de cito toetsen bekeken en
vergeleken met de Landelijke richtlijnen.
Het team wil er naar toe dat de leerling zichtbaar krijgt wat hij/zij wil gaan ontwikkelen,
doelen gaat vormen en gaat kijken naar zijn/haar eigen leerlijn en groei. Dat de leerling

leert kijken naar zijn/haar kwaliteiten en verbeter/leerpunten. Werken met doelen en
een portfolio? Hoe gaan de units binnen school vorm krijgen?

De inspectie keek eerder vooral naar het cognitieve leerstuk. Zij kijken nu ook meer naar
het totale kind. De tijd lijkt dus rijp voor een nieuwe stap.. de volgende stap.
Het plan is om tijdens de ouderavond de ouders over bovenstaande te vertellen. De
kosten voor de spreker zal door de school worden betaald. De ouderraad zal zorgen voor
hulp tijdens de avond en de kosten voor koffie en een drankje. De ouderavond zal in juni
gepland gaan worden.
Plan om de peuterleidsters ook te betrekken bij de avond.
De penningmeester koppelt de financiën terug aan de directie.
o Notulen in relatie met AVG:
Nadenken over of we namen in de notulen willen noemen. Geen verslag met namen,
mail met bcc en de eerste naam bekijken.
 Overige punten
o Wat is de status van de duikelrekken?
Er is contact gezocht met speelmaatje voor het aanschaffen van een duikelrek, de
offerte is geleverd. De plek voor het duikelrek is bedacht, ruimte erom heen en
valgrond zijn goed. Transportkosten zijn prijzig. Plaatsen zelf doen, ook ivm kosten.
De penningmeester gaat de offerte bekijken en de ouderraad zal erover beslissen.
o Er is nog budget voor herstel van planten.

Besproken met Groepsvertegenwoordigers
 Oranjemarkt
Commissie is bij elkaar geweest. Koningsdag is 27 april, op een zaterdag. Afgesproken dat
we om 8 uur aanwezig zullen zijn.
Taken zijn verdeeld.
De Penningmeester regelt klein geld en geld voor fanfare regelen.
Grabbeljurken: Lotte en Sietske willen met de grabbeljurken rondlopen.
Poffertjesbakkers: Ludo, Roelof, Remco, Patrick (wil het liefst niet de hele ochtend).
Gastheer/presentator van de dag: Hennie wilde liever niet. Raymond heeft vorig jaar
gedaan. Jurrie vraagt Stefan.
Schminkers; Emmy, Judith, anderen worden nog gevraagd.
Hijsen van de vlag: vlaggenmast is stuk.
Spullen naar beneden halen: 26 april 8.30 uur.
Indeling schoolplein: 26 april 9.00 uur afspreken. Erik, Yvonne en Stefan vragen ook te
komen.

Volgende vergadering staat voor 4 juni gepland. De wandel 3 daagse is dan ook gepland. De
vergadering wordt verplaatst naar 28 mei.

_________________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering           - Vergadering 5 februari 2019

  Het team heeft een tweede scholing dag betreffende de kernwaarden.
Kan het resultaat ook een kernwaarde zijn? Ellen geeft aan dat het resultaat in allerlei vakken terug komt en tevens valt onder de kernwaarde kennis en leren.
De onderwijsinspectie beoordeeld het resultaat ieder jaar opnieuw. Vierjaarlijks is er een bezoek van de inspectie.
De kernwaarden van onze school zijn veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren. Mis je hier als ouder een kernwaarde? Het team staat open voor opmerkingen of aanvullingen.
  De kledingstukken voor de verschillende rollen waren geleendvan de werkgroep Middeleeuws Festijn (Luttenberg 700 jaar) en mogen op school blijven. Er wordt nog overlegd wat er gaat gebeuren met de andere kledingstukken die tijdens het Middeleeuws Festijn gebruikt zijn, deze zouden mogelijk ook op school gehangen kunnen worden. De kleding is voor openbare doeleinden.
  De groepen 1 en 2 gaan 4 juli naar de Blekkershoek.
De vertegenwoordigers van de groepen 3 en 4 zullen met de leerkrachten gaan overleggen over de datum, ze gaan naar de Krieghuusbelten.
Groep 5 gaat naar het Avonturenpark Hellendoorn. De vertegenwoordigers gaan overleggen met de leerkracht over de datum ivm vroegboekkorting.
De vertegenwoordigers van de groepen 6 en 7 zullen bekijken waar dit jaar het schoolreisje naar toe gaat. De kinderen hebben overlegd dat kinderen van groep 7 meespelen tijdens de handbalwedstrijden. Groep 5 heeft de volleybalwedstrijden gehad. Zij hebben de Fairplaybeker gewonnen. Een prijs om trots op te zijn!!    De volleybalvereniging heeft oude shirts en broekjes beschikbaar gesteld voor de schoolsporttoernooien.
 
   
Voor op de kalender!:   Krijgen de ouders van de kinderen in groep 0/1 informatie? Nieuwe ouders krijgen allemaal van Dyane een mail met de inhoud het klasbord. Tijdens de informatieavond verteld Dyane over de website en de nieuwbrief. Ouders zullen zelf actief moeten zijn in het verkrijgen van informatie via deze kanalen.
  Aandachtspunt voor de volgende keer: van te voren duidelijker communiceren wat het doel is en voor wie het is bestemd.
      De Fietsenstalling van groep 5 biedt te weinig ruimte vanwege de containers die er staan. Tevens zitten er gaten in het dak en liggen dakplaten niet goed. Eerst zal er weer gespaard moeten worden. Vergadering verder met Groepsvertegenwoordigers De Fanfare vroeg of we een datum wilden overleggen om plannen door te spreken. Erik Veldkamp benaderen voor datum om te horen wat zij graag willen.
Alfons koopt een partytent t.z.t.
Alvast een keer met de werkgroep een datum inplannen om te overleggen. Vanuit Edwin kwam de vraag of we onze gegevens wilden invullen op een vragenformulier. 
Lisette stuurt het formulier naar Gerrold voor het invullen van o.a. het doel statuten en hij stuurt het daarna door naar bestuurssecretariaat@mijnplein.nl. Actielijst
Wie To do
Alle groepsvertegenwoordigers Mis je als ouder een kernwaarde? Het team staat open voor opmerkingen of aanvullingen.
Groepsvertegenwoordigers groep 3, 4, 5, 6, 7 Schoolreisje bestemming datum regelen
Kim/Gerrold Nazoeken in de statuten of we Marc en Bea een cadeau geven bij het weggaan.
Ellen Status duikelrekken navragen bij Edwin
Lisette Manon Booijink voorstellen een groepsapp aan te maken voor de luizenouders en vragen of deze groep ervoor wil zorgen dat er in groep 1 een nieuwe luizenouder komt.
Werkgroep oranjemarkt Datum voor vergadering plannen
Lisette Met Erik Veldkamp van de fanfare de plannen bespreken voor de oranjemarkt.
Lisette/Gerrold Vragenlijst oudervereniging mijn plein doorsturen Gerrold. Gerrold vult de lijst verder in en stuurt deze door.

 
De volgende vergadering staat gepland op 26 maart 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering           - Vergadering 20 november 2018

 
Besproken
Welkom
·         Jaarvergadering.
Voor vanavond staat de jaarvergadering gepland. De opkomst is gelijk aan andere jaren. Ouders worden niet actief benaderd en er werd besloten dit beleid niet te veranderen. De secretariële- en financiële jaarverslagen zullen via de mail worden verstuurd en na goedkeuring van de OR leden op de website worden geplaatst.
 
·         Notulen.
De notulen van de vorige vergadering zijn definitief verklaard.
 
·         Verdeling taken kerst wandeling.
Kim wordt gevraagd voor het regelen van 8 balen stro.

Iedereen vraagt in de groepsapp glazen potjes aan de ouders.
De wandeling begint om 18 uur. Om 15.00 uur beginnen met de voorbereidingen. Om 17.00 uur beginnen met de koffie, thee en chocolademelk.
Iedereen denkt na over een oplossing voor het warm houden van chocolademelk.
Benodigde spullen zullen worden aangeschaft. 
De kerstcommissie komt voor de kerst nog bij elkaar.
 
·         Kerstklusje.
Alfons en Gerrold zullen na het Sinterklaasfeest de kerstkrans ophangen en de kerstboom neerzetten.
 
·         Vormsel.
Vormselkosten: Het is de bedoeling dat de bedankjes betaald worden uit de OR pot. Ouders van de groep hebben onderling al van alles betaald. Angela Dijkman bespreekt de kosten met Gerrold.
 
Vergadering gaat verder met vertegenwoordigers team
·         Veilig schoolklimaat.

Er zijn geen signalen van pestgedrag binnen de groepen. Het blijft op de agenda staan als terugkerend punt. De opleiding Rots en water wordt verder door Ineke en Ellen geïmplementeerd. Er zijn materialen aangeschaft, er is een rooster gemaakt wie er wanneer in de spelzaal kan werken. De oefeningen / spelletjes zullen een inzichtgevend werken bij kinderen en kinderen worden zich bijvoorbeeld bewust van de eigen ademhaling. We zullen er als ouders wellicht meer van gaan merken bij de kinderen in de thuissituatie. Het team hoort graag terug wat ervaringen zijn van de ouders.  
 
·         Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren.
o   Het team is constant bezig met de kernwaarden. Voorbeelden worden genoemd; Topografie en Engels zijn gekoppeld aan 4 x wijzer.
o   Het nieuw geïntroduceerde klasbord helpt om thuis te communiceren over wat er op school is gebeurd, vooral bij de jongere leerlingen.
o   Ellen vraagt Niek of het systeem beveiligd kan worden waar werkstukken in gemaakt worden door de leerlingen. Nu is er de mogelijkheid om in het werkstuk van een ander te werken.  ·Update schoolactiviteiten:
o   Sinterklaas.
Paulien, Kim en Lisette helpen 4 December bij de aankomst van Sint op school met o.a. het schenken van ranja en verwelkomen van de gasten
        . Het verhaal rondom de aankomst wordt nog nader uitgewerkt. De Sint komt aan met paard en wagen. Lisette regelt een bedankje voor de koetsier. Tijdstip aankomst Sint zal rond 8.40 uur zijn.
De fanfare komt met een klein groepje sfeer brengen op het plein. Gerrold kijkt na of de fanfare een geldbedrag krijgt.  
Patricia Veldhuis zal foto’s maken gedurende de dag. De foto’s zullen via we transfer verstuurd worden naar de klassenouders voor verdere verspreiding naar de ouders in de eigen groep.
De cadeaus voor de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn geleverd door Esther Veldman. We hebben de cadeaus zelf ingepakt. De cadeaus voor de kinderen van groep 1 staan op de zolder van de kleuterschool. De cadeaus voor de kinderen van groep 2 t/m 4 staan op de zolder van het hoofdgebouw.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben geld gekregen voor het kopen van een cadeautje en maken surprise. Aandachtspunten hierbij: het geld eerder laten regelen, het is lastig om briefjes van 5 euro te krijgen. Geld in envelopje zodat de jongere kinderen dit niet zien.
Contact gegevens Jolyse Kogelman van de fanfare wordt uitgewisseld om contact te  
zoeken met haar.

 
o   Kerst – wandelroute.
De werkgroep is bij elkaar geweest. De briefjes waarop ouders konden aangeven of ze wilden helpen zijn binnengekomen. Er staan nog een aantal vacatures open. De rollen worden verdeeld door de leerkrachten. Er hebben zich geen ouders uit groep 8 opgegeven, een aantal uit groep 7. Dyane vraagt aan de leerkrachten van deze groepen of ze nogmaals willen vragen om hulp bij de wandeling.
 
·         Communicatie.
Inzetbaarheid ouders- jaarplanning; Ellen heeft nog geen overleg met Edwin gehad over dit punt, ze zal dit nog oppakken. In het verleden is een brief meegegeven voor inschrijving van vervoer en schoonmaak, is dit opnieuw een optie?
Punt opnieuw laten staan voor de volgende vergadering.  Ellen vraagt bij andere scholen hoe zij met dit probleem omgaan. Kunnen we ouders verplicht stellen?


·         Verkeerscommissie: Verkeersbrigadiers.
Er zijn voldoende vrijwilligers en onderling wordt er geruild, het loopt goed. Het punt kan voorlopig van de agenda. De kinderen van groep 7 en 8 zijn uiteindelijk niet geschoold vorig jaar, dit was niet meer nodig.
De kinderen uit Luttenberg zijn goed vertegenwoordigd in het dragen van hesjes. Compliment voor de ouder van de verkeerscommissie voor de campagne!
 
·         Team lief & leed
Ellen Neppelenbroek is bevallen van een dochter Linde. Het gaat goed met haar en haar gezin. Gerrold regelt een cadeautje namens de groep.
 
·         Punten aangedragen door het team.
Geen punten.
 
·         Verkiezing nieuw OR lid groep 1.
De stemmen zijn bekeken en een kandidaat wordt gevraagd.
Idee van Dyane: Aan het begin van het schooljaar tijdens de kennismaking de brief van de verkiezing meegeven aan de ouders.
 
 

 
 
·         Pannakooi.
Een aantal leerlingen zijn naar gevallen tijdens het voetballen in de pannakooi. De ondergrond wordt glad door het zand dat op de tegels komt. Vanuit een ouder is de vraag gekomen of het mogelijk is om kunstgras te regelen. Dit is met Edwin besproken. Er is geen geld over vanuit het schoolfonds. Een offerte is aangevraagd en het zou neerkomen op een bedrag van €3000,-
Ellen vraagt Edwin over de stand van zaken.
 

Actielijst
Wie To do
Gerrold en Lisette Mailen financiële jaarverslag en secretariële jaarverslag schooljaar 2017/2018
Gerrold Kosten vormsel met Angela Dijkman bespreken
Paulien, Kim en Lisette Helpen 4 December bij de aankomst van Sint
Gerrold €25,- voor de fanfare aan Lisette geven ivm bijdrage sinterklaasfeest
Lisette Bedankjes regelen voor het sinterklaasfeest
Dyane Aan de leerkrachten van de groepen 7 en 8 vragen of ze nogmaals willen vragen om hulp van ouders bij de kerstwandeling.
Alfons en Gerrold Na het Sinterklaasfeest de kerstkrans ophangen en de kerstboom neerzetten.
 
Allen In de groepsapp glazen potjes aan de ouders vragen, schoon en zonder etiket/deksel
Allen Helpen bij de kerstwandeling, liefst vanaf 15 uur.
Allen Nadenken over een oplossing over het warm houden van chocolademelk
Ellen Niek vragen of het systeem beveiligd kan worden waar werkstukken in gemaakt worden door de leerlingen.
Ellen Bij andere scholen navragen hoe zij met het probleem van de ouder inzet bij schoolse activiteiten omgaan.
Gerrold Regelen kraamcadeautje voor Ellen Neppelenbroek en dochter Linde namens de groep.
Alfons Benaderen kandidaat nieuw OR lid groep 1
Ellen Edwin vragen over de stand van zaken betreffende de pannakooi

 
 
De volgende vergadering staat gepland op 5 Februari 2019.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering           - Vergadering 27 september 2018

 
Besproken           Kerst (Donderdag 20 december)
          Dit jaar wordt er een kerstwandeling georganiseerd. Jesse geeft namen van de werkgroep  
          door aan Dyane.
 
          Openingsviering schooljaar
Dit jaar was de openingsviering op de dinsdag. Eerder werd besloten om de dag te laten rouleren, zo probeert het team rekening te houden met alle ouders. De directie werd gemist bij de openingsevenementen. Niek en het verdere team hebben het goed opgepakt.  
  Tijdens de laatste vergadering van het afgelopen schooljaar kwam aan de orde, dat het steeds lastiger wordt om hulp van ouders te krijgen voor alle activiteiten.
Edwin is bezig met het maken van een overzicht van activiteiten die al bekend zijn, het zal niet lukken om alle activiteiten vooraf te plannen. Het onderwerp zal nog terug komen op de agenda van een volgend overleg.   
  Klasbord is een nieuw geïntroduceerd communicatiemiddel. Er wordt actief gebruik van gemaakt door de leerkrachten, positief! Irene v/d Vegte heeft de verkeersbrigadiers onder haar hoede, dit loopt goed. De scholing is gevolgd. Er zijn genoeg vrijwilligers om het draaiende te kunnen houden, meer mensen blijven welkom.
De hesjesactie zal als onderwerp in de commissie worden besproken en worden ingepland. 
     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 10-09-2018 

 
Besproken
Taken nieuwe schooljaar verdeeld en deze zijn opgenomen in het handboek.
Handboek versie 22-7-2018 doorgenomen en deze wordt gewijzigd door Jesse.
Aanpassingen handboek aanleveren aan Jesse Onderwerpen volgende vergadering: Actielijst vanuit vorige notulen: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 3-4-2018

 
Besproken
 
Rots en Water Hulp van ouders
Bij de volgende activiteiten is de hulp van ouders gewenst: Schoolplein  
Witte donderdag Schoolreisjes  
Communicatie Verkeersbrigadiers Cultuur Oranjemarkt  
Kascontrole ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen OR vergadering d.d. 6-2-2018

 
Besproken
 
Rots en water  
Huiswerk  
Schoolactiviteiten                     De kerstviering is prima en sfeervol verlopen.                     Herma regelt 230 eieren, 230 bolletjes, 460 paaseitjes, een doosje kindersurprise en servetjes.  
Schoolplein  
Communicatie  
Verkeerscommissie  
 
Inval bij zieke leerkrachten  
Lief en leed Schoolbezoek Oranjemarkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 28-11-2017
 
Besproken
 
Welkom Jaarverslagen 12 december staking Sinterklaas Veilig schoolklimaat Kerst Vormsel Schoolplein Communicatie Verkeerscommissie Lief en leed Esmoreitdagen De reus en de kleine berg Oranjemarkt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 10-10-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat  
Rots en water  
Schoolactiviteiten                    Groep 2: 17 8 meisjes 9 jongens
                   Groep 3: 24 10 jongens 14 meisjes
                   Groep 4: 19 13 meisjes 6 jongens  
Schoolplein  
Openingsviering Verkeerscommissie  
Lief en Leed  
Ouderavond start schooljaar  
Gezamenlijke ouderavond  
Gereedschapskistjes  
Nieuw lid  
Nieuwe vergaderdata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 19-09-2017

 
Besproken
 
Speelplaats
Ontwikkelingen over de speelplaats zijn besproken. 7 en 14 oktober wordt er verder gewerkt. Voor de groene aankleding wordt een plan gemaakt.  Er wordt nagedacht over de verdere invulling: fietsen van de kleuters, belijning, moestuin, et cetera.
 
Commissies  
Nieuw OR lid
De brieven worden klaar gemaakt. De volgende vergadering maken we een keuze. Voor de derde vergadering wordt het nieuwe lid uitgenodigd.
 
Verkeerscommissie
De verkeerscommissie heeft nieuwe activiteiten gepland, zoals de fietsverlichting controle en het dragen van de hesjes.
 
Vergaderdata
Kim stuurt een voorstel. De dinsdagavond wordt in eerste instantie de vergaderavond. 10 oktober is de volgende vergadering.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 07-07-2017


 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
De signalen rondom pestgedrag worden besproken. Deze signalen zijn bekend bij de leerkrachten. Ook wordt er gesproken over zitgroepen. In de huidige groep 7 is dit opgepakt en besproken met de ouders. Er worden geen zitgroepen samengesteld, om te voorkomen dat er kinderen buiten gesloten worden.
 
Musical
De voorbereidingen gaan goed. We zijn vanaf 18.30 aanwezig in Elckerlyc.

Afscheid leerkrachten
Er nemen drie leerkrachten afscheid van Esmoreit, Daniëlle, Sharina en Margriet. 19 juli staat in het teken van dit afscheid. Kim regelt de cadeautjes.
 
Laatste schooldag
We zorgen voor de ijsjes, koffie, thee, ranja en koekjes. De kinderen van groep 8 worden gevraagd om te helpen.

 
Schoolplein
Het nieuwe schoolplein wordt prachtig en de aanleg gaat volgens schema.
 
Website OR
Paulien gaat de website beheren. Ze krijgt informatie hierover van Reinart.
 
Kraamcadeau juf Kim
Herma zorgt na de vakantie voor een cadeautje voor juf Kim. Zij is bevallen van een prachtige dochter, Liv.
 
Draaiboeken
Iedereen denkt aan het updaten van het draaiboek en mailt dit naar Jesse.

 
Laatste vergadering
Deze laatste vergadering nemen we afscheid van Reinart als OR lid. Hij wordt in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn grote inzet. Dankjewel Reinart!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 31-05-2017

 
Besproken
 
Verkeersbrigadiers
Mensen die zich op hebben gegeven en de cursus hebben gevolgd worden nog niet ingezet. Ze hebben zich al in september aangemeld. Dit was op schoolniveau even blijven liggen. 
 
Gezamenlijke ouderavond
Marco Bastiaans, vier keer wijzer, heeft op korte termijn geen ruimte. Er wordt gezocht naar een andere spreker. Dit wordt niet op korte termijn opgepakt vanwege de tijdsinvestering voor het nieuwe schoolplein.
Er is een klankbordavond geweest met ouders uit alle groepen. Er is gesproken over verschillende thema’s, geclusterd middels ‘verdwijnen, verzwakken, vasthouden en versterken’. Deze avond wordt zowel door de school als de ouders als positief ervaren.
 
Veilig schoolklimaat
Bij de ouderraad zijn er signalen van pestgedrag binnen gekomen in één van de groepen. Hier wordt aandacht aan besteed. 1 juni is er een teamvoorlichting Rots en Water. N.a.v. deze voorlichting wordt er besloten of het team deze cursus gaat volgen.  Mogelijk dat dit ook een thema kan zijn voor de gezamenlijke ouderavond. Rots en Water is een psychofysieke training. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. 
 
Sportdag
De sportdag voor de bovenbouw was heel leuk opgezet. Er kwamen opmerkingen van ouders over het duiken. Was het daarvoor niet te koud? De kinderen werden wel goed in de gaten gehouden en begeleid. Mogelijk kan de sportdag wat later in het jaar gepland worden.
De activiteiten van de sportdag van de onderbouw zijn leuk. De dag zelf is door een aantal ouders als rommelig ervaren. Van 9.00 uur tot 12.00 uur was vrij lang. Het was moeilijk om voldoende ouders te vinden voor deze sportdag. Mogelijk kan er opnieuw nagedacht worden over de invulling.
 
Afscheid groep 8
De verschillende activiteiten lopen. De groepen zijn verdeeld. De musical wordt geoefend.   
 
Leerkrachten die afscheid nemen
Margriet, Sharina en Samantha nemen dit jaar afscheid. Danielle komt terug als vervanger van Kim Prins die met zwangerschapsverlof gaat.
 
Schoolreisjes
Groep 6 en 7: Geslaagd schoolreisje. De voorbereiding door middel van het vier keer wijzer thema sloot er heel mooi op aan. Burgers Zoo is een wat onoverzichtelijk park. Voor volgend jaar de kinderen telefoonnummers meegeven voor als er iets is.
De voorbereiding voor groep 1, 2, 3, 4 en 5 loopt. 3, 4 en 5 gaan 5 juli, 1 en 2 gaan 22 juni.
 
Laatste schooldag
De invulling zal grotendeels gelijk zijn aan andere jaren. Kim neemt contact op met Edwin voor de cadeautjes, Jesse regelt de benodigdheden voor de laatste schooldag. In de nieuwsbrief wordt een stukje geplaatst over dat het niet de bedoeling is dat ouders ‘grote’ afscheidscadeautjes geven. Eigen gemaakte knutselwerkjes, bloemetjes uit eigen tuin, et cetera zijn prima.
 
Oranjemarkt
(inclusief de aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de oranjemarkt)
 
Tops:
- Grote deelname aan de versierde fietsenoptocht
- De optocht door het dorp met fanfare voorop
- Henny Tijs als spreker
- Opkomst van ouders/bezoekers (mede door de optocht was het al vroeg, lekker druk)
- Aantal plaatsen op de rommelmarkt
- Aantal vrijwilligers
 
Tips:
- Checklist /draaiboek tijdig aanpassen en delen onder de commissie leden
- Koffie prijs verhogen naar €1,50? (i.v.m. omzet en wisselgeld)
- Poffertjes kraam bij de koffie kraam in de buurt. 
- Poffertjes, of (ook) wat anders verkopen?
- Open podium, blijven promoten of andere invulling?
- Route optocht lang genoeg?
- Thermoskannen voor thee
- Vrolijke slinger voor OR leden, zodat ze herkenbaar zijn
- Versiering kraam
- Minder ijs (dit jaar zijn er 10 dozen raketjes á 9 stuks retour gegaan)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 23-03-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
Kernwaarden van de school
Update schoolactiviteiten  
Schoolplein
Communicatie Verkeerscommissie  
Lief & leed  
Oranjemarkt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 25-01-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
Ellen Woertman en Ellen Rippe hebben de Rots en Water training gevolgd. Er wordt onderzocht hoe dit een plek kan krijgen binnen Esmoreit.
Rots en Water is een psychofysieke training voor PO, VO, MBO, speciaal onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.  
 
Gezamenlijke ouderavond
Door de directie en de voorzitters van de MR en OR wordt een overleg gepland.  Medio maart wordt de ouderavond georganiseerd. De vorige vergadering hebben we mogelijke onderwerpen besproken.
 
Topografie
Wat is de doelstelling van het leren van de topografie? Het leren leren of het beheersen van de plaatsen? Nu worden veel kleine, onbekende plaatsen geleerd. Na de toets worden ze niet herhaald, hierdoor beklijft het niet op de lange termijn.
 
Sportshirts
Is er een oplossing voor de grote shirts? Nieuwe shirts zijn afhankelijk van de schoolontwikkeling. Het is nog niet duidelijk op welke termijn er veranderingen plaats gaan vinden. Mogelijk is het innemen van de shirts door ouders die vaardig zijn met de naaimachine een tussenoplossing. Misschien zijn er nog shirts over bij SDOL. Mogelijk kan de Coop iets voor ons betekenen.
 
Schoolreisjes
Groep 5 gaat op 28 juni op schoolreisje. De andere groepen overleggen nog over een datum. Om rekening mee te houden: 21 juni is de meester- en juffendag en de wandeldriedaagse is op 6, 7 en 8 juni.
 
Evaluatie Sint
Het was een zeer geslaagd feest. Voor de komende jaren vragen we de scouting. Doordat Gerard Holtslag op 5 december bezet is vragen we ze voor 4 december.  De kinderen waren blij met de cadeautjes. Elk jaar even herhalen dat er niet alleen snoep in de surprise mag en dat er geen geld in mag.
 
Kerstviering
Ook de kerstviering was zeer geslaagd. Het was sfeervol en het kerstspel was prachtig. De plek van het kraampje was goed. De chocolademelk en slagroom waren snel op. Chocolademelk volgend jaar niet meer in de koffiekan opwarmen. Dit is bijna niet schoon te krijgen.
 
Schoolplein
1 februari komt er een kankbordgroep bij elkaar. N.a.v. deze bijeenkomst worden de volgende stappen gezet.

Verkeerscommissie
Er hebben zich vier ouders gemeld om te brigadieren. Zij gaan de bijbehorende cursus volgen.  
 
Team lief & leed
Kim is zwanger, 10 juli is de uitgerekende datum.
 
Krimp
Het leerlingaantal loopt terug.  Dit betekent dat er helaas een leerkracht moet stoppen op Esmoreit en op een andere school binnen Mijn Plein gaat werken.
 
Oranjemarkt
De oranjemarkt op koningsdag krijgt gedeeltelijk een andere invulling:
De werkgroep (Kim, Sharon, Alfons en Herma) overlegt maandag 27 februari bij Kim om 20.00 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 23-11-2016
 
Besproken
 
Welkom
Welkom Paulien, als groepsvertegenwoordiger voor groep 1 en welkom Sharon, als groepsvertegenwoordiger voor groep 3.
 
Jaarvergadering
Het secretarieel en financieel jaarverslag staan op de website. Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen. Ook de kascommissie heeft geen opmerkingen. De boekhoudingen zijn goedgekeurd.
 
Veilig schoolklimaat
Er zijn geen signalen bekend over pestgedrag.
 
Schoolactiviteiten  
Schoolplein
Budget en plan komen dichter bij elkaar. Er wordt een commissie samengesteld om het plan kritisch te bekijken en projectmatig te kijken wat er nodig is, mede om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Met als doel een duidelijk projectplan, zodat er over gegaan kan worden naar de fase van uitvoering.
Het is de bedoeling om komende zomervakantie te starten met het veranderen van het schoolplein.
 
Communicatie
Er wordt de laatste tijd een groot beroep gedaan op de groepsouders om veel zaken die niet met school te maken hebben door te sturen naar ouders. We sturen alleen de zaken door die met school te maken hebben of gerelateerd zijn aan school. Bij twijfel stemmen we met elkaar af.
 
Verkeerscommissie
Er zijn twee aanmeldingen om te brigadieren. Er wordt contact gezocht.
 
Lief en leed  
Vergaderdata
Iedereen reageert deze week op de voorsteldata.
 
Draaiboek
Na elke activiteit wordt het draaiboek bijgewerkt. Bijgewerkte stukken worden gemaild naar Jesse.
 
Oranjemarkt
Er wordt verder nagedacht over de invulling. Het voorstel is om de rommelmarkt in stand te houden, aangevuld met een versierde fiets tocht, een heel Luttenberg bakt wedstrijd en een open podium. De volgende vergadering beslissen we wat we gaan doen.
 
Zolder
De kleding van Sinterklaas en de Pieten is uitgewassen en gestoomd.
 
In overleg met de MR
 
Gezamenlijke ouderavond
Vanuit het team:
Vanuit OR:
De samenwerking met andere scholen en Koos kan zinvol zijn om een duurdere spreker uit te kunnen nodigen. De lezing moet geschikt zijn voor alle leeftijden. Voor de kerstvakantie moet het thema duidelijk zijn.
 
Nieuwe samenstelling MR – afstemming OR/MR
Op dit moment zitten er drie teamleden en vier ouders in de MR. Voor de ouders zitten Natasja Luttenberg, Esther Veldman, Ilse Reimink en Mathilde Elshof in de MR. Vanuit het team zitten NiÑa Venneman, Kirsten de Jonge en Niek Nikamp  in de MR. Er wordt gesproken over het belang van de MR en OR. De samenwerking wordt gezocht en verder vorm gegeven. Twee keer per jaar heeft een delegatie van de OR en de MR overleg. Data moeten nog afgesproken worden. De vergaderagenda’s en notulen worden naar elkaar gestuurd.  
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt vastgesteld met toestemming van de MR.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 20-09-2016 en 11-10-2016
 
Besproken
 
Start schooljaar  
Veilig schoolklimaat  
Wensenlijst  
Werkgroepen  
Gerrold draait mee met Reinart dit jaar om het penningmeesterschap volgend jaar over te kunnen nemen.
 
Sinterklaas
Henk Nijbijvank is gestopt als Sinterklaas. Daarom vragen we dit jaar de scouting. Het past binnen het budget. De kleding wordt naar de stomerij gebracht. Er wordt een bedankje geregeld voor de pieten en Ciska. Er is nog één pietenpak zoek. Er is kort gesproken over de kleur van de pieten. We volgen de ontwikkelingen. Binnenkort wordt met Diana contact opgenomen over de sinterklaascadeautjes.
 
Financieel resultaat 2015/2016 en contributie vaststellen voor schooljaar 2016/2017
Financieel staan we er goed voor. Er is veel reserve. Dit wordt iets minder. Dit verloopt volgens plan. De contributie blijft daarom gelijk: 40 euro.  Zie overzicht van Reinart. De definitieve stukken komen nog, evenals de kascontrole.
 
Nieuw OR lid
Dit gaat door middel van een verkiezing onder de ouders van de kinderen van groep 1. Elk kind krijgt een formulier waarop ouders de keuze aan kunnen geven. Van daaruit wordt het nieuwe OR lid gekozen. Voor de herfstvakantie worden de brieven meegegeven aan ouders. Na de herfstvakantie wordt het nieuwe lid benaderd. Vanaf de vergadering in november draait hij of zij mee.  
 
Gezamenlijke ouderavond OR/MR/school
We zoeken de afstemming met de MR en school. Pesten, via social media, wordt genoemd als mogelijk onderwerp. Ook worden Marco Bastenmeijer en Mark Mieras genoemd. Peuterzaal wil er wel graag bij aansluiten. In de gaten houden of het binnen het budget past. Periode begin van het schooljaar (februari/maart) heeft de voorkeur.  Mogelijk kan op deze avond ook het nieuwe schoolplein toegelicht worden. We denken na over mogelijke onderwerpen.
 
Status schoolplein
Het plan dat er nu ligt is te duur. Er wordt gekeken hoe het plan en het budget bij elkaar gebracht kunnen worden. Er wordt op verschillende manieren geld bij elkaar gezocht. Eén ervan is de Jantje Beton actie. Er worden vier stuurgroepen gevormd: ontwerp, financiën, uitvoering en communicatie. Er is de wens om meer mensen te betrekken in de verschillende groepen, mensen die verstand hebben van het betreffende onderwerp, zodat er interactie ontstaat en van daaruit het meest ideale en haalbare idee uitgevoerd kan worden. Wordt vervolgd.
 
Verkeerscommissie
Ze stoppen met het regelen van verkeersbrigadiers, omdat het niet lukt om er genoeg ouders voor te vinden. School heeft en voorbeeldfunctie bij bijvoorbeeld het dragen van de hesjes aan van en naar de gym (voorste en achterste en leerkracht) en het stoppen voor het oranje stoplicht bij het oversteken.
 
Sporttoernooien
Groep 5 en 6 hebben een volleybaltoernooi in de herfstvakantie.
 
Vormsel
Zaterdag 5 november is het vormsel. 21 van de 29 kinderen doen mee.
 
Handboek
Dit jaar werken we allemaal het handboek bij na de verschillende activiteiten. Aan het eind van het jaar is het handboek dan weer up to date. Bij bijvoorbeeld boodschappenlijstjes aangeven voor hoeveel kinderen het is geweest.
 
Schoolreisje
Binnenkort even contact opnemen met de leerkrachten over het schoolreisje van groep 6 en 7. Naturalis lijkt minder geschikt, omdat kinderen dan minder actief kunnen zijn.
 
Zolder, spullen en afspraken   
We lenen geen spullen uit, omdat de ervaring leert dat spullen niet altijd of niet correct terugkomen.
 
Beheer website OR
Inlogcodes zijn bij Reinart. Reinart zet er met regelmaat iets op.  Reinart draagt dit in de loop van dit jaar over aan een ander OR lid. Er wordt nagedacht over de invulling.
 
KvK registratie
Reinart schrijft Marlies uit en Gerrold in.
 
Vergaderkalender 2016/2017
De vergaderingen worden op verschillende dagen gepland. De volgende vergadering is de jaarvergadering. Kim maakt een voorstel.
 
Extra vrije dagen voor de kinderen
Deze mogelijkheid is niet bij alle ouders bekend. Reinart pakt het op met Edwin. Dit is in de tussenliggende periode tussen deze twee vergaderingen gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Deze ‘Esmoreitdagen’ zijn een pilot. In maart volgt de eerste evaluatie.
 
Afspraken
Er is bij de ouders de behoefte om aan het eind van het schooljaar te weten wat er in het volgende schooljaar nodig is: bijvoorbeeld handdoek mee voor het douchen, agenda voor groep 6, etc. Kan hier een document van gemaakt geworden? Het team is geen voorstander van een document, wel een voorstander van duidelijkheid. Tijdens de eerste ouderavond wordt er besproken wat er per groep nodig is.  
 
Communicatie
Dubbele mail: Nieuwsbrieven gaan centraal. De verdere mail gaat via de leerkrachten. Urgente mail gaat ook via de leerkrachten. Edwin is geen voorstander van het organiseren van deze mail in verband met de hoeveelheid werk in relatie tot hoe vaak het voorkomt dat de mail dubbel verstuurd wordt.
 
Lief en leed
Invulling oranjemarkt
Ideeën: rommelmarkt, sport en spel, versierde fietsentocht, bakwedstrijd, sporttoernooi, talentenjacht, optreden, sumovoetbal, attracties huren (Augie attractieverhuur).  We blijven nadenken over ideeën. Op tijd beginnen met de PR. Volgende vergadering nemen we een beslissing.

Rondvraag

Notulen OR vergadering d.d. 19-05-2016
 
Besproken:
 
Veilig schoolklimaat:  
Effectieve leertijd:  
Kernwaarden:  
Continurooster:
Schoolfeesten:  
Sportactiviteiten:  
Leesvirus:  
Schoolplein:  
Communicatie:  
Verkeerscommissie:  
Lief en leed:  
Wensenlijst:  
Laatste schooldag:  
Schoolreisjes:  
Draaiboek:  
Oranjemarkt:  
Zolder:   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notulen OR vergadering d.d. 17-03-2016

Besproken:
Op dit moment zijn er geen signalen bekend bij de OR rondom pestgedrag.
School is op dit moment bezig met een verandertraject rondom begrijpend lezen. Dit doen ze in samenwerking met de Dolfijn uit Heino, de Horizon uit Raalte en de Cyriacus uit Hoonhorst. 
 
Inspectiebezoek
Het bezoek is op maandag 21 maart. Naast de klassenbezoeken hebben de inspecteurs een gesprek met de verschillende geledingen (ouders, kinderen, leerkrachten, intern begeleiders, directie). De reden voor het bezoek zijn de eindopbrengsten. De tussenopbrengsten zijn positief. De eindopbrengsten zijn minder positief. Dit is niet logisch. De school probeert hiervoor een verklaring te vinden. De inspectie gaat hier in mee kijken op verzoek van de school. Ze bekijken de hele school en de onderwijsprocessen.
 
Ouderavond Pedagogisch Tact
Het team heeft het als positief ervaren. De opkomst was boven verwachting. Veel ouders hebben het eveneens als positief ervaren. 
 
Continurooster
We bespreken de argumenten voor en tegen en de verschillende varianten. Binnen de OR zijn de geluiden merendeel positief. Variant A heeft de voorkeur. Belangrijk om goed naar de argumenten van ouders te luisteren en indien nodig de plannen daar op aan te passen.
Kerstfeest
Het kerstfeest is sfeervol en goed verlopen. Kleine verbeterpunten zijn opgenomen in het draaiboek.

Baard Sinterklaas en kleding 5 december
De kleding wordt voor het volgende sinterklaasfeest naar de stomerij gebracht. De baard gaan we proberen zelf te wassen.

Witte donderdag
Om 9.30 uur krijgen de kinderen een bolletje met een ei en ranja. Daarna worden er eieren gezocht. Chocolade eitjes en de drie gouden eieren. Vanuit de OR zijn Alfons, Marlies en Kim aanwezig. De kinderen zijn om 14.30 uur vrij i.v.m. Passion Luttenberg. Er is een continurooster om toch voldoende uren te draaien. De fancy fair is van 12.45 tot 14.00 uur. De opbrengst van de fancy fair is voor onderzoek naar spierziekten. De koffiekannen worden ’s middags gebruikt.  ’s Middags is er vanuit de OR niemand aanwezig. De boodschappen worden door de OR gehaald.   
 
Oranjemarkt
Er wordt een afspraak gepland voor het eerste overleg. Nadenken over de opzet voor de komende jaren.


Sportactiviteiten
Groep 8 jongens waren kampioen bij de handbal. Ze gaan door naar de regionale kampioenschappen. De sfeer was prima. Het voetbaltoernooi voor groep 8 is binnenkort.
De speelplaats van Koos komt op een andere plek, omdat de huidige speelplaats om grond van de gemeente is. Dit gebeurt op korte termijn.
Er wordt gewerkt aan het projectplan realisatie natuurlijk speel- en leerplein.
Niek en Josefien zijn aan het onderzoeken of het mailverkeer voor alle leerlingen beperkt kan worden tot de oudste kinderen binnen het gezin. Als dit niet mogelijk is dan pakt de OR dit verder op. Er wordt gewerkt aan een richtlijn voor het sturen van de mail naar ouders.
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er zijn dringend meer ouders nodig. Er is één nieuwe aanmelding.  Een belangrijk aandachtspunt is dat kinderen ook zelf uit blijven kijken. 
Ellen is weer terug in groep 3. Willem heeft afscheid genomen van groep 3 en is werkzaam op een andere school binnen Mijn Plein.
Groep 1/2    16 juni   Blekkerhoek
Groep 3/4    15 juni   Krieghuusbelten
Groep 5        15 juni   Avonturenpark
Groep 6/7    15 juni  Nemo, rondvaart, speeltuin Uchelen
Groep 8        kamp, week 27 juniAfscheidsavond, 12 juli
De kast is leeg. Er is een stang in geplaatst, zodat de kleding weer opgehangen kan worden. Er worden plannen gemaakt voor het verder aftimmeren en indelen van de zolder.
Met MR afstemmen dat de brief meegaat bij het informatiepakketje dat ouders bij de start krijgen.
Er zijn geen punten vanuit het team, naast de punten die al besproken zijn.
Er zijn schaakborden aangeschaft. Op het verlanglijstje staan nog:Gereedschapskisten, 8 stuks met inhoud. Een starterspakket. Voor elke groep één. Technisch lego.
Op dit moment zijn er geen punten die  samen besproken moeten worden. De lijn met de MR is  kort. Bij dringende zaken weten we elkaar snel te vinden
Draaiboek up to date houden.
Er is een voorstel voor een verdeling van de kosten voor de komende Jaren. We gaan akkoord met het voorstel. Jaarlijks wijzen we 200 euro budget toe aan de organisatie van een ouderavond.

Notulen OR vergadering d.d. 10-12-2015

Besproken:
 
 
 
 
 

Notulen OR vergadering d.d. 5-11-2015

Besproken:

Veilig schoolklimaat

Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren

Update schoolactiviteiten

Schoolplein

Communicatie

Bibliotheek

Verkeerscommissie

Lief & leed

Schoolreisjes

Zolder

Verkiezing nieuw OR lid

Nieuwe ouders informatie OR/MR

Punten vanuit het team

Draaiboek OR

Wensenlijst

Stukje nieuwsbrief over inspectiebezoek

Jaarvergadering 10 december

Oranjemarkt

Vergadering met MR

Notulen OR vergadering d.d. 10-09-2015
 
Actielijst:
Het lijkt van belang om meerdere commissies te maken: een commissie fondsenwerving en een commissie inrichting.
Herma neemt hierover contact op met José.
 
Afspraken:

Notulen OR vergadering d.d. 21-05-2015
 
Actielijst:
-Er zijn signalen dat kinderen veel boeken al gelezen hebben, dat de collectie beperkt is.
-Er is nog wel wat onduidelijkheid over hoe lang kinderen de boeken thuis mogen hebben.
-Er worden nog ouders gezocht om te helpen.
-Er wordt gewerkt aan een collectie voor de voorschoolse leeftijd.
-Het uitleensysteem werkt nog niet goed.  
-De zwerfbieb in het kleutergebouw werkt goed.
Er is nog veel onduidelijkheid over de bibliotheek.  Tijdens een volgende vergadering met het team de bieb op de agenda zetten.
 
Verder besproken:
-Groep 6 en 7. In Naturalis werd de groep in twee groepen verdeeld. Er zat een verschil in aanbod voor beide groepen. De rondleiding over fossielen was heel interessant. De rondleiding over superzintuigen was minder interessant. Bij een volgend bezoek aan Naturalis dit vooraf bespreken. Strand en Apeldoorn waren prima. Schoolreisje is goed verlopen.
-Groep 5. Avonturenpark Hellendoorn. De voorbereiding loopt. Navragen welke kinderen een abonnement hebben en bankpasje meenemen.
-Groep 3 en 4. Krieghuusbelten. Alles is geregeld. Ouderhulp is niet nodig.
-Groep 1 en 2. Blekkerhoek. Alles is geregeld.  
-Paasontbijt is goed verlopen.
-Fancy Fair/Witte Donderdag is ook goed verlopen.
-Koningsspelen: er zat schimmel in de jerrycans. Er op letten dat ze droog en open weggezet worden en checken of ze schoon zijn voor gebruik! Koningsspelen waren geslaagd.
-Oranjemarkt: Het is druk bij de koffie. Ervoor zorgen dat er altijd twee personen bij de koffie staan. Zorgen voor doorloop van de koffie, dat er genoeg koffie is. Dit is in het draaiboek aangepast. Als het door weersomstandigheden niet plaats kan vinden op het schoolplein, dan gaat de Oranjemarkt niet door. We wijken niet uit naar een andere locatie. De fanfare zorgt voor sfeer. Voor komende jaren in de gaten houden of we door kunnen gaan met deze invulling van de oranjemarkt of dat we het aan moeten passen. Dit is afhankelijk van of er genoeg kinderen zijn die iets willen verkopen en of er genoeg publiek is.  
 
Volgende vergadering:
Er wordt nog gezocht naar een geschikte datum via de Whatsapp of de mail. Vooralsnog staat het op de 19e juni. Jesse kan de 19e niet. Zijn er meer mensen die niet kunnen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 26-03-2015
 
Actielijst:
School werkt met pedagogisch tact om het schoolklimaat te verbeteren. Preventie van pestgedrag is een belangrijk speerpunt. Als er signalen zijn van pestgedrag is het belangrijk dat ouders dit komen melden. Het team heeft het idee dat het te weinig gemeld wordt. Genoemde redenen kunnen zijn: ouders herkennen signalen niet gelijk bij hun kind, ouders durven het niet te melden uit angst voor negatieve consequenties voor het kind. Ouders hebben het idee dat ze weinig gehoor krijgen bij enkele leerkrachten of dat ze niet op de hoogte gehouden worden van incidenten die plaats vinden. Als het niet lukt bij de eigen leerkracht dan is Ceciel aanspreekpunt binnen het team. Ook kunnen ouders bij de schoolverpleegkundige terecht voor advies. Belangrijk is om zo helder mogelijk te  communiceren over pestgedrag, niet via via, maar met naam. Alle partijen zijn daarin belangrijk: ouders, leerkrachten, kinderen en TSO.
Groep 1 en 2: Blekkerhoek – 11 juni
Groep 3 en 4: Krieghuusbelten  – 10 juni
Groep 5: Avonturenpark Hellendoorn – 10 juni
Groep 6 en 7: Naturalis en Katwijk – 28 april
Groep 8: Musical en afscheid - 30 juni
Koningsspelen 24 april: ontbijt en een activiteit. Over de activiteit wordt nog nagedacht door de werkgroep (leerkrachten). Er wordt ouderhulp gevraagd.
Fancy fair 2 april: Marlies en Herma helpen ’s morgens. ’s Middags kunnen we niet helpen.
Sportdag 3 juni:  Er wordt hulp gevraagd bij het halen en brengen van een soort van springkussen/klimtoestel vanuit Almelo. Kim werkt in Almelo. Ze vraagt na of dat te regelen is. Kim sluit het kort met Ellen.
Meest recente versie wordt rondgemaild. Aktie Jesse.
Wijzigen via dropbox. Aktie allen. 
 
Besluitenlijst:
 
Verder besproken:
Kerstviering: Verliep goed. Er zijn al elektrische kaarsjes, bruikbaar bij alle weersomstandigheden. Iedereen kijkt er positief op terug. Volgend jaar duidelijk in uitnodiging vermelden dat er voor alle ouders een borrel na afloop is op het plein. Er waren nu niet zo heel veel ouders.  Op tijd beginnen met alles klaarzetten.
Positief opvoeden: Er waren niet zo heel veel ouders. Het is niet helemaal duidelijk waar dat door komt. Het thema kwam uit de enquête naar voren.  Wel was er ook een avond op het Carmel. De avond is minder positief ontvangen:  De interactie werd wat gemist. Presentatie kon wat professioneler. Presentatie was wat onzeker. Ingaan op concrete voorbeelden had meer gekund. Te weinig dynamiek.  Presentatoren hebben zich niet voorgesteld. Geen gesprekken in gemengde groepen, ouders en team.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 11-12-2014

Marieke welkom!
 
Actielijst:
 
Besluitenlijst:
 
Verder besproken:
Sloop oude gymzaal: Het wachten is op het vertrek van de vleermuizen.
Vernieuwen speelplaats: Er wordt aangesloten bij het concept vier keer wijzer. De commissie gaat kijken bij verschillende scholen. Wordt vervolgd.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen OR vergadering 23-10-2014
 
Actielijst:
 
Verder besproken:
 
Agendapunten volgende vergaderingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering 27-08-2014

 
Besluitenlijst:
         23 oktober
         11 december
         5 februari
         26 maart
         21 mei
         19 juni
         Start vergadering 19.30 uur, 20.00 uur met team.
         Sinterklaas: Herma, Marlies, Alfons
         Kerst: Francis, Reinart, Jesse, nieuw OR lid
         Oranjemarkt: Francis, Marlies, Herma, Alfons, nieuw OR lid
         Verkeerscommissie: Jesse
         Kledingaktie: Herma
         Contact MR: Kim
         Laatste schooldag: Kim
         Cadeautjes meesters en juffen laatste schooldag: Marlies
         Jaarvergadering: Reinart, Herma, Kim
         Ouderpanel: Jesse
         Pestprotocol: Kim
         Pasen: Marlies en Alfons
         Organisatie laatste OR vergadering: OR lid groep 7
Actielijst:
Agendapunten volgende vergaderingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering 04 februari 2014
 
Besluitenlijst:
Wensenlijst opbrengst kledingactie:
 
Actielijst:
Luizencontrole:
Er blijken verschillen te zijn tussen de manier van controleren. Ellen neemt contact op met Edwin om de controlerende ouders te informeren.
 
Koningsspelen:
Esmoreit doet mee met de koningsspelen. Martijn Veldkamp denkt mee over de invulling. De koningsspelen zijn op vrijdag 25 april. De kinderen krijgen een gratis schoolontbijt. OR helpt mee met de organisatie. Ellen neemt contact op met Kim.  
 
Schoolreisjes:
Schoolreisje groep 1, 2, er wordt nog overlegd over een datum.
Schoolreisje groep 3, 4, 5 is op woensdag 14 mei, reservedatum is woensdag 21 mei.
Schoolreisje groep 6, 7, er wordt nog overlegd over een datum.
Schoolreisjes regelen – actie allen.
 
Oranjemarkt:
Op tijd beginnen met de PR voor de oranjemarkt – actie werkgroep oranjemarkt (Francis, Ronny, Marlies, Alfons, Herma)
 
Geboorte Bas:
Kirsten is bevallen van een zoon, Bas. Vader, moeder en Bas maken het goed. Marlies zorgt voor een cadeautje.
 
Volleybal:
Ellen vraagt aan Jacqueline wanneer de volgende wedstrijden zijn en informeert Marlies.
 
Resultaten Rekentoets Carmel:
Vrij veel kinderen uit Luttenberg hebben de rekentoets op het Carmel niet gehaald. Het is niet duidelijk of dat er in verhouding meer zijn dan uit de andere dorpen. Ellen overlegt met Edwin of het nodig is om contact op te nemen met het Carmel.
 
Ouderavond met gastspreker:
Er wordt in ieder geval één keer per jaar een ouderavond georganiseerd. Als er interessante onderwerpen zijn dan eventueel twee keer per jaar. Positief opvoeden heeft de voorkeur. Daarnaast zijn er door ouders andere interessante onderwerpen genoemd. Kim overlegt met de MR.
  
Draaiboeken:
Aangepaste draaiboeken mailen naar Jesse – actie allen.
 
Nog te bespreken:
Blijven staan:
D.d. 4 februari 2014 - geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
Opmerkingen:
School is bezig met het SOP. In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven ze als school wat de mogelijkheden op school zijn om leerlingen te ondersteunen. 
 
Klaar-overs: Op dit moment zijn er genoeg ouders. Mochten er nog ouders zijn, dan kunnen die zich aanmelden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda en notulen OR vergadering 29 oktober 2013
 
Aanvang 19.30 uur – groepsvertegenwoordigers
                20.00 uur – met team Esmoreit

Te bespreken punten:

Agenda groepsvertegenwoordigers
         
 
Agenda team Esmoreit
 
Besluitenlijst:
 
Actielijst:
 
Nog te bespreken:
Blijven staan:
 
Opmerkingen:
De organisatie rond de sporttoernooien is goed verlopen. Marlies was aanwezig bij het volleybal. Alles was prima geregeld en de kinderen hebben het heel goed gedaan.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda en notulen OR vergadering 10 september 2013
 
Aanvang 19.30 uur – groepsvertegenwoordigers
                20.00 uur – met team Esmoreit

Te bespreken punten:

Besluitenlijst:
Actielijst:
Nog te bespreken: